ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo tiến sĩ
Danh mục các chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN

(Cập nhật tháng 2/2020)

STT

Mã chuyên ngành đào tạo

Tên chuyên ngành đào tạo

Chuẩn

CLC theo đặc thù đơn vị

Tổng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

47

0

47

1

 

Toán giải tích

1

 

1

2

 

Phương trình vi phân và tích phân

1

 

1

3

 

Đại số và lí thuyết số

1

 

1

4

 

Hình học - Tô pô

1

 

1

5

 

Toán ứng dụng

1

 

1

6

 

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

1

 

1

7

 

Cơ sở toán cho Tin học

1

 

1

8

 

Cơ học vật rắn

1

 

1

9

 

Cơ học chất lỏng và chất khí

1

 

1

10

 

Vật lí lí thuyết và vật lí toán

1

 

1

11

 

Vật lí chất rắn

1

 

1

12

 

Vật lí vô tuyến và điện tử

1

 

1

13

 

Vật lí nguyên tử và hạt nhân

1

 

1

14

 

Quang học

1

 

1

15

 

Vật lí địa cầu

1

 

1

16

 

Vật lí Nhiệt

1

 

1

17

 

Hóa vô cơ

1

 

1

18

 

Hóa hữu cơ

1

 

1

19

 

Hóa phân tích

1

 

1

20

 

Hóa lí thuyết và hóa lí

1

 

1

21

 

Hóa môi trường

1

 

1

22

 

Hóa dầu

1

 

1

23

 

Địa chất học

1

 

1

24

 

Thạch học khoáng vật và địa hóa

1

 

1

25

 

Nhân chủng học

1

 

1

26

 

Động vật học

1

 

1

27

 

Sinh lí người và động vật

1

 

1

28

 

Côn trùng học

1

 

1

29

 

Vi sinh vật học

1

 

1

30

 

Thủy sinh vật học

1

 

1

31

 

Thực vật học

1

 

1

32

 

Sinh lí học thực vật

1

 

1

33

 

Hóa sinh học

1

 

1

34

 

Sinh thái học

1

 

1

35

 

Di truyền học

1

 

1

36

 

Khoa học môi trường

1

 

1

37

 

Môi trường đất và nước

1

 

1

38

 

Khoa học đất

1

 

1

39

 

Kĩ thuật môi trường

1

 

1

40

 

Quản lí tài nguyên và môi trường

1

 

1

41

 

Quản lí đất đai

1

 

1

42

 

Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí

1

 

1

43

 

Địa lí tự nhiên

1

 

1

44

 

Địa mạo và cổ địa lí

1

 

1

45

 

Khí tượng học

1

 

1

46

 

Thủy văn học

1

 

1

47

 

Hải dương học

1

 

1

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

31

0

31

1

 

Du lịch học

1

 

1

2

 

Đông Nam Á học

1

 

1

3

 

Trung Quốc học

1

 

1

4

 

Chính trị học

1

 

1

5

 

Hồ Chí Minh học

1

 

1

6

 

Quản lí khoa học và công nghệ

1

 

1

7

 

Lịch sử Việt Nam

1

 

1

8

 

Lịch sử thế giới

1

 

1

9

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

1

 

1

10

 

Lịch sử sử học và sử liệu học

1

 

1

11

 

Khảo cổ học

1

 

1

12

 

Lưu trữ học

1

 

1

13

 

Ngôn ngữ học

1

 

1

14

 

Ngôn ngữ Việt Nam

1

 

1

15

 

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

1

 

1

16

 

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

1

 

1

17

 

Nhân học

1

 

1

18

 

Quan hệ quốc tế

1

 

1

19

 

Tâm lí học

1

 

1

20

 

Khoa học thông tin thư viện

1

 

1

21

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

1

 

1

22

 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

1

 

1

23

 

Văn học Việt Nam

1

 

1

24

 

Văn học dân gian

1

 

1

25

 

Văn học nước ngoài

1

 

1

26

 

Lí luận văn học

1

 

1

27

 

Hán Nôm

1

 

1

28

 

Xã hội học

1

 

1

29

 

Công tác xã hội

1

 

1

30

 

Tôn giáo học

1

 

1

31

 

Báo chí học

1

 

1

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

8

0

8

1

 

Ngôn ngữ Anh

1

 

1

2

 

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

1

 

1

3

 

Ngôn ngữ Nga

1

 

1

4

 

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga

1

 

1

5

 

Ngôn ngữ Pháp

1

 

1

6

 

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp

1

 

1

7

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

1

 

1

8

 

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc

1

 

1

4

Trường Đại học Công nghệ

8

0

8

1

 

Cơ kĩ thuật

1

 

1

2

 

Hệ thống thông tin

1

 

1

3

 

Khoa học máy tính

1

 

1

4

 

Kĩ thuật phần mềm

1

 

1

5

 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1

 

1

6

 

Kĩ thuật điện tử

1

 

1

7

 

Kĩ thuật viễn thông

1

 

1

8

 

Vật liệu và linh kiện nano

1

 

1

5

Trường Đại học Kinh tế

5

0

5

1

 

Kinh tế quốc tế

1

 

1

2

 

Tài chính - ngân hàng

1

 

1

3

 

Quản trị kinh doanh

1

 

1

4

 

Quản lí kinh tế

1

 

1

5

 

Kinh tế chính trị

1

 

1

6

Trường Đại học Giáo dục

4

0

4

1

 

Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

1

 

1

2

 

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

1

 

1

3

 

Quản lí giáo dục

1

 

1

4

 

Lí luận, phương pháp và công nghệ dạy học

1

 

1

7

Khoa Luật

6

0

6

1

 

Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

1

 

1

2

 

Luật hiến pháp và luật hành chính

1

 

1

3

 

Luật hình sự và tố tụng hình sự

1

 

1

4

 

Luật dân sự và tố tụng dân sự

1

 

1

5

 

Luật kinh tế

1

 

1

6

 

Luật quốc tế

1

 

1

8

Khoa Quản trị và Kinh doanh

0

1

1

1

 

Quản trị và phát triển bền vững

 

1

1

9

Viện Tài nguyên và Môi trường

1

0

1

1

 

Môi trường và phát triển bền vững

1

 

1

10

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

1

0

1

1

 

Việt Nam học

1

 

1

11

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

1

0

1

1

 

Công nghệ sinh học

1

 

1

12

Viện Công nghệ Thông tin

1

0

1

1

 

Quản lí hệ thống thông tin

1

 

1

13

Viện Trần Nhân Tông

1

0

1

1

 

Phật học

1

 

1

TỔNG

114

1

115

 

 Thế Vinh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :