Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể của các chương trình mục tiêu xóa đói và giảm nghèo giai đoạn 2001 – 2015

2. Mã số: KHCN-TB.07X/13-18

3. Kinh phí: 3,5 tỷ đồng

4. Thời gian thực hiện: 2014-2016

5. Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

6. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Đỗ Kim Chung

7. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.      

GS.TS Đỗ Kim Chung

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2.      

PGS.TS Nguyễn Phượng Lê

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3.      

PGS.TS Phạm Bảo Dương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4.      

PGS.TS Kim Thị Dung

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5.      

PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh

Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

6.      

TS. Nguyễn Viết Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7.      

TS. Nguyễn Cao Thịnh

Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc

8.      

ThS. Hoàng Xuân Long

Vụ Kinh tế, Ban chỉ đạo Tây Bắc

9.      

ThS. Nguyễn Thị Thiêm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10.   

ThS. Nguyễn Thị Nhuần

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: ngày 27/9/2016

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Phòng 202, Nhà Điều hành ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

11. Thông tin xem tại website: taybac.vnu.edu.vn

12. Báo cáo kết quả tự đánh giá xem tại đây

 Trần Trung - Văn phòng Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   |