KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Khoa học - Công nghệ

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA ĐHQGHN ĐANG CÓ HIỆU LỰC:

 

- 286/QĐ-ĐHQGHN, Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN. Hiệu lực từ ngày 16/01/2015

- 628/QĐ-KHCN, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (bản sửa đổi). Hiệu lực từ ngày 16/02/2012

- 2184/HD-KHCN, Hướng dẫn tạm thời quản lý trang thiết bị và các phòng thí nghiệm ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiệu lực từ ngày 23/7/2010

- 124/ĐHQGHN-KHCN, Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiệu lực từ ngày 12/01/2011

-2970/QĐ-ĐHQGHN, Quy định tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên ĐHQGHN. Hiệu lực từ ngày 17/8/2015

- 3839/QĐ-ĐHQGHN, Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN. Hiệu lực từ ngày 24/10/2014

- 4633/HD-ĐHQGHN, Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở ĐHQGHN. Hiệu lực từ ngày 26/11/2015

- 155/QĐ-ĐHQGHN, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020. Hiệu lực từ ngày 09/1/2015

- 1409/HD-KHCN, Hướng dẫn xây dựng và phát triển các Chương trình nghiên cứu trọng điểm và Nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN. Hiệu lực từ ngày 08/5/2013

- 2988/HD-ĐHQGHN, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển ấn phẩm khoa học quốc tế ở ĐHQGHN. Hiệu lực từ ngày 18/8/2015

- 1666/HD-ĐHQGHN, Hướng dẫn xây dựng và phát triển PTN trọng điểm cấp ĐHQGHN. Hiệu lực từ ngày 06/5/2015

- 274/QĐ-ĐHQGHN, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn. Hiệu lực từ ngày 22/01/2018

- 1650/QĐ-ĐHQGHN, Quy định về Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN. Hiệu lực từ ngày 21/5/2018

 

 

 

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

TT

Ký, mã hiệu

Tên tài liệu

Ghi chú

1

418/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

 

2

1244/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015

 Hết hiệu lực

3

85/2009/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

 

4

20/2010/TTLT-BKH-BTC

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

 

5

55/2010/QĐ-TTg

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao

 Hết hiệu lực

6

49/2010/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tưu phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

 

7

97/2010/TT-BTC

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

 Hết hiệu lực

8

11/2010/TT-BKH

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

 

9

85/2009/NĐ-CP

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

 

10

38/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009.

 

11

36/2009/QH12

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

 

12

52/2009/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 

13

12/2009/TT-BKHCN

Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

 Hết hiệu lực

14

14/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định số số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 Hết hiệu lực

15

21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao

 

16

115/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 

17

18/2008/QH12

Luật Năng lượng nguyên tử

 

18

10/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước

 Hết hiệu lực

19

44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

 Hết hiệu lực

20

80/2006/QH11

Luật Chuyển giao công nghệ

 Hết hiệu lực

21

93/2006/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước

 Hết hiệu lực

22

68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật

 

23

61/2005/QH11

Luật đấu thầu

 Hết hiệu lực

24

50/2005/QH11

Luật Sở hữu trí tuệ

 

25

91/2005/TT-BTC

Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí

 Hết hiệu lực

26

14/2005/QĐ-BKHCN

Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

 Hết hiệu lực

 

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

TT

Ký, mã hiệu

Tên tài liệu

Ghichú

 

1

18/2012/TT-BKHCN

Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao

 

2

34/2011/TT-BKHCN

Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

3

20/2010/TTLT-BKH-BTC

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

 

4

97/2010/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 Hết hiệu lực

5

11/2010/TT-BKH

Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

 

6

12/2009/TT-BKHCN

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

 Hết hiệu lực

7

14/2008/QĐ-BKHCN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 Hết hiệu lực

8

10/2007/QĐ-BKHCN

Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”

 Hết hiệu lực

9

91/2005/TT-BTC

quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí

 Hết hiệu lực

10

14/2005/QĐ-BKHCN

Quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư

 Hết hiệu lực

11

85/2004/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí

 

12

 

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 Hiệu lực từ ngày 15/02/2016

 

           

 

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :