Phổ biến pháp luật
Trang chủ   >  Tin tức  >   Phổ biến pháp luật  >  
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trong nửa đầu tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng thế giới.

Theo nội dung của Nghị quyết, Chính phủ đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng của các dự án thành phần thuộc Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam”, gồm: Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc Gia Hà Nội”, Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh”, Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) theo tỷ lệ: Ngân sách trung ương cấp phát 90%, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng tự bố trí 10% từ nguồn thu hợp pháp của các Đại học. Theo đó, các Đại học chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán về sự chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và giải trình; sự phù hợp với khả năng cân đối tài chính và quy định pháp luật trong việc bố trí vốn đối ứng từ nguồn thu hợp pháp cho Dự án thành phần theo quy định. Đồng thời căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quyết định của các cấp có thẩm quyền về đầu tư công, các cơ quan chủ quản đăng ký nhu cầu và bố trí kế hoạch đầu tư công các nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 cho dự án thành phần của mình.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Nghị quyết số 70/NQ-CP

2. Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”.

Theo nội dung quyết định, năm 2021 tiếp tục thực hiện một số nội dung của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2018. Theo đó Chương trình sẽ hỗ trợ các trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn quốc sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích tại Nhiệm vụ 2 thuộc Chương trình thành phần 4 - Kết nối công sở.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 1159/QĐ-TTg

3. Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Nội dung văn bản quy định chung về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ. Được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học; viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; các tổ chức và cá nhân có liên quan, đồng thời là căn cứ để cơ sở đào tạo xây dựng và ban hành quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ áp dụng tại cơ sở đào tạo. Nội dung của quy chế không áp dụng đối với việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo những chương trình ở trình độ tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng (bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem toàn văn Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT

4. Thông tư số 06/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung văn bản sửa đổi 02 điều là điều 6 về phân loại tài sản rủi ro và điều 9 về các khoản tổn thất được sử dụng khoản dự phòng rủi ro đxử lý của thông tư 39/2013/TT-NHNN. Đồng thời thay thế cụm từ “tái cấp vốn” bằng cụm từ “cho vay” tại điểm a khoản 2 Điều 1, điểm c khoản 2 Điều 7.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 và bãi bỏ khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư số 37/2018/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

>>> Xem toàn văn Thông tư số 06/2021/TT-NHNN

 Hải Cường - Ban Thanh tra và Pháp chế
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :