Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số KHCN-TB.02C/13-18

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa môi trường -  địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở các lưu vực sông vùng Tây Bắc

2. Mã số: KHCN-TB.02C/13-18

3. Kinh phí: 4,8 tỷ đồng

4. Thời gian thực hiện: 2014-2016

5. Tổ chức chủ trì: Hội Địa hóa Việt Nam

6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

7. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

 TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

 Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

2

 TS. Trần Đăng Quy

 Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

3

 GS.TSKH. Đặng Trung Thuận

 Hội Địa hóa Việt Nam

4

 TS. Phạm Văn Thanh

 Hội Địa hóa Việt Nam

5

 PGS.TS. Đỗ Quang Trung

 Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

6

 PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ

 Hội Địa hóa Việt Nam

7

 PGS.TS. Cao Thế Hà

 Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

8

 TS. Quách Đức Tín

 Hội Địa hóa Việt Nam

9

 TS. Nguyễn Quang Trung

 Viện Công nghệ Môi trường – Viện HLKH&CNVN

10

 PGS.TS. Lê Thu Hà

 Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

11

 ThS. Lê Sỹ Chính

 Trường Đại học Hồng Đức

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 2-3/2017

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Phòng 202, Nhà Điều hành D2, ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

 VNU Media - VP CTTB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   |