TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:00:34 Ngày 06/07/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vĩnh Bảo Ngọc
Tên đề tài: Tái cấu trúc nông nghiệp: Kinh nghiệp quốc tế và một số hàm ý đối với Việt Nam

1. Họ và tên: Vĩnh Bảo Ngọc                                          2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/10/1980                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định 1970/QĐ-ĐHKT, ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4267/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2020 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN      

7. Tên đề tài luận án: Tái cấu trúc nông nghiệp: Kinh nghiệp quốc tế và một số hàm ý đối với Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế                                  9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Nguyễn Cẩm Nhung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các quan niệm, lý thuyết liên quan đến vấn đề tái cấu trúc nông nghiệp; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề tái cấu trúc nông nghiệp: xác định cách tiếp cận đối với tái cấu trúc trong bối cảnh hội nhập; nêu rõ sự cần thiết phải tái cấu trúc; các yếu tố tác động.

Thứ hai, luận án đã phân tích, đánh giá quá trình tái cấu trúc nông nghiệp của một số quốc gia trên thế giới để rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể vận dụng trong điều kiện của Việt Nam.

Thứ ba, luận án đã đánh giá tái cấu trúc nông nghiệp Việt Nam, xác định yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến sự thành bại của tái cấu trúc nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm tái cấu trúc  ngành nông nghiệp Việt Nam theo quan điểm của luận án.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án là nguồn tư liệu, tham khảo tốt cho cơ quan quản lý vĩ mô, các nghiên cứu và giảng dạy về kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, liên kết, hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá tái cấu trúc nông nghiệp Việt Nam, Thu hút FDI trong phát triển nông nghiệp, nghiên cứu chuỗi giá trị của hàng nông sản Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Vinh Bao Ngoc, Nguyen Manh Hung, Pham Thu Phuong, 2021. "Agricultural Restructure Policy in Vietnam and Practical Application for Sustainable Development in Agriculture”, Nanomaterials for Sustainable Development in Agriculture, Journal of Nanomaterials, Article ID 5801913, ISSN / eISSN: 1687-4110 / 1687-4129 (Q2)

Vĩnh Bảo Ngọc, Phạm Thu Phương, 2020. "Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh mới và một số hàm ý cho Việt Nam". Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 1(173) - tháng 1, ISSN: 1859-0519.

Vĩnh Bảo Ngọc, 2020. "Chính sách phát triển nông nghiệp Thái Lan và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN – Kinh tế và Kinh doanh, Vol.36, số 1, ISSN:2615-9287.

Vĩnh Bảo Ngọc, 2019. "Chính sách phát triển nông nghiệp của Nhật Bản và một số hàm ý cho Việt Nam". Tạp chí Khoa học ĐHQGHN – Kinh tế và Kinh doanh, Vol.35, số 1, ISSN:2615-9287

Nguyen Manh Hung, Vinh Bao Ngoc, 2019. "Agricultural restructure policy in Vietnam and lessons learned". International Scientific Conference Proceedings Leadership and Policy Innovation in the Digital Age, ISBN: 978-604-962-218-2.

Phạm Thu Phương, Vĩnh Bảo Ngọc, 2019. "Kinh nghiệm thu hút FDI trong ngành nông nghiệp của một số nước Đông Nam Á". Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 1(161) - tháng 1, ISSN: 1859-0519.

 VNU Media - VNU - UEB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ