TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:30:29 Ngày 22/07/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lê thị Thúy Bình
Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thúy Bình        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/12/1987                             

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án đã thay đổi và được công nhận trong quyết định số 932/QĐ-XHNV ngày 24/4/2017. Tên chưa thay đổi là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng; PGS.TS. Doãn Thị Chín

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án bước đầu làm rõ khái niệm dân trí, nâng cao dân trí và tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí.

- Luận án nghiên cứu một cách hệ thống những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí, bao gồm: mục tiêu nâng cao dân trí, điều kiện nâng cao dân trí, chủ thể và đối tượng nâng cao dân trí, nội dung nâng cao dân trí và biện pháp nâng cao dân trí. Đây là hệ thống quan điểm toàn diện, bao quát, là những chỉ dẫn cụ thể cho thực trạng nâng cao dân trí của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hiện nay.

- Trên cơ sở phân tích thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra, luận án đã đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí, về giáo dục hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nâng cao dân trí.

- Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ.

 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Lê Thị Thúy Bình (2015), “Tầm quan trọng của chiến lược “trồng người” trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (2), tr. 32-35.

2. Lê Thị Thúy Bình (2015), “Phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với việc đổi mới giáo dục – đào tạo ở đại học Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr. 20-23.

3. Lê Thị Thúy Bình (2016), “Biện chứng giữa phát triển kinh tế và nâng cao dân trí trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (12), tr.15-19.

4. Lê Thị Thúy Bình (2017), “Quan niệm Hồ Chí Minh về mục đích của việc học”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (9), tr.22-26.

5. Lê Thị Thúy Bình (2017), “Phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong phát triển đất nước hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XII, Nxb. Lao động – xã hội, tr.108-117.

6. Lê Thị Thúy Bình (2018), “Nâng cao đạo đức công chức, viên chức trong cải cách hành chính ở nước ta”, Tạp chí Xây dựng Đảng (1), tr.9-10, 13.

7. Lê Thị Thúy Bình (2018), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí – Giá trị lý luận và thực tiễn”, Sách chuyên khảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh giá trị và vận dụng”, TS. Nguyễn Văn Nguyên - ThS. Đoàn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.89-121.

8. Lê Thị Thúy Bình (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí”, Tạp chí Giáo dục lý luận (288), tr.19-24.

 Tân Tân - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược