GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Báo cáo thường niên ĐHQGHN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ĐHQGHN NĂM 2022

Nội dung

Trang

 

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

VNU PRESIDENT’S WELCOME MESSAGE  

4-7

CON SỐ NỔI BẬT

OUTSTANDING FACT

8-9

SỰ KIỆN & THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

VNU’S 2022 HIGHLIGHTS

10-31

 

ĐÀO TẠO GẮN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI

TRAINING TAILORED TO SOCIAL NEEDS

32-33

 

-

 

Tiếp tục phát triển các mô hình đào tạo có tính tiên phong, sáng tạo, đặc sắc đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Developing typical innovative and pioneering training models to meet the requirements of Industry 4.0

34-35

 -

Tiếp tục phát triển các CTĐT liên kết quốc tế

Promoting international joint training programs

36-37

 -

Tuyển sinh

Admissions

38-39

 

-

Dự án VIBE – Tạo sự chuyển động tích cực trong đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN

VIBE Project – Creating a positive change in teaching innovation at VNU

40-41

ĐỘT PHÁ CHÍNH SÁCH

POLICY BREAKTHROUGHS

42-43

 

-

Lần đầu tiên ĐHQGHN triển khai chương trình học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản

VNU’s first full – scholarship program for basic science students

44-46

 

-

Trao học bổng hỗ trợ nghiên cứu sinh và thwucj tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (đợt 1)

Awarding scholarships to postgraduates and post – doctoral trainees with excellent research (Phase 1)

47-49

 -

Thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhà khoa học

Attracting, remunerating, appointing scientists and promoting innovation

50-51

 -

Tăng cường chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Boosting policies to promote innovation

52-53

 

-

Chính sách ưu đãi dành cho đơn vị nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh

Preferential policies for key research units and strong research groups

54

 

-

Phát triển hệ sinh thái về đổi mới sáng tạo trong giảng dạy

Developing an ecosystem of innovation in teaching

55

ĐỘT PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

BREAKTHROUGHS RESEARCH & INNOVATION

56-57

 

-

Triển khai các hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ mới có khả năng ứng dụng cao

Implementing scientific reseach directions and developing new technologies, highly – applicable technologies

58

 

-

Phát triển đồng bộ hệ sinh thái khởi nghiệp; Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ

Synchronously developing a startup ecosystem; Promoting the commercialization of scientific and technological products

59

 

-

Đa dạng hoác các sản phẩm nghiên cứu khoa học đỉnh cao, phát triển công nghệ mới có khả năng ứng dụng cao

Diversifying top – notch scientific research products, developing new highly – applicable technologies

60

 

-

Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh phục vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm mang tính liên ngành

Developing strong research groups to serve key interdisciplinary science and technology tasks

61

 

-

Các sản phẩm chuyển giao và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2022

Transfer products and certificates of intellectual property recognition in 2022

62-63

 

-

Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên được khen thưởng cấp ĐHQGHN năm 2022

Student scientific research works honoured at VNU level in 2022

64-65

-

Nhà khoa học tiêu biểu

Outstanding scientists

66-67

-

Danh sách Nhà khoa học có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2022

List of Scientists with high achievements in scientific research and innovation in 2022

68-75

-

VSL - kết nối cộng đồng nhà khoa học vì sự phát triển của ĐHQGHN

VSL – Connecting scientist community for the development of VNU

76-77

TRÁCH NGHIỆM XÃ HỘI

SOCIAL RESPONSIBILITY

78-79

 

-

Tiên phong thể hiện trách nghiệm quốc gia thông qua việc tư vấn phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương

Pioneering in demonstrating national responsibility through socio – economic development consultancy for localities

80-81

 

-

ĐQHGHN triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền Nam

Training high – quality human resources for southern provinces

82-83

-

Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài – Cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ

Channel for teaching Vietnamese to overseas Vietnamese – Concretizing the Government’s action plan

84-86

 -

Các hoạt động hướng tới cộng đồng

Community – oriented activities

87

TĂNG CƯỜNG VỊ THẾ QUỐC TẾ

ENHANCING INTERNATIONNAL STATUS

88-89

 

-

Khẳng định vị thế thông qua các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế lớn

Affirming VNU’s position through major international research cooperation program and projects

90-91

-

QS – WUR: ĐHQGHN lần đầu tiên nhận giải thưởng  quốc tế về cải tiến chất lượng

QS – World university rankings: VNU honoured with the recognition of improvement award for the first time

92-93

-

Đa dạng hóa, tăng cường hiệu quả các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế

Diversifying and enhancing the efficiency of domestic and international cooperation activities

94-95

-

Công tác trao đổi sinh viên được tăng cường

Expanding student exchange programs

96-97

 -

Tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của ĐHQGHN trong việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

VNU’s leading position in discovering, cultivating, and fostering talents for the country maintained

98-99

GIA TĂNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ENHANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

100-101

 

 -

Tạo động lực gia tăng các chỉ số phát triển bền vững

Creating motivation to increase sustainable development indicators

102-103

-

Cơ sở học liệu đại học số

Digital university learning resources

104-105

-

Hỗ trợ nền tảng công nghệ triển khai đào tạo trực tuyến

Supportive technology for online training

106-107

-

Kết nối cựu sinh viên

Alumni networking

108-109

-

Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp – Nền tảng hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp  

VNU Industry Collaboration Hub – A supportive platform for promoting business community development

110-111

-

Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp gấp phần thúc đẩy sự phát triển chất lượng hệ thống giáo dục đại học và nghề nghiệp Việt Nam

The Vocational and Higher Education Quality Hub – A contribution to the development of higher education and vocational education quality in Vietnam

112-113

ĐỜI SỐNG ĐẠI HỌC

UBIVERSITY LIFE

114-115

-

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2022

VNU’s 2022 young faculty and students of the year

116-117

-

Kiến tạo môi trường học tập, rèn luyện tích cực đối với đoàn viên, sinh viên

Creating a positive learning and training environment for union member and students

118-121

-

Không gian tiện nghi tại khu nội trú ĐHQGHN cơ sở Hòa Lạc

Convenient space in VNU boarding zone in Hoa Lac

122-123

-

Thư viện tri thức số hiện đại

Modern digital knowledge library

124-125

-

Tạo động lực cho các công đoàn viên của ĐHQGHN phát huy năng lực một cách toàn diện

Motivating VNU’s trade union members to fully develop their potentials

126-127

ĐÔ THỊ ĐHQGHN, MÔ HÌNH “5 TRONG 1”

VNU TOWN A “5 - IN - 1” MODEL

 128-129

-

Xây dựng đô thị đại học theo mô hình “5 trong 1”

Building a university town following “5 – in – 1” model

130-131

-

Dự án “ Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội”

The “Vietnam National University Development – VNU, Hanoi” project

132-133

-

ĐHQGHN góc nhìn từ trên cao

VNU – a bird – eye view

134-135

-

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc

Creating an innovation ecosystem in Hoa Lac

136

 

>>> Tải về bản đầy đủ Báo cáo thường niên ĐHQGHN 2022 - VNU Annual Report 2022 full download

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :