Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Tên đề tài luận án: “Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/7/1980;                       

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4643/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết đinh thay đổi giáo viên hướng dẫn số 367/QĐ- KL ngày 30/06/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật

- Quyết định kéo dài thời gian đào tạo số 114/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam”.      

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự  

9. Mã số: 9380101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Văn Độ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, hình thành hệ thống lý luận về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Thông qua đó, góp phần bổ sung vào khoa học pháp lý tố tụng hình sự.

Hai là, nghiên cứu để chỉ ra cơ sở, căn cứ, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

Ba là, làm rõ ý nghĩa của nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đối với yêu cầu giải quyết vụ án hình sự là khách quan, công bằng, tiết kiệm, hướng tới bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.

Bốn là, nhận xét, đánh giá pháp luật Việt Nam để khẳng định giá trị lịch sử, giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế cần khắc phục trong quá trình cải cách tư pháp.

Năm là, từ việc nhìn nhận, xem xét, đánh giá thực tiễn áp dụng nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự để xác định những vấn đề cần hoàn thiện của pháp luật tố tụng hình sự và nâng cao hiệu quả áp dụng nguyên tắc này trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh, xử lý tội phạm, yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu hội nhập quốc tế, yêu cầu bảo vệ quyền con người, yêu cầu bảo vệ công lý.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: giúp cho các cơ quan tố tụng giải quyết hiệu quả hơn vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-        Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2014), “Một số kinh nghiệm và biện pháp giải quyết các vụ án hình sự phát sinh từ quan hệ hợp đồng”, Tạp chí Kiểm sát (11), tr. 26-30.

-        Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2018), “Hoàn thiện các quy định của pháp luật về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát (19), tr. 15-21.

-        Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2018), “Cần quy định thủ tục công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, Tạp chí Kiểm sát (20), tr. 9-13,25.

 

 Cán Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   |