TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 09:17:30 Ngày 03/05/2024 GMT+7
Hướng dẫn triển khai đề tài cấp ĐHQGHN do đơn vị tự cấp kinh phí

Triển khai chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc đa dạng hóa các nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ KH&CN. ĐHQGHN hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình liên quan tới đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN do đơn vị tự cấp kinh phí như sau:  

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật khoa học và công nghệ năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

- Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;

- Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN;

- Căn cứ Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN.

2. Quy trình thực hiện như sau:  

Quy trình đề xuất, thẩm định và phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện theo Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN (Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 9 năm 2022).  

- Đơn vị xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Khoa học - Công nghệ).  

- ĐHQGHN tổ chức xét chọn đề xuất nhiệm vụ, thông báo danh mục đề xuất đạt yêu cầu và hướng dẫn đơn vị xây dựng thuyết minh nhiệm vụ. 

- ĐHQGHN tổ chức thẩm định, phê duyệt các thuyết minh nhiệm vụ đạt yêu cầu và giao đơn vị tổ chức thực hiện.  

3. Kinh phí tư vấn, thẩm định và triển khai nhiệm vụ do đơn vị bố trí từ nguồn thu hợp pháp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy định của ĐHQGHN. 

Các đơn vị phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.  

>>> Chi tiết văn bản tại đây

 VNU Media - Ban KH&CN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ