KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giới thiệu chung
GIỚI THIỆU CHUNG

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST), coi KH, CN & ĐMST là một trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất tiến tới phát triển nhanh, bền vững. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 cũng khẳng định phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Khoa học và công nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để tạo được bước phát triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQHGN) luôn coi hoạt động KH, CN & ĐMST) cùng với đào tạo là hai trụ cột tạo nên uy tín và thương hiệu của ĐHQHGN.

Chiến lược Chiến lược KH, CN & ĐMST của ĐHQGHN giai đoạn 2021 – 2030 khẳng định “KH, CN & ĐMST tạo là nền tảng, động lực cho sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội”. Định hướng nghiên cứu của ĐHQGHN có sự phân bổ đồng đều trên các lĩnh vực: i) Khoa học Xã hội và Nhân văn; ii) Khoa học Tự nhiên; và iii) Khoa học Kỹ thuật Công nghệ; vừa đảm bảo cung cấp các luận cứ khoa học để xây dựng các định hướng chiến lược, chính sách, chủ trương, kế hoạch, quy hoạch phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước; vừa phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao, giải quyết các bài toán thực tiễn của xã hội. Đến năm 2030, hoạt động KH, CN & ĐMST của ĐHQGHN đóng vai trò nòng cột, góp phần quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới, tham gia giải quyết một số thách thức và cấp bách của quốc gia.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ĐHQGHN đã không ngừng phát triển, nâng cao tiềm lực KH&CN và đạt được các thành quả ấn tượng như sau:

1. Tổ chức KH&CN và nguồn nhân lực:

2. Công bố quốc tế năm 2021:

- Số liệu tính đến tháng 3/2022:

3. Đăng ký SHTT năm 2021:

 

4. Sản phẩm chuyển giao, thương mại hóa năm 2021:

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :