Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đàm Thế Vinh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đàm Thế Vinh                   2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/5/1976                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 732/QĐ-SĐH về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS Đàm Thế Vinh và Quyết định số 4619/2013/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam và vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Trần Minh Trưởng

2. PGS. TS Nguyễn Trọng Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu về công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ góc độ tiếp cận chuyên ngành Hồ Chí Minh học:

- Dựa trên nguồn tài liệu chính thống, luận án đã làm rõ nội dung cơ bản, đặc điểm và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị đối với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. Đồng thời, luận án cũng đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác này trong Quân đội.

- Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất phương hướng và các nhóm giải pháp cơ bản nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập các chuyên đề về công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam ở các Nhà trường Quân đội.

- Từ góc tiếp cận Hồ Chí Minh học, kết quả nghiên cứu của luận án bước đầu cung cấp một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác chính trị trong quân đội giai đoạn hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu sâu sắc từng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội để thấy được tầm vóc và giá trị lớn lao của tư tưởng đó.

- Tiếp tục nghiên cứu thực trạng công tác chính trị trong quân đội, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với công tác này trong sự nghiệp xây dựng quân đội giai đoạn hiện nay.

- Tập trung đi sâu nghiên cứu những giải pháp vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng công tác chính trị trong quân đội giai đoạn hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đàm Thế Vinh (2013), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giá trị truyền thống dân tộc và việc giáo dục giá trị đó cho thế hệ trẻ”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (71), tr.14-22.

- Đàm Thế Vinh - Nguyễn Ngọc Ánh (2014), “Tăng cường công tác giáo dục giá trị truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận (216), tr.71-73,77

- Đàm Thế Vinh (2014), Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, Nâng cao chất lượng thi đua tại đơn vị học viên dài hạn ở Học viện Kỹ thuật quân sự theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Đàm Thế Vinh (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa chính trị và quân sự”, Tạp chí Dân tộc & thời đại (183), tr.18-20.

- Đàm Thế Vinh (2015), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị tăng cường xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kì mới”, Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.345-359.

- Đàm Thế Vinh (2016), “Bồi dưỡng phương pháp tác phong công tác cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Đông Nam Á (tháng 01), tr.57-61.

- Đàm Thế Vinh - Phạm Tuấn Anh (2016), “Tăng cường giáo dục phòng, chống tham nhũng cho học viên trong các nhà trường quân đội hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (243), tr.129-132.

- Đàm Thế Vinh (2017), “Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa chính trị và quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân”, Tạp chí Giáo dục lý luận (257), tr.6-8.

- Đàm Thế Vinh (2017), “Nét đặc sắc về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục (tháng 4/2017), tr.184-187.

 Vinh Bùi - VNU USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   |