Giới thiệu chung
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giới thiệu chung  >  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2011-2012

STT
Nội dung
Đơn vị tính
Số lượng
1
Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế
Bài
196
2
Số lượng sách
Quyển
121
3
Số lượng sở hữu trí tuệ
Bằng
5
4
Số lượng sở hữu trí tuệ đang chờ xét (hồ sơ đã được chấp nhận)
Hồ sơ
8
5
Số lượng Doanh nghiệp KHCN được hình thành
Doanh nghiệp
3
6
Các sản phẩm KHCN được chuyển giao, ứng dụng
Sản phẩm
18
7
Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN 
Giải thưởng
2
8
Giải thưởng Nhà nước về KHCN
Giải thưởng
3
9
Giải thưởng cấp Bộ/ ĐHQGHN
Giải thưởng
5
10
Trung tâm nghiên cứu suất sắc
Trung tâm
4
11
Hình thành các nhóm nghiên cứu/ trường phái nghiên cứu
Nhóm
43
12
Doanh thu chuyển giao KHCN
Triệu đồng
14.200
13
Các tiêu chuẩn quản lý KHCN (Hướng dẫn, quy định ĐHQGHN…)
Văn bản
4
14
Số lượng các đề tài cấp nhà nước
Đề tài
9
15
Số lượng nghị định thư
Nghị định thư
4
16
Số lượng đề tài Nafosted
Đề tài
63
17
Số lượng đề tài nhóm A, B đầu tư thực hiện
Đề tài
145
18
Số lượng Học viên cao học được đào tạo qua các đề tài/ dự án KHCN
ThS
151
19
Số lượng Tiến sĩ được đào tạo qua các đề tài/ dự án KHCN
TS
44

 VNU Media - Nguồn: Ban KH-CN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :