TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 17:48:50 Ngày 31/12/2021 GMT+7
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế
Trong nửa cuối tháng 12 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Đào tạo, kế hoạch tài chính, y tế. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Theo nội dung Chỉ thị, giáo dục quyền con người có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền con người. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần: Tổ chức rà soát chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy dùng ở các cấp học thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; tổ chức xây dựng và phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy dùng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung quyền con người vào chương trình hiện hành và trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu, học liệu, sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục quyền con người được quy định trong chương trình giáo dục, đào tạo; tiếp tục tổ chức chỉ đạo rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các nội dung giáo dục quyền con người trong kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục, đào tạo nhất là các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối các trường luật, hành chính, nội chính; các trường đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các nội dung giáo dục quyền con người được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, tiếp tục rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các nội dung giáo dục quyền con người trong kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường; chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các bên liên quan tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về quyền con người trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Chỉ thị số 34/CT-TTg

2. Thông tư số 29/2021/TT-BYT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về chi phí lao động

Thông tư số 29/2021/TT-BYT hướng dẫn nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian đào tạo và việc quản lý đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động được quy định tại khoản 4 Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Được áp dụng với người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh gồm: Bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân điều dưỡng, y sỹ, điều dưỡng trung học, hộ sinh viên được quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; cơ sở giáo dục có chức năng hoặc được giao nhiệm vụ đào tạo trong khối ngành sức khỏe, cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 02 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 29/2021/TT-BYT

3. Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thông tư số 117/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC. Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã; sửa đổi, bổ sung Điều 3 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4, Điều 4 nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp khác; sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 5 về lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế; sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 từ “thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021” thành “ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, áp dụng từ năm ngân sách 2019 cho đến khi các chế độ chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ hết thời hạn thực hiện”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 2 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 117/2021/TT-BTC

4. Quyết định 5937/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành bổ sung danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo nội dung quyết định, có 11 danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm: Danh mục mã tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú ban ngày theo hạng bệnh viện áp dụng tại các cơ sở phục hồi chức năng; Danh mục mã chế phẩm thuốc y học cổ truyền đổi sang mã thuốc hóa dược; Danh mục mã nhóm theo chi phí; Danh mục mã tai nạn thương tích; Danh mục mã khoa; Danh mục mã gói thầu và mã nhóm thầu thuốc; Danh mục mã nhóm thầu vật tư y tế; Danh mục mã xăng, dầu; Hướng dẫn mã hóa dữ liệu điện tử (file XML) đối với các dịch vụ xét nghiệm SAR-COV-2; Danh mục mã phác đồ điều trị HIV/AIDS; Danh mục mã đối tượng, mã khám giám định, mã dạng khuyết tật để phục vụ khám giám định y khoa.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2021.

>>> Xem toàn văn: Quyết định 5937/QĐ-BYT

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược