Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Phạm Xuân Thạch, Khoa Văn học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm sinh: 1976

Nơi sinh: Hà Nội

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Thời gian công tác tại trường: từ 1998

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

  1. Văn học dịch và tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam giai đoạn giao thời (viết chung) // Tạp chí Văn học, số 4/2000.
  2. Từ bản dịch “Những kẻ khốn nạn” của Nguyễn Văn Vĩnh năm 1925, nhìn nhận về sự thẩm thấu của một số mô hình tiểu thuyết phương Tây vào thực tế văn học Việt Nam đầu thế kỷ // Tạp chí Văn học, số 7/2002.
  3. Sự thẩm thấu của một số mô hình tiểu thuyết phương Tây vào thực tế văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX // Tạp chí Nhà văn, số 7/2002.
  4. Tiếp cận một phương diện của lịch sử văn học Việt Nam từ những tiền đề thực tiễn và lý thuyết mới // Kỷ yếu Hội thảo Các nhà khoa học trẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
  5. Cá nhân hoá hư cấu - tự sự đương đại Việt Nam về đề tài lịch sử giữa truyền thống và hiện đại // Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần II, 2004.
  6. Quá trình cách tân và những giới hạn trong sự nghiệp sáng tác văn xuôi của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu // Tạp chí Nghiên cứu Văn học.
  7. Nỗi buồn chiến tranh – viết về chiến tranh thời hậu chiến – từ chủ nghĩa anh hùng đến nhu cầu đổi mới bút pháp // Hội thảo Khoa học kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 4/2005.
  8. Những sắc mầu thi ca trên dòng sông đất nước // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 7/2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

  1. Thơ Tản Đà - Những lời bình. Nxb Văn hoá - Thông tin, 2000.
  2. Quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam 1900 – 1945 (viết chung). Nxb Văn hoá - Thông tin, 2000.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   |