Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Tự giác, trung thực, khách quan trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Thời gian qua, các chi bộ Viện Công nghệ thông tin, Khoa Luật, Khoa Y - dược và Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học, Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Nhìn chung, việc kiểm điểm của các chi bộ đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh. Thông qua kiểm điểm, các chi bộ đã quán triệt sâu sắc tới các đảng viên quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Việc kiểm điểm còn góp phần soi rọi, nhìn nhận rõ trách nhiệm của đảng viên và của đơn vị trong quá trình xây dựng và phát triển ĐHQGHN và từng đơn vị.
Các chi bộ đều chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, tiến hành nghiêm túc và thận trọng, đạt kết quả cao. Các đảng viên thực sự tự giác, trung thực, khách quan trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình.
Nội dung kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của chi bộ, đơn vị và cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
Các đảng viên đều tự giác, nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và Quy định về những điều đảng viên không được làm; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về những đóng góp đối với tập thể và về những thiếu sót, khuyết điểm của tập thê trong công tác chỉ đạo. Các đảng viên đều trung thực soi xét mình về các mặt: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :