Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành: Hình học và tôpô

Mã số: 62 46 10 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4198 /SĐH, ngày…7 tháng 11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Trang bị các kiến thức chuyên sâu, hiện đại và hoàn chỉnh về chuyên ngành, được cập nhật, đạt trình độ tiến sĩ khu vực và quốc tế.

2. Về năng lực:

Tiến sĩ chuyên ngành Hình học và Tô pô có khả năng biên soạn giáo trình và giảng dạy các môn Toán học cơ bản và các môn thuộc chuyên ngành Hình học và Tô pô ở các trường Đại học và Cao đẳng.

3. Về nghiên cứu:

Có khả năng độc lập tổ chức nghiên cứu và ứng dụng Toán học theo hướng chuyên ngành của mình ở các Viện, trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu, sản xuất.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Toán học.

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Methematics.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Hình học và tôpô.

+ Môn chuyên ngành: Hình học-Tôpô.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Hình học và tôpô.

+ Môn cơ bản: Đại số.

+ Môn cơ sở: Giải tích.

+ Môn chuyên ngành: Hình học-Tôpô..

+ Môn ngoại ngữ: Trỡnh độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đưc, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9  tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:          6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.       

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         50 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):         11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:           30 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                          22 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                            8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:               3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                   6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :