Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Ngành Khoa học Lịch sử (Đề tài ĐHQG 2001-2006)

Đề tài: Những địa điểm khảo cổ học Chăm cổ ở miền Trung Việt Nam

Mã số : QX.01.01

Thời gian thực hiện: 2001 - 2002

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lâm Thị Mỹ Dung

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX, việc phát hiện, nghiên cứu và khai quật những di chỉ khảo cổ học Chămpa giai đoạn sớm đã được tiến hành sâu rộng hầu khắp khu vực miền Trung. Đây được coi là một trong những thành tựu nổi bật của ngành khảo cổ học Việt Nam.

- Trên cơ sở kết quả của quá trình khai quật, khảo sát những địa điểm cư trú, bến cảng, thành luỹ, thuỷ hệ … Chăm cổ, qua sự phân bố các địa điểm, đề tài cho rằng có thể rút ra kết luận ban đầu là những di tích Chăm giai đoạn thiên niên kỷ I đầu công nguyên phân bố trùng khớp với địa bàn của văn hoá Sa Huỳnh trước đó. Quy luật chung là trên các khu mộ văn hoá Sa Huỳnh thường có lớp văn hoá Chăm, hay những di tích Chăm thường được tìm thấy kế cận những khu mộ chum của văn hoá Sa Huỳnh.

- Ngoài nguồn lực văn hoá Ấn Độ, cư dân vùng đất này còn ảnh hưởng và kế thừa các yếu tố văn hoá ngoại sinh khác như yếu tố văn hoá Hán –Hoa, Hán - Đường…

- Từ những hiện vật khảo sát được có thể thấy đời sống cư dân Chăm bình thường rất giản dị và đơn sơ, song đã biết tạo được một cơ cấu kinh tế đa dạng, kết hợp nhiều ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái.

- Công trình nghiên cứu dày 98 trang + phụ lục ảnh, bản dập, hình vẽ .

- Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy đại học và sau đại học

- Đào tạo 02 CN.

Các bài công bố:

1) Yếu tố Hán ở miền Trung Việt Nam những thế kỷ trước sau công nguyên, Một chặng đường nghiên cứu lịch sử 1995-2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2000.

2) Địa điểm Bãi Làng qua tư liệu và kết quả nghiên cứu khảo cổ học, Tạp chí Khảo cổ học số 4, năm 2001, trang 46-70.

đề tài: Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam 1986-2000

Mã số: QX.01.02

Thời gian thực hiện: 2001 - 2002

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Lê

Kết quả nghiệm thu : Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

Đề tài tập trung phân tích những vấn đề chính sau:

- Quan điểm đổi mới của Đảng và phương hướng xây dựng kinh tế xã hội trong các kế hoạch 5 năm (1986-1990, 1991-1995, 1996-2000).

- Tác động của tình hình Quốc tế đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

- Biến đổ cơ cấu trong đầu tư, tổng sản phẩm, thu chi quốc gia.

- Tăng trưởng và biến đổi tỷ trọng các khu vực kinh tế, biến đổi cơ cấu các ngành…

- Biến đổi lực lượng lao động xã hội.

- Sự xuất hiện các khu vực kinh tế.

- Biến đổi cơ cấu giai cấp- xã hội

- Thu nhập và mức sống của nhân dân; sự phân hoá giàu nghèo.

- Những thành tựu chính và những vấn đề đang đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Công trình dày 177 trang .

- Đề tài là tài liệu phục vụ bài giảng chuyên đề đại học và sau đại học; Góp phần vào việc hoàn thiện 2 giáo trình Đại học và sau đại học: Biến đổi cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mớiBiến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam trong thế kỷ XX.

Báo cáo khoa học:

3) Báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai: Biến đổi kinh tế, văn hoá xã hội Việt Nam ở một số làng quê vùng châu thổ sông Hồng.

đề tài: Nghiên cứu, đánh giá công tác tổ chức và triển khai đề tài NCKH tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (qua khảo sát hồ sơ khoa học 1995-2005 và hồ sơ đề tài NCKH đã nghiệm thu)

Mã số: QX.01.10

Thời gian thực hiện: 2001 - 2002

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: CVC. Vũ Thị Thoan

Kết quả nghiệm thu: Khá

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Nghiên cứu công tác tổ chức, quản lý đề tài NCKH do Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn trực tiếp quản lý từ 1995-2005.

- Khảo sát hồ sơ kế hoạch khoa học, hồ sơ kinh phí NCKH từ 1995-2005, đồng thời khảo sát toàn bộ hồ sơ 2 loại đề tài: đề tài NCKH cấp ĐHQG mã số QX, đề tài NCKH cấp Trường đã nghiệm thu trong 10 năm từ 1995-2005.

- Trên cơ sở dữ liệu khảo sát, hệ thống theo 2 vấn đề trọng tâm: Thứ nhất là công tác tổ chức, quản lý và thứ hai là tình hình triển khai, kết quả nghiên cứu của đề tài NCKH cấp ĐHQG mã số QX và cấp Trường từ 1995-2005, phân tích, tổng kết, đánh giá và bước đầu đưa ra một số kiến nghị, giải pháp về những vấn đề nói trên tại trường.

- Công trình dài71 trang.

- Đáp ứng thông tin, dữ liệu về tình hình triển khai đề tài NCKH, công tác tổ chức, quản lý khoa học cũng như hệ thống dữ liệu về tình hình kinh phí khoa học từ năm từ 1995-2005 để phục vụ trực tiếp công tác quản lý khoa học tại Trường.

- Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học góp phần vào việc đổi mới công tác quản lý, triển khai đề tài NCKH nói chung.

Báo cáo khoa học:

4) “Về tính hiệu quả của các đề tài NCKH ở Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (qua khảo sát, nghiên cứu hồ sơ đề tài khoa học đã nghiệm thu)”, Kỷ yếu HTKH nữ Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2005.

5) Nữ cán bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn với việc chủ trì đề tài NCKH các cấp từ 1995-2006. Tham luận tại Hội thảo “Nữ cán bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn với hội nhập và phát triển”, Trường ĐH KHXH&NV, 2006.

đề tài: Chính sách đối ngoại của Đảng trong thời kỳ 1945-1954

Mã số: QX.01.19

Thời gian thực hiện: 2001 - 2002

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Tường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Quang Hiển

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Trong thời kỳ 1945-1954, chính sách và hoạt động đối ngoại của Đảng có vai trò hết sức quan trọng. Sự thật lịch sử, vấn đề này đã góp phần quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc.

- Đề tài đã khảo sát nguồn tài liệu phong phú, đồ sộ hiện có để tìm hiểu và phân tích về chủ trương, về hoạt động và những thành tựu đối ngoại của Đảng trong thời kỳ 1945-1954.

- Đề tài đã rút ra một số nhận xét về chính sách đối ngoại của Đảng thời kỳ này, bao gồm những cơ sở, đặc điểm, những thành công, hạn chế và những tư tưởng cơ bản, những bài học lịch sử và những kinh nghiệm quý báu.

- Công trình nghiên cứu dày 122 trang

- Phục vụ giảng dạy chuyên đề: “Đảng lãnh đạo đấu tranh ngoại giao và vận động quốc tế trong tiến trình cách mạng Việt Nam”.

Các bài công bố:

1) Chiến dịch Điện Biên phủ và sự kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Điện Biên phủ, 50 năm nhìn lại”, Nxb Chính trị quốc gia, 2005.

2) Sự kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao để kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Tạp chí lịch sử Đảng, số 4/2004, trang 30-33.

3) Chiến dịch Điện Biên phủ với Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương. Viết chung với PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh. Kỷ yếu HTKH Quốc tế “50 năm chiến thăng Điện Biên phủ và sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước, Nxb KHXH, Hà Nội , năm 2004, trang 587-597.

4) Cùng đối thoại để tìm ra chân lý, sự thật lịch sử. Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 5/2004, tr 40-45.

5) Hội nghị Giơnevơ - 50 năm nhìn lại. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 14/2004, tr 12-18.

đề tài: Địa điểm khảo cổ học Đình Tràng (Đông Anh Hà Nội )

Mã số: QX.01.20

Thời gian thực hiện: 2001 - 2002

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hoàng Văn Khoán

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Khu di tích Đình Tràng thuộc thôn Đình Tràng, huỵện Đông Anh, Hà Nội. Qua nhiều đợt khai quật đã phát hiện được khối lượng hiện vật khá lớn, trong đó có nhiều di vật quý.

Căn cứ vào di vật đào được có thể thấy một số điểm cơ bản sau: Đây là địa điểm khảo cổ học có 4 giai đoạn phát triển kế tiếp nhau:

- Giai đoạn 1 thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau mang đặc trưng văn hoá Phùng Nguyên. Giai đoạn 2 thuộc Trung kỳ thời đại đồng thau mang đặc trưng văn hoá Đồng Đậu. Giai đoạn 3 thuộc hậu kỳ thời đại đồng thau, mang đặc trưng văn hoá Gò Mun. Và giai đoạn 4 thuộc sơ kỳ thời đại đồ sắt, mang đặc trưng nền văn hoá Đông sơn.

- Cư dân Đình Tràng cổ xưa sống định cư với nền kinh tế sản xuất trồng lúa nước có nhiều ngành nghề và đã có sự phân công lao động.

- Địa điểm KCH Đình Tràng có địa tầng văn hoá dày với 4 giai đoạn văn hoá kề tiếp nhau - minh chứng cho tính bản địa của văn hoá Việt Nam. Địa điểm này nằm sát Cổ Loa, cố đô của An Dương Vương Âu Lạc xưa, nằm trong địa phận thành Thăng Long đã phản ánh sự hội tụ văn hoá của gần 4000 năm lịch sử của dân tộc.

- Công trình nghiên cứu dày158 trang

- Phục vụ giảng dạy chuyên đề.

Các báo cáo:

6) Nghề đan của người Đồng Đậu (Qua các dấu đan trên đồ gốm). Văn hoá Đồng Đậu 40 năm phát hiện và nghiên cứu. Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2003.

7) Cổ Loa, trung tâm hội tụ của văn minh sông Hồng (Chủ biên), năm 2002, dày 501 trang

Đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam với quá trình 30 năm xây dựng bộ máy chính quyền cách mạng (1945-1975)

Mã số: QX.03.08

Thời gian thực hiện: 2003- 2004

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Huy Cát

Tham gia thực hiện: ThS. Vũ Kông

Kết quả nghiệm thu: Khá

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Sự đóng góp to lớn của Đảng, Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng từ trung ương đến địa phương trong một thời gian rất ngắn;

- Xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền trong thời điểm diễn ra cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm của cả dân tộc, từ đó khẳng định ý nghĩa sống còn của sự chuyển hướng nhanh chóng trên;

- Ý nghĩa của sự chuyển hướng trong quá trình xây dựng bộ máy chính quyền ở thời điểm đặc biệt trên.

Các bài công bố:

Công việc xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), TC NC Lịch sử, số 1/1999

Đề tài: Vấn đề Việt Nam trong mối quan hệ giữa các nước Liên Xô, Mỹ và Trung Quốc (1954-1973)

Mã số: QX.03.10

Thời gian thực hiện: 2003-2004

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Văn La

Tham gia thực hiên: TS.Trần Minh trưởng

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Vấn đề Việt Nam trong quan hệ Trung Quốc, Mỹ và Liên Xô trong những năm 1954-1967;

- Vấn đề Việt Nam trong quan hệ Trung Quốc, Mỹ và Liên Xô trong những năm 1968-1973;

- Thành công trong đấu tranh ngoại giao của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước những diễn biến phức tạp của quan hệ trên.

- Các bài công bố 02 bài.

Đề tài: Việt Nam Quốc dân Đảng với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trước năm 1930

Mã số: QX 2003-12

Thời gian thực hiện : 2003-2004

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài; PGS.TS.Nguyễn Văn Khánh

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Hệ thống về quá trình hình thành, phát triển; về vai trò và những đóng góp lịch sử của Việt Nam Quốc dân Đảng ;

- Các điều kiện hình thành VNQDĐ;

- Quá trình hình thành VNQDĐ, nội dung tư tưởng chính trị và hệ thống tổ chức của tổ chức trên;

- Các hoạt động chủ yếu của tổ chức này;

- Những đóng góp và vai trò lịch sử đối với cách mạng VN trước năm 1930;

- Giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của các yếu nhân của tổ chức trên.

- Kết quả của đề tài phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo sinh viên ngành Sử.

Các bài công bố:

8) Về tư tưởng chính trị của VNQDĐ, TC Lịch sử Đảng, số 2/2004

9) Việt Nam Quốc dân Đảng và những bài học cho cách mạng Việt Nam, TC Lịch sử Đảng, số 8/2004

10) Sách:Việt Nam Quốc dân Đảng với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trước năm 1930, Nxb KHXH, 2005.

Đề tài: Thư mục tóm tắt nội dung sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1995-2000

Mã số: QX.04.07

Thời gian thực hiện: 2004-2005

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Quý

Tham gia thực hiên: ThS. Trần Thị Quang Hoa, ThS. Đồng Đức Hùng, CN. Trần Thị Thanh Vân

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Giới thiệu các thông tin chung về thư mục;

- Giới thiệu 513 tác phẩm có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang lưu giữ tại 4 cơ quan tại Hà Nội;

- Bảng tra cứu tìm tài liệu trong thư mục.

Các bài công bố:

1) Vai trò sách, báo cách mạng trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. TCKH, T.XX, số1/2004,

2) Sách báo cách mạng trong hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính sách của Đảng thời kỳ 1930-1945. TCKH, số 4/ 2005

Đề tài: Trình độ chuyên môn của cán bộ văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Thực trạng và một số giải pháp

Mã số: QX.04. 07

Thời gian thực hiện: 2004 - 2005

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Thị Phụng

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Khảo sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng HĐND và UBND cấp tỉnh; xác định yêu cầu và tiêu chí đánh giá trình độ chuyên môn đối với cán bộ văn phòng hai cơ quan cấp tỉnh trên;

- Những bất cập đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức thuộc hai cơ quan trên;

- Đề xuất những giải pháp để đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn đối tượng trên, trong đó chú trọng đến hình thức đào tạo ngắn hạn và trung hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn ở tại Trường Đại học KHXH&NV;

- Đề xuất tiêu chí cơ bản trong đào tạo, tư vấn cho hai cơ quan cấp tỉnh trên ; báo cáo tổng quan dày 158 trang.

Các bài công bố:

11) Cán bộ văn phòng trong các cơ quan nhà nước - Trình độ chuyên môn và một số kiến nghị về đào tạo, TC Quản lý Nhà nước, số 2/ 2004

Các báo cáo:

1) Nhu cầu xã hội và vấn đề đào tạo nghiệp vụ hành chính - văn phòng (hệ tại chức và ngắn hạn) ở Trường ĐHKHXH&NV, Kỷ yếu HTKH, Nxb Đại học QGHN, 2005

Đề tài: Hoạt động thông tin kinh tế của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

Mã số: QX.04.13

Thời gian thực hiện: 2004 -2005

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Văn Nhật

Tham gia thực hiện: CN. Bùi Thanh Thuỷ

Kết quả nghiệm thu: Khá

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Giới thiệu khái quát về Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

- Thực trạng hoạt động thông tin kinh tế của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia từ năm 1995-2005: Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn lực thông tin kinh tế, khoa học và thông tin truyền thống và đánh giá thực trạng sản phẩm của dịch vụ thông tin;

- Một số giải pháp tăng cường và phát triển hoạt động thông tin kinh tế của trung tâm trên; có 3 giải pháp được đề ra nhằm nâng cao hiệu quả thông tin kinh tế và khoa học.

Các bài công bố:

1) Vài nét về mạng ASEMCONNECT Vietnam, TC Quản lý Nhà nước, số 114/7/2005

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mục lục liên hợp điện tử trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng Việt Nam

Mã số: QX.04. 17

Thời gian thực hiện: 2004-2005

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hữu Huỳnh

Tham gia thực hiên: TS. Trần Thị Quý, GV. Đỗ Văn Hùng

Kết quảnghiệm thu : Khá

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Phân tích chức năng và cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam; nêu rõ hiện trạng tin học hoá và những tiền đề xây dựng Mục lục liên hợp; nhu cầu quản lý và trao đổi thông tin của hệ thống thư viện công cộng;

- Tổng quan về mục lục liên hợp trực tuyến và lợi ích của nó;

- Các nội dung trong thiết kế mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện Việt Nam, như: sơ đồ mô tả ứng dụng, sơ đồ hệ thống, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tổ chức dữ liệu và sơ đồ chức năng của mục lục liên hợp trực tuyến;

- Các tính năng cơ bản của hệ thống; khả năng hệ thống an toàn và bảo mật dữ liệu và chuẩn nghiệp vụ thư viện và công nghệ thông tin; các yêu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin;

- Các bước xây dựng và triển khai hệ thống, điều kiện để phát triển hệ thống mục lục; đào tạo người sử dụng và xây dựng hệ thống tổ chức triển khai hệ thống mục lục liên hợp trực tuyến và vai trò của thư viện Quốc gia và thư viện địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống trên.

Đề tài: Công tác Thanh vận của Đảng ở miền Bắc thời kỳ 1965-1975

Mã số: QX.05-11

Thời gian thực hiện: 2005-2006

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Liệu

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: (dự kiến)

- Đường lối, nội dung, kết quả và ý nghĩa của công tác Thanh vận của Đảng ở miền Bắc trong những năm 1965-1975.

- Công trình có độ dày 150 trang và 01 bài công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Đề tài: Tìm hiểu khuynh hướng tư tưởng cơ bản của trí thức Việt Nam qua khảo sát báo Thanh Nghị và Tri Tân (1941-1945)

Mã số: QX .05.19

Thời gian thực hiện: 2005-2006

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Thu

Kết quả nghiệm thu: Khá

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu :

- Giới thiệu khái quát những nét chính về sự hình thành và phát triển tầng lớp trí thức Việt Nam và những tiền đề xuất hiện của hai báo Thanh Nghị và Tri Tân trong những năm 1941-1945, trong đó công trình nghiên cứu chú trọng đến những đặc điểm của tầng lớp tư sản trí thức Việt Nam trong những năm phong trào giải phóng dân tộc đang trên đà cao trào;

- Những khuynh hướng tư tưởng cơ bản của trí thức Việt Nam được phản ánh trên điễn đàn báo Thanh Nghị và Tri Tân. Công trình giới thiệu tổng quan về Thanh Nghị và Tri Tân, về tư tưởng cấp tiến và canh tân đất nước, về sự tiếp cận của tầng lớp này với khuynh hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa...;

- Những đóng góp quan trọng của hai báo Thanh Nghị và Tri Tân, vai trò của giới trí thức Việt Nam trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc giai đoạn 1941-1945.

Đề tài: Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam từ 2001-2005

Mã số: QX.06.16

Thời gian thực hiện: 2006-2007

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đình Lê

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu (dự kiến)

- Hệ thống biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam.

- Những nhân tố tác động đến sự biến đổi trên.

- Đánh giá nhịp điệu, xu hướng và thành công, hạn chế của sự biến đổi kinh tế- xã hội trong 5 năm.

- Dự báo xu thế của biến đổi trong thời gian tới.

- Báo cáo tổng quan: hơn 100 trang và 01 bài công bố.

Đề tài: Văn hoá tinh thần các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc
Việt Nam

Mã số: QX 06.18

Thời gian thực hiện: 2006-2007

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hoàng Lương

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: (dự kiến)

- Khai thác, giới thiệu, hệ thống, phân tích cụ thể từng hoạt động trong lĩnh vực văn hoá tinh thần của các dân tộc thiểu số

- Ý nghĩa và giá trị của văn hóa tinh thần của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam

- Tìm hiểu vũ trụ luận của các dân tộc thuộc địa bàn cư trú trên

- Báo cáo tổng quan 120 trang, 20 ảnh tư liệu và 02 bài công bố.

Đề tài: Vấn đề giao thông đường thuỷ dưới Triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX (1802- 1858)

Mã số: QX.06. 31

Thời gian thực hiện: 2006-2007

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: GVC.Vũ Thị Thoan

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Điều kiện lịch sử, tự nhiên và xã hội cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX,

- Hệ thống sông ngòi, kênh rạch dưới Triều Nguyễn,

- Chính sách về giao thông đường thuỷ dưới Triều Nguyễn,

- Vai trò, tác động của giao thông đường thuỷ đối với đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội; những đóng góp, trách nhiệm của Triều Nguyễ

 Ban KHCN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   |