Tin tức
Trang chủ   >  Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc  >   Tin tức  >  
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 22/1998/Q Đ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây;

Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ờ trình số 56/XDCB ngày 31 tháng 5 năm 2002), của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 1172/BXD-KTQH ngày 31 tháng 7 năm 2002).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực các dô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tính chất: là Trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; đảm bảo sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Về quy mô đào tạo:

- Đến ăm 2010 là 35.000 sinh viên.
- Đến năm 2020 là 41.000 sinh viên.

3. Địa điểm xây dựng và phạm vi quy hoạch:

- Địa điểm xây dựng được trong Định hướng chung của quy hoạch đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 372/TTg ngày 02 tháng 6 năm 1997.

- Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch được điều chỉnh như sau:

+ Phía Đông giáp biên quốc lộ 21 (có hành lang bảo vệ và cách ly 150m), vẫn giữ nguyên ranh giới cũ;

+ Phía Bắc đường biên dịch chuyển xuống phía Nam khoảng 500m, cách đường băng sân bay Hòa Lạc khoảng 1.000m;

+ Phía Tây giáp núi Thằn Lằn nằm trong địa phận Nông trường 1A do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý;

+ Phía Nam giáp đường cao tốc Láng – Hòa Lạc và Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phạm vi ranh giới khu đất được xác định chính xác khi làm thủ tục giao đất và đăng ký địa chính.

4. Diện tích đất sử dụng là 1.000ha.

5. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất đai:

- Các chỉ tiêu sử dụng đất, phân khu chức năng và cơ cấu sử dụng đất được áp dụng như tờ trình bổ sung số 56/XDCB ngày 31 tháng 5 năm 2002 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Cơ cấu sử dụng đất được diều chỉnh như sau:

- Đất các khu chứ năng cơ bản 559,6ha,

- Đất trung tâm diều hành, dịch vụ công cộng 39,8ha,

- Đất giao thông quảng trường 125,1ha,

- Đất cây xanh, mặt nước 35,3ha,

- Đất khác (dự trữ phát triển 140,2ha,

Tổng cộng: 1.000ha

6. Các khu chức năng bao gồm: khu trung tâm (Trung tâm điều hành và Trung tâm dịch vụ công cộng…); khu các trờng thành viên; khu nghiên cứu - triển khai khoa học công nghệ (các Viện, Trung tâm nghiên cứu và cơ sở triển khai khoa học công nghệ); khu hướng nghiệp thực hành; khu ký túc xá sinh viên; khu giáo dục quốc phòng; khu thể dục thể thao; khu nhà ở công vụ; khu phục vụ công cộng và cây xanh.

7. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng trên cơ sở quy hoạch hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp điện, hệ thống thoát nước của toàn vùng.

Điều 2. Giao Đại học Quốc gia Hà Nội:

1.Phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân các tỉnh: Hà Tây, Hòa Bình và các cơ quan có liên quan xác định mốc giới của Đại học Quốc gia Hà Nội, làm thủ tục về giao nhậ đất theo quy định hiện hành.

2. Ban hành Điều lệ quàn lý đầu tư và xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội theo nội dung điều chỉnh quy hoạch chung được phê duyệt.

3. Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trìng Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Lập kế hoạch chi tiết các khu chức năng, trình duyệt theo quy định hiện hành.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân các tỉnh: Hà Tây, Hòa Bình và các cơ quan có liên quan lập Báo cáo nghiên cứi khả thi dự án tái định cư giải phóng mặt bằng và khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên Đại học Quốc gia Hà Nội phù hợp với Điều chỉnh quy họach chung Đại học Quốc gia Hà Nội và quy hoạch chi tiết đô thị mới Đông Xuân được phê duyệt, trình duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Những quy định trước đây tría với quy định này đều bãi bỏ.
Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Quốc phòng; Chủ tịch Hầ Tây, Hòa Bình; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Vnunews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :