GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai
Số liệu tổng hợp

Thông tin cập nhật vào tháng 12/2018

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

1

Số chương trình ĐHQGHN đang đào tạo

Chương trình

 

1.1

Đại học

Chương trình

110

1.2

Thạc sĩ

Chương trình

 168

1.3

Tiến sĩ

Chương trình

137

2

Số chương trình đào tạo đã công bố chuẩn đầu ra

2.1

Đại học

Chương trình

110

2.2

Thạc sĩ

Chương trình

 168

2.3

Tiến sĩ

Chương trình

137

3

Diện tích đất của ĐHQGHN

ha

1.032,94

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

60.478

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

40.598

4.2

Diện tích thư viện

m2

7.243

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

10.465

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

672

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của ĐHQGHN

m2

74.089

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

1,941

6.1

Giáo sư

người

71

6.2

Phó giáo sư

người

384

6.3

Tiến sỹ

người

1.178

6.4

Thạc sỹ

người

1.159

6.5

Đại học

người

964

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

 

7.1

Nghiên cứu sinh

người

1.494

7.2

Cao học

người

5.697

7.3

Đại học

người

30.213

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

90

9

Tổng thu năm 2017

tỷ đồng

1.538.850

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

802.509

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

392.408

9.3

Từ nguồn khác

tỷ đồng

343.933

 VNU Media - Ban KHTC - Ban TCCB - Ban XD - Ban ĐT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :