Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN  >  
Một cái nhìn toàn cảnh về Đại học Quốc gia Hà Nội (Xuất bản tháng 1 năm 2020) – Định dạng PDF

 

 

Nội dung

Trang/PDF

Mục lục

1/PDF

Thông điệp của Giám đốc ĐHQGHN

4/PDF

DÒNG LỊCH SỬ

6/PDF

THÔNG TIN CHUNG

8/PDF

KHUÔN VIÊN

16/PDF

KHỞI TẠO TƯƠNG LAI

28/PDF

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

30/PDF

KHOA HỌC VÌ CỘNG ĐỒNG

32/PDF

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

34/PDF

BIỂU TƯỢNG TRI THỨC

40/PDF

ĐỜI SỐNG ĐẠI HỌC

48/PDF

THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG

54/PDF

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

56/PDF

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

60/PDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

64/PDF

Trường Đại học Công nghệ

68/PDF

Trường Đại học Kinh tế

72/PDF

Trường Đại học Giáo dục

76/PDF

Trường Đại học Việt Nhật

80/PDF

Khoa Luật

84/PDF

Khoa Quản trị và Kinh doanh

86/PDF

Khoa Quốc tế

88/PDF

Khoa Các khoa học liên ngành

90/PDF

Khoa Y Dược

92/PDF

Viện Công nghệ Thông tin

94/PDF

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

96/PDF

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

98/PDF

Viện Trần Nhân Tông

100/PDF

Viện Quốc tế Pháp ngữ

102/PDF

Viện Tài nguyên và Môi trường

104/PDF

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

106/PDF

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

108/PDF

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

109/PDF

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

110/PDF

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

111/PDF

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục

112/PDF

Trung tâm Thông tin - Thư viện

113/PDF

Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp

114/PDF

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

115/PDF

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

116/PDF

Tạp chí Khoa học

117/PDF

Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

118/PDF

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

119/PDF

Ban Quản lý các dự án

120/PDF

Ban Quản lý dự án Trường Đại học Việt Nhật

121/PDF

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

122/PDF

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á

123/PDF

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

124/PDF

Quỹ Phát triển ĐHQGHN

125/PDF

Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN

126/PDF

Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN

127/PDF

Văn phòng Chương trình Tây Bắc

128/PDF

Văn phòng Nhiệm vụ Quốc chí

129/PDF

Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và Đại học Arizona

130/PDF

Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và Viện Khảo cứu cao cấp Pháp

131/PDF

 Trần Thị Diệp
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :