Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Xuân Thao
Tên đề tài:Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Xuân Thao                                           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/12/1979                                                                        4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5385/QĐ-ĐHQGHN, ngày 31/12/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định kéo dài thời gian học tập số 107/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/01/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự                                   9. Mã số: 938 01 01. 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Ngọc Chí.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án sau khi bảo vệ thành công sẽ là công trình chuyên khảo đầu tiên trong khoa học pháp lý tố tụng hình sự nghiên cứu, phân tích một cách sâu sắc, toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Những đóng góp mới của luận án bao gồm các nội dung dưới đây:                                                   

Một là, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự như: Khái niệm, đặc điểm của đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự; cơ sở, ý nghĩa của việc xác định đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự; nội dung, phân loại đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự;

Hai là, nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới về đối tượng chứng minh, trên cơ sở đó có những nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về đối tượng chứng minh;

Ba là, nghiên cứu, đánh giá thực trạng xác định đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nước ta từ năm 2009 đến năm 2018, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như nguyên nhân của những bất cập, hạn chế đó; trong đó, xác định rõ những bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về đối tượng chứng minh ở Việt Nam hiện nay là gì;

Bốn là, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về đối tượng chứng minh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu và các giải pháp đề xuất trong luận án sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với việc hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về đối tượng chứng minh; đồng thời, là tài liệu để các cơ quan chức năng tham khảo, lựa chọn và áp dụng các giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong thực tiễn xác định đối tượng chứng minh của các chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu quả chứng minh vụ án hình sự nói chung và xác định đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu những nội dung chưa có điều kiện làm sâu sắc trong luận án, như: Những tình tiết là đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự được quy định trong luật hình sự; những tình tiết là đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự được giải quyết theo thủ tục tố tụng đặc biệt; v.v…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Vũ Xuân Thao (2015), “Kiến nghị hoàn thiện quy định về đối tượng chứng  minh trong Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (14), tr 30 – 37.

- Vũ Xuân Thao (2015), “Những vấn đề phải chứng minh tại Điều 417 Dự thảo sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (22), tr 37 – 42, 55.

- Vũ Xuân Thao (2015), “Vấn đề cần chứng minh trong các vụ án hình sự có bị can, bị cáo là người chưa thành niên của Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)”, Tạp chí Nội Chính (28), tr 28 – 29, 62.

- Vũ Xuân Thao (2018), “Đối tượng chứng minh trong pháp luật tố tụng hình sự một số nước”, Tạp chí Kiểm sát (15), tr 53 – 63.

- Vũ Xuân Thao (2019), “Bàn về khái niệm đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát (01), tr 17 – 24.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   |