TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Việc làm 00:00:00 Ngày 22/11/2023 GMT+7
Khoa Các khoa học liên ngành tuyển dụng viên chức năm 2023
Khoa là một đơn vị trọng điểm về đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao đối với các chương trình có tính liên ngành liên lĩnh vực; cung cấp các dịch vụ, chuyển giao tri thức liên ngành, liên lĩnh vực góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 6/12/2023

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 1704/ĐHQGHN-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành.

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

- Không thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

STT

Vị trí việc
làm

Số
lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Hình thức

1

Giảng viên

10

- Có bằng tiến sĩ từ các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Quy hoạch quản lý đô thị, Công nghệ thông tin, Khoa học ngôn ngữ, Truyền thông và Phương tiện truyền thông (Ưu tiên các ứng viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục nước ngoài);

- Có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc tương đương;

- Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN) hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.

Xét tuyển

3. Hình thức, nội dung, thời gian tuyển dụng

3.1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

3.2. Nội dung tuyển dụng

3.2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

3.2.2. Vòng 2: Phỏng vấn

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, thời gian và nội dung xét tuyển vòng 2 trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN.

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (được chuẩn bị không quá 15 phút).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả Vòng 2.

- Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019, Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 và số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 4326/QĐ-ĐHQGHN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN Quy định về chế độ làm việc của giảng viên tại ĐHQGHN; Hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Khoa Các khoa học liên ngành.

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm, lĩnh vực tuyển dụng.

3.3. Hồ sơ dự tuyển