Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Môi trường đất và nước

Mã số: 60 85 02 05

 (Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày………tháng……năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trang bị cho nghiên cứu sinh năng lực nghiên cứu khoa học, cập nhật, nâng cao và hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học - công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực môi trường..

Nghiên cứu sinh được trang bị các kỹ năng chuyên sâu về phân tích, xử lý và mô hình hoá các số liệu thu thập được. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu sinh có thể nâng cao kỹ năng về việc giải các bài toán dự báo về diễn biến chất lượng môi trường, cũng như các kỹ năng về đánh giá chất lượng môi trường đất và nước

Khả năng của Tiến sĩ về môi trường đất và nước có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các trường Đại học và các Viện, các Bộ, các Sở khoa học công nghệ và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Các Tiến sĩ có khả năng lập các dự án về quản lý và quy hoạch sử dụng đất, nước, quy hoạch môi trường, xử lý đất bị ô nhiễm, xử lý nước thải, nước sinh hoạt, đề xuất các biện pháp cải tạo và đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường đất, nước.

Nghiên cứu các vấn đề về môi trường đất, nước; các biện pháp sử dụng hợp lý và bền vững cũng như các biện pháp cải tạo và bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững, quản lý đất, nước và đánh giá tác động môi trường. Các hướng nghiên cứu chính được liệt kê dưới đây:

- Đánh giá chất lượng nước

- Các biện pháp xử lý nước

- Quy hoạch hệ thống cấp thoát nước

- Quy hoạch và sử dụng bền vững đất đai

- Môi trường đất, suy thoái và ô nhiễm đất

- Ô nhiễm nông nghiệp

- Xử lý chất thải rắn làm phân bón

- Đánh giá tác động các dự án phát triển đến môi trường đất, môi trường nước.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

             + Tiếng Việt: Tiến sĩ Khoa học Môi trường

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Environmental Science

2. Môn thi tuyển sinh

 Đối với những thí sinh đã có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự thi:

+Ngoại ngữ trình độ C (Một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

+ Môn chuyên ngành: Cơ sở môi trường đất và nước

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu

Đối với những thí sinh chưa có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự thi:

+Ngoại ngữ trình độ C (Một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

+ Môn cơ bản: Toán Cao cấp III

+ Môn cơ sở: Cơ sở Khoa học Môi trường

+ Môn chuyên ngành: Cơ sở môi trường đất và nước

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp, hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

           - Tổng số số tín chỉ phải tích lũy:            9 tín chỉ, trong đó:

      + Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:          3 tín chỉ

      + Khối kiến thức chuyên đề  NCS:      6/14 tín chỉ.

            - Luận án Tiến sĩ

 Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và bằng cử nhân chuyên ngành đúng:

           - Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                          54 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):             11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 34 tín chỉ

      - Bắt buộc:                                             20 tín chỉ

      - Tự chọn:                                             14/96 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề NCS:                      6/14 tín chỉ

            - Luận án Tiến sĩ.                                                  

+ Yêu cầu chung về luận án Tiến sĩ

      Luận án Tiến sĩ chuyên ngành đòi hỏi phải có những đóng góp mới cho ngành khoa học. Nghiên cứu sinh có những lập luận khoa học và có khả năng giải quyết một số vấn đề trong chuyên ngành đào tạo.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :