KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
Danh mục nhiệm vụ hợp tác KH&CN giữa ĐHQGHN với các đối tác từ 2015 đến nay

>>> Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác năm 2014

CÁC NHIỆM VỤ KH&CN HỢP TÁC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH - DOANH NGHIỆP - ĐỊA PHƯƠNG

TT

Tên nhiệm vụ/ Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

Đối tác

1.              

Nghiên cứu xử lý tro xỉ nhiệt điện  sử dụng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng thành vật liệu ứng dụng trong  xây dựng, giao thông hoặc san lấp công trình

PGS.TS. Trần Hồng Côn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bộ Công thương

2.              

“Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, CBQLCSGHPT” (ETEP) tại trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN/Nguyễn Quý Thanh

Trường ĐHGD

Bộ GD-ĐT

3.              

 “Mục tiêu, chuẩn kết quả, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua các Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới (sau 2015)”/ Đinh Thị Kim Thoa

Trường ĐHGD

Bộ GD-ĐT

4.              

“Biên soạn hướng dẫn giáo viên ngành công tác xã hội trình độ đại học và cao đẳng”/ Đinh Thị Kim Thoa

Trường ĐHGD

Bộ GD-ĐT

5.              

“Tham gia đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GREP) của Bộ Giáo dục Đào tạo”/ Đinh Thị Kim Thoa

Trường ĐHGD

Bộ GD-ĐT

6.              

VI2.2 – 2013.16 “Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua một số môn học cụ thể” /Trần Thị Bích Liễu

Trường ĐHGD

Quỹ Phát triển KHCN quốc gia

7.              

01X – 12/3 – 2014-2 “Giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở Hà Nội phù hợp với đặc điểm tuổi dậy thì hiện nay”/ Mai Văn Hưng

Trường ĐHGD

Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

8.              

101.99 -2013.21 “Các cấu trúc hình học trong không gian hữu hạn”/ Lê Anh Vinh

Trường ĐHGD

Quỹ Phát triển KHCN quốc gia

9.              

501.99-2015.02 “Bắt nạt trực tuyến ở học sinh Việt Nam: Nghiên cứu thực tiễn, và xây dựng chương trình phòng ngừa và can thiệp hiệu quả”/ Trần Văn Công

Trường ĐHGD

Quỹ Phát triển KHCN quốc gia

10.           

501.02-2016.03 “Nghiên cứu hành vi nguy cơ về sức khỏe và các yếu tố dự báo ở lứa tuổi trung học phổ thông”/ Đặng Hoàng Minh

Trường ĐHGD

Quỹ Phát triển KHCN quốc gia

11.           

KHCN-TB.01C/13-18 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục – đào tạo phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Bắc”/Đinh Văn Dũng

Trường ĐHGD

Chương trình Tây Bắc

12.           

 KH-GD/16-20.ĐT.006 “Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030”/Đào Trọng Thi

Trường ĐHGD

Chương trình KHGD – Bộ GDĐT

13.           

KHCN-TB.21X/13-18 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”/ Lê Kim Long

Trường ĐHGD

Chương trình

Tây Bắc

14.           

Quan trắc, thu thập thông tin cho các chỉ thị đa dạng sinh học; báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học tại điểm trình diễn (VQG Xuân Thủy), Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam”/Phạm Việt Hùng (2013-2015)

Viện TN&MT