Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Viện Trần Nhân Tông tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN,

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký tuyển dụng viên chức phải đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Đồng thời người đăng ký tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn được quy định trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

II. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

STT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Nhiệm vụ

1

Kế toán viên tổng hợp, Phòng Hành chính – Tổng hợp

01

1. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học chính quy có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.

2. Kinh nghiệm liên quan: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu và đào tạo của đơn vị khoa học công lập liên quan đến Phật học.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

6. Phẩm chất đạo đức tốt.

7. Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc.

1.Thực hiện công tác Tài chính – Kế toán: Chịu trách nhiệm tham mưu và thực hiện các hoạt động về kế toán của đơn vị bao gồm: Kế toán tiền lương; Kế toán thanh toán kinh phí khác; Kế toán các khoản thu; Kế toán thanh toán, tạm ứng Kho bạc; Kế toán Ngân hàng; Kế toán tài sản, vật tư; Kế toán tổng hợp; Kế toán vốn, quỹ; Kế toán theo dõi quản lý các đề tài, dự án KHCN; theo dõi, quản lý các dự án tài trợ, viện trợ của các tổ chức.

2. Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ quy định, các khoản chi theo dự toán, chi thường xuyên, chi cung cấp dịch vụ, chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán được Viện trưởng phê duyệt.

3. Xây dựng báo cáo ĐHQGHN dự toán thu, chi tài chính của Viện hàng năm và các báo cáo, đối chiếu số liệu với Kho bạc nhà nước.

4. Theo dõi các khoản thuế thu nhập cá nhân của cán bộ ngoài Viện và toàn bộ thu nhập của cán bộ trong Viện từ tất cả các nguồn thu.

5. Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý, văn bản liên quan đến công tác tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Viện trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cấp trên giao.

2

Kế toán viên kiêm nhiệm công tác nhân sự, Phòng Hành chính – Tổng hợp

01

1. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học chính quy có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.

2. Kinh nghiệm liên quan: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu và đào tạo của đơn vị khoa học công lập liên quan đến Phật học.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

6. Phẩm chất đạo đức tốt.

7. Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc.

1.Thực hiện các hoạt động về kế toán của đơn vị bao gồm: Kế toán tiền lương; Kế toán thanh toán kinh phí khác; Kế toán các khoản thu; Kế toán thanh toán, tạm ứng Kho bạc; Kế toán Ngân hàng; Kế toán tài sản, vật tư; Kế toán tổng hợp.

2. Theo dõi các khoản thuế thu nhập cá nhân của cán bộ ngoài Viện và toàn bộ thu nhập của cán bộ trong Viện từ tất cả các nguồn thu.

3. Lập kế hoạch, thực hiện công tác tuyển dụng, đánh giá và ký hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc mới/thường xuyên tới hạn.

4. Rà soát và chuẩn bị công tác phục vụ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn; phụ cấp thâm niên vượt khung; thâm niên công tác; nâng hạng, chuyển chức danh nghề nghiệp

5. Thực hiện công tác về chế độ, chính sách cán bộ; quản lý hồ sơ cán bộ, nhập dữ liệu cổng thông tin cán bộ; thực hiện báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của ĐHQGHN; công tác sử dụng, đánh giá cán bộ; công tác Thi đua – Khen thưởng

6. Kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cấp trên giao.

03

Chuyên viên phụ trách xây dựng CTĐT, đảm

bảo chất lượng đào tạo, học liệu; Phòng Đào tạo

 

01

1. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học chính quy có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành về Khoa học Xã hội và Nhân văn (ưu tiên Hán Nôm).

2. Kinh nghiệm liên quan: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu và đào tạo của đơn vị khoa học công lập liên quan đến Phật học.

3. Ngoại ngữ: Ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

6. Phẩm chất đạo đức tốt.

7. Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc.

1. Theo dõi việc đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.

2. Theo dõi việc xây dựng đề cương học phần, tài liệu hướng dẫn học tập học phần.

3. Theo dõi tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo (gồm cả tài liệu dịch)

4. Tham gia xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

5. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng đào tạo thường xuyên và theo các đợt đánh giá

6. Tham gia tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cấp trên giao

04

Chuyên viên Truyền thông, phòng Truyền thông và Hoạt động xã hội

01

1. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học chính quy có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành: Truyền thông, Xã hội học, Báo chí.

2. Kinh nghiệm liên quan: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu và đào tạo của đơn vị khoa học công lập liên quan đến Phật học.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

6. Phẩm chất đạo đức tốt.

7. Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc.

1. Thiết kế, đề xuất các loại hình, sản phẩm truyền thông cho Viện.

2. Tham gia giúp việc, tổ chức chính các sự kiện truyền thông của Viện, phục vụ hoạt động chuyên môn.

3. Thiết kế website, quản trị website của Viện.

4. Theo dõi, chăm sóc các mối quan hệ của Viện với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội.

5. Tổ chức xây dựng các nội dung, hình thức, sản phẩm thông tin truyền thông của Viện.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cấp trên giao.

05

Chuyên viên Hoạt động xã hội, Phòng Truyền thông và Hoạt động xã hội

01

1. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học chính quy có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành: Giáo dục, Xã hội học, Công tác xã hội hoặc các chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm liên quan: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu và đào tạo của đơn vị khoa học công lập liên quan đến Phật học.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

6. Phẩm chất đạo đức tốt.

7. Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc.

1. Thiết kế, đề xuất các chương trình, sự kiện liên quan tới hoạt động xã hội của Viện.

2. Tham gia giúp việc, tổ chức chính các hoạt động xã hội của Viện.

3. Theo dõi tiếp nhận thông tin phản hồi, đánh giá hiệu quả các chương trình, sự kiện hoạt động xã hội của Viện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cấp trên giao.

 

Tổng số:

05

 

 

 

 III. Nội dung hồ sơ đăng ký tuyển dụng, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng

1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Bản sao công chứng các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ khác (bằng khen, giấy khen,...) nếu có, 02 ảnh 4x6 chụp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc;

g) Đối với những trường hợp người dự tuyển có thời gian công tác ở các cơ quan, đơn vị có cùng chuyên môn dự tuyển thì phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị đó;

h) Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì Hồ sơ tuyển dụng, ngoài bì ghi rõ họ tên và các thông tin quy định (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

 

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tổ chức thi tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2018 đến hết ngày 06/2/2018.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Người ứng tuyển nộp hồ sơ trực tiếp cho Hội đồng tuyển dụng, Viện Trần Nhân Tông, Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024 3767 5840.

c) Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/hồ sơ.

d) Thời gian dự kiến thi tuyển: 05/3/2018 – 09/3/2018

e) Địa điểm thi tuyển: Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Nội dung thi tuyển:

STT

Vị trí

Kiến thức chung

Chuyên môn nghiệp vụ và thực hành

Tin học

Ngoại ngữ

A

B

1

2

3

4

1

Kế toán viên tổng hợp

Thi viết về Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục đại học; hiểu biết về ĐHQGHN và Viện Trần Nhân Tông.

-Thi viết, về chuyên ngành kế toán, tài chính (hệ số 1).

-Thi thực hành: Phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).

Tin học văn phòng; thực hành trên máy tính.

Thi ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1.

2

Kế toán viên kiêm nhiệm công tác nhân sự

Thi viết về Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục đại học; hiểu biết về ĐHQGHN và Viện Trần Nhân Tông.

-Thi viết, về chuyên ngành kế toán, tài chính (hệ số 1)

-Thi thực hành: Phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).

Tin học văn phòng; thực hành trên máy tính.

Thi ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1.

3

Chuyên viên phụ trách xây dựng CTĐT, đảm bảo chất lượng đào tạo, học liệu

Thi viết về Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục đại học; hiểu biết về ĐHQGHN và Viện Trần Nhân Tông

-Thi viết, về chuyên ngành giáo dục, đào tạo (hệ số 1).

-Thi thực hành: Phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).

Tin học văn phòng; thực hành trên máy tính.

Thi ngoại ngữ tiếng Trung tương đương trình độ B1.

4

Chuyên viên Truyền thông

Thi viết về Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục đại học; hiểu biết về ĐHQGHN và Viện Trần Nhân Tông

-Thi viết, về chuyên ngành truyền thông, marketing (hệ số 1)

-Thi thực hành: Phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2)

Tin học văn phòng; thực hành trên máy tính.

Thi ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1.

5

Chuyên viên Hoạt động xã hội

Thi viết về Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục đại học; hiểu biết về ĐHQGHN và Viện Trần Nhân Tông

-Thi viết, về chuyên ngành xã hội học, công tác xã hội (hệ số 1)

-Thi thực hành: Phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2)

Tin học văn phòng; thực hành trên máy tính

Thi ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1.

 

Trân trọng thông báo./.

 

 NNQ - Viện Trần Nhân Tông
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   |