Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.PGS.TS Nguyễn Thị Thục Hiền, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thục Hiền

Ngày sinh: 21/3/1949

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ hiện tại: Nhà số 5/17, ngõ 139, đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

E-mail: hienntt@vnu.edu.vn.

Điện thoại: Cơ quan: 8587344, Nhà riêng: 5564728, Di động: 0904023400

Ngày vào biên chế: 1/7/1973

Thâm niên công tác: 33 năm

Chức vụ công tác: Cán bộ giảng dạy

I. Quá trình công tác:

- Các chức vụ đảm nhiệm: Phó chủ nhiệm Khoa Vật lý (1989 đến 1998); Quyền chủ nhiệm Khoa Vật lý (1998 đến 1999); Chủ nhiệm Khoa Vật lý (1999 đến 2003); Cán bộ giảng dạy Khoa Vật lý (2003 đến nay).

II. Hoạt động khoa học:

- Hướng nghiên cứu khoa học: Vật lý chất rắn

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Analysis of DLTS curves corresponding to non-exponential transients. K.Zdansky and N.T. Thuc Hien, 1984. Phys. Stat. Sol.(a),81, 353
 2. Analysis of DLTS curves of Aggregated deep level impurities. K.Zdansky and N.T. Thuc Hien, 1984.. Phys. Stat. Sol.(a),85,219
 3. Phổ huỳnh quang của các tinh thể CdS. Lê Khắc Bình, Lê Thanh Bình, Trần Đình Cường, Nguyễn Thục Hiền, Nguyễn Hưng, Nguyễn Ngọc Long, 1985. Tạp chí khoa học ĐHTH, T.2, 41
 4. Deposition of ZnxCd1-xS films by Spray pyrolysis. Lê Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thục Hiền, 1995.. Comm.in Phys.,5,10-15, 62
 5. Nghiên cứu tâm sâu trong các chất bán dẫn bằng phương pháp dich cửa. Lê Khắc Bình, Nguyễn Thục Hiền, Phạm Quốc Triệu, Nguyễn Quốc Tuấn. 1995. Journal of Science- Natural Science, 11, 14
 6. Hằng số thời gian của hệ đo điện dung quá độ và việc xác định các thông số của tâm sâu trong các chất bán dẫn. Lê Khắc Bình, Phạm Quốc Triệu, Nguyễn Thị Thục Hiền, 1995. Journal of Science- Natural Science, 11(1995), 28
 7. Electron Mobility in a Correlated Impurity Disorder System. Nguyen Nhu Dat and Nguyen Thi Thuc Hien, 1996. Commun.Phys. Vol.6, No.4, 35
 8. Phonon scattering of Electrons in a Free- Quantum wire. Nguyen Nhu Dat and Nguyen Thi Thuc Hien, 1997. Comm. in Phys., Vol.7,No.11, 43
 9. Luminescent properties of ZnxCd1-xS films deposited by Spray pyrolysis. Le Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long, 1997. Comm. in Phys., Vol.17, No.1, 1
 10. Preparation of ZnO:Ga films by sol-gel method. Nguyen Thi Thuc Hien, Ngo Xuan Dai, Pham Nguyen Hai, Nguyen Chi Thanh, 2002. Journal of Science- Mathematics-PhysicsVNUH, T. XIX, No4(2003), 25-30
 11. Preparation and investigation of optical properties of ZnO:Co powders. Nguyen Thi Thuc Hien, Le Thi Quy, Ngo Xuan Dai, Nguyen Hanh, Huynh Dang Chinh, Dao Viet Linh, 2004. VNU J.of Science, Mathematics-Physics, Vol.XX, No.3AP, 57
 12. Self-catalytic fabrication of ZnO micro- and nano-tetrapods. Ngo Xuan Dai, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long, 2004. VNU Journal of Science, Mathematics-Physics,T.XX,No.3AP, 2004,13
 13. Preparation of PbS glass thin films by chemical bath deposition. Phung Quoc Bao, Khuc Quang Dat, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long. 2004. Comm. In Phys. Vol.13,No.3,pp171.
 14. Photoluminescence of Eu-doped Nano ZnO films. To be publised in VNU Journal of Science, Mathematic-Phys.Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Thi Hien, Ngo Xuan Dai, Pham nguyen Hai, 2006.
 15. Investigation of ZnO nanowires synthesized by vapor deposition with NiO-catalyst.To be publised in VNU Journal of Science, Mathematic-Phys. Doan Manh Ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long, Ngo Xuan Dai, Nguyen Phuong Mai, 2006.
 16. Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của màng ZnxCd1-xS. Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long, 1992.Tuyển tập hội nghị Vô tuyến Điện tử Việt Nam lần 4, Hà Nội 11/ 1992, 7
 17. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn ZnxCd1-xS. Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long, 1993. Tuyển tập Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, HN 10/1993, 231
 18. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn ZnxCd1-xS chế tạo bằng phương pháp phun, pha tạp đồng và mangan. Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long, 1995. Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần I, Huế 12/ 1994, 25.
 19. Effects of substrate temperature and annealing treatment on structural and luminescent properties of sprayed ZnxCd1-xS films. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long, 1995. Proceed. of the 2nd International workshop on Mater. Science, 10/1995,3
 20. Tính chất huỳnh quang của màng ZnxCd1-xS pha tạp Mn. Lê Thị Thanh Bình, Lê khắc Bình, Lê Hồng hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long, 1996. Tuyển tập hội nghị Quang học quang phổ toàn quốc lần I, 4/1996, 274
 21. Hệ đo đường điện dung quá độ dùng cho việc nghiên cứu tâm sâu trong các chất bán dẫn. Lê Khắc Bình, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thục Hiền, Phạm Quốc Triệu, 1992. Tuyển tập hội nghị Vô tuyến Điện tử Việt Nam lần thứ 4, HN 11/1992, 109
 22. Nghiên cứu tâm sâu E1 trong chất bán dẫn 4H-SiC loại n chiếu xạ bởi chùm electron. Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Như Dạt,1998. Tuyển tập hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 2,8/1998,
 23. Nghiên cứu sai hỏng trong đơn tinh thể CdTe loại n. Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Thị Thanh Bình, Tạ Đình Cảnh, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, 2000. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về khoa học và công nghệ vật liệu” Huế, 8/2000, 223
 24. Nghiên cứu tâm sâu trong bán dẫn 6H-SiC bằng phương pháp quang điện dung. Nguyễn Thị Thục Hiền, 2000.. Kỷ yếu hội nghị khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội, 10/2000, 24
 25. Nghiên cứu tâm sâu trong bán dẫn Cdte loại n bằng phương pháp DLTS. Nguyễn Thị Thục Hiền, Phạm Quốc Triệu, 2001.. Kỷ yếu hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ 3, 3/ 2001
 26. Nghiên cứu chế tạo màng ZnO bằng phương pháp Sol-gel. Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn. Khúc Quang Dat, Phùng Quốc bảo, Nguyễn Thị Thục Hiền, Phạm Nguyên hải, Lê Văn Vũ, Nguyễn Chí Thành,2001. Tuyển tập các báo cáo tại hội nghị Vật lý Chất rắn Toàn quốc lần thứ 3, Nha Trang 8/2001, 831
 27. Đo lường các thông số của tâm sâu trong bán dẫn CdTe trên thiết bị DL8000. Nguyễn Thị Thục Hiền, Phạm Nguyên Hải, Phạm Quốc Triệu, 2001. Kỷ yếu hội nghị kỹ thuật đo lường Việt Nam lần thứ 3, 10/2001, 362
 28. Nghiên cứu phổ huỳnh quang của vật liệu Cd1-xMnxTe. N.T. Thục Hiền, T.T. Loan, L.T. Thanh Bình, L.Hồng Hà, 2001. Kỷ yếu hội nghị khoa học Nữ Đại học Quốc gia Hà Nội 10/2001, 183-188
 29. Optical investigation of Eu-doped ZnO thin films by sol-gel preparation. Pham Nguyen Hai, Nguyen Chi Thanh, Nguyen Thi Thuc Hien, 2002.. Proceeding of the Fifth Vietnamese- German Seminar Physics and Engineering, Hue2/2002, 228
 30. Sol-gel preparation of highly-oriented ZnO thin films. Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Chi Thanh, Pham Nguyen Hai, 2002. Proceeding of the Fifth Vietnamese- german seminar on Physics and Engineering, Hue 2/2002, 232
 31. ZnO films: Formation process and optical properties. NgoXuan Dại, Nguyen Thi Thuc Hien, Phạm Nguyen Hai, 2002.. Proceedings of the thirth National conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 11-15th August/2002, 263
 32. Optical investigation of Eu-doped Zno powder prepared by sol-gel method. Pham Nguyen Hai, Nguyen Hạnh, Nguyen Thi My Hanh, Do Viet Linh, Phung Quoc Thanh, Nguyen Thi Thuc Hien, 2002.. Proceeding of 8th Vietnam conference on Ratio and Electronics 2-3 November 2002, 290
 33. Nghiên cứu tính chất quang, từ của màng Zno pha Co chế tạo bằng phương pháp sol-gel. Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn, tập III-B, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 5/2004,676 ( tuyển tập các báo cáo tại hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, 11/2003)Nguyễn Thị Thục Hiền, Ngô Xuân Đại, Nguyễn Anh Tuấn,2003.
 34. Tăng cường hiệu ứng phát huỳnh quang của màng nanô-ZnO. Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn, tập III-B, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 5/2004, 106 ( tuyển tập các báo cáo tại hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, 11/2003)Nguyễn Thị Thục Hiền, Ngô Xuân Đại, Trần Vĩnh Thắng, Nguyễn Cảnh Phong, Nguyễn Thế Tân, 2003.
 35. Investigation of magnetic and optical properties of Zn1-xCoxO powder prepared by sol-gel process. Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Hanh, Huynh Dang Chinh, Le Thi Quy, Le Van Vu, and Ngo Xuan Dai, 2004. Proceeding of the Nineth Asia Pasific Physics conference (9th APPC), 2004, 615
 36. Synthesis of ZnO nano-powder by forced-hydrolysis method. Nguyen Hanh, Nguyen Thi Thuc Hien, Ngo Xuan Dai, Le Van Vu, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Van Chuc, Bui Quang Duy, 2004. Proceeding of 9th Vietnam conference on Ratio and Electronics, 2-3 November 2004, 290
 37. Preparation and characterization of cobalt doped ZnO films. Nguyen Thi Thuc Hien, Ngo Xuan Dai, Nguyen Anh Tuan, Vu Nguyen Thuc, Vo Thach Son and Pham Thi Mai, 2005. Proceeding of the Eighth German- Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen, 03-08, April,2005, 114.
 38. Well-aligned ZnO microtubes synthesized via vapor transport process. Ngo Xuan Dai, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long,Vo Thach Son, Pham Thi Phuong, 2005.. Proceeding of the Eighth German- Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen, 03-08, April,2005, 118.
 39. Khảo sát các tính chất quang của các màng ZnO: Eu3+ đa lớp. Nguyễn Thị Thục Hiền, Phạm Nguyên hải, Ngô Xuân Đại, Nguyễn Thị Hiền, 2005.. Kỷ yếu Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 11/2005, 346
 40. Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của các dải băng nanô ZnS. Ngô Xuân Đại, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hoàng Nam, Doãn Mạnh Hà, Đàm Hiếu Chí, Koichi Hashimine, Tadaoki Mitani, Phạm Thế Kiên, 2005.. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, 23-25 tháng 11/2005, 215
 41. Fabrication and photoluminescence of ZnS nanoribbons. Frontiers of Basic Science: Towards New Physics Earth and Space Science, Mathematics. Osaka University Press, Sept. 27- Sep.29, 2005, 273-274N.X.Dai, N.H.Nam, N.T.T.Hien, N.N.Long, P.T.Kiên, D.H.Chi, Koichi Higashimine, Tadaoki Mitani, and D.M.Ha, 2005.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang điện và các tính chất của chúng. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QT 98-05 , 1998.
 2. Chế tạo, nghiên cứu các màng vật liệu bán dẫn quang điện tử và triển khai khả năng ứng dụng. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia, mã số QG.01-03, 2001-2002.
 3. Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha tạp từ. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QT 04-09, 2004.
 4. Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của các bán dẫn oxide ứng dụng trong spintronics và photonics. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, mã số 4 063 06, 2006-2008.

- Đã hướng dẫn 20 khóa luận tốt nghiệp, 6 luận văn thạc sĩ

III. Khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2001)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2002)

- Huân chương Lao động hạng Ba (2004)

 Vnunews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   |