Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Giải thưởng 2012: Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986-2010)

1. Tên công trình: Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986-2010)
2. Tên tác giả/nhóm tác giả: Phạm Quang Minh
3. Giới thiệu tóm tắt công trình
- Mục đích chính của công trình là phân tích quá trình hình thành, vận động và phát triển của chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010, qua đó đánh giá những thành tựu nổi bật, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, nhằm hoàn thiện chính sách đối ngoại trong thời gian tới.
- Những kết quả chính: Từ góc độ lịch sử, công trình đã phân tích một cách khách quan quá trình hình thành chính sách đối ngoại Đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến 2010, khẳng định những thành tựu nổi bật trên cả hai khía cạnh lý thuyết và thực tế, đồng thời chỉ ra những hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm. Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến 2010 có thể được chia thành ba giai đoạn chính với nội dung cụ thể như sau: 1986-1991 Phá thế bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực; 1991-2001: là bạn với tất cả các nước, bước đầu hội nhập khu vực và thế giới; 2001-2010 là bạn và là đối tác tin cậy, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Ý nghĩa khoa học, công nghệ, đào tạo, ứng dụng thực tiễn: Công trình là nguồn tài liệu quý cho các nhà hoạch định chính sách, giảng dạy và nghiên cứu, sinh viên và tất cả những ai quan tâm.
 
1. Project title: The Renovated Foreign Policy of Vietnam (1986-2010)
2. Full name of author/group of authors: Pham Quang Minh
3. Abstract of the project
- Project purpose: The main objective of the book is to analyze the process of establishment, dynamics and development of Vietnam’s renovated foreign policy from 1986 to 2010, and to assess the most important achievements, to draw some lessons, and at the same time to show the limitations to be overcome in order to promote Vietnam’s foreign policy in the future. 
- Main results: From historical perspective, the book provided an objective analysis for the process of establishment of Vietnam’s renovated policy from 1986 to 2010 by confirming the most impressed achievements in both theory and practice, at the same time to express the limits, and to draw some lessons. During this period, Vietnam’s foreign policy could be divided into three main periods with main contents as follow: 1986-1991: successful relief of the embargo and normalization of relations with states in the region; 1991-2001: makings friends with all countries, first step in the process of integration in the region and world; 2001-2010: making friends and being a reliable partner; being active in international economic integration.       
- Signification in sense of science, technology, education and practical application: The book is a valuable material source for policy-makers, lecturers and researchers, students and all who are interested in researching Vietnam’s foreign policy.

 Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :