KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các sản phẩm KHCN  >   Bài báo khoa học
Các xuất bản thuộc danh mục ISI và/hoặc Scopus của ĐHQGHN 2018

1.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Differential branching fraction and angular analysis of Lambda(0)(b) -> Lambda mu(+)mu(-) decays. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)145

2.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . collaboration, L. H. (2018). Central exclusive production of J/psi and (2S) mesons in pp collisions at p s=13 TeV. Journal of High Energy Physics(10). doi:10.1007/jhep10(2018)167

3.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Angular moments of the decay Lambda(0)(b) -> Lambda mu(+)mu(-) at low hadronic recoil. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)146

4.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). First Observation of the Doubly Charmed Baryon Decay Xi(++)(cc) -> Xi(+)(c)pi(+). Physical Review Letters, 121(16). doi:10.1103/PhysRevLett.121.162002

5.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of Angular and CP Asymmetries in D-0 -> pi(+) pi(-) mu(+) mu(-) and D-0 -> K+ K- mu(+) mu(-) Decays. Physical Review Letters, 121(9). doi:10.1103/PhysRevLett.121.091801

6.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the CKM angle gamma using B-+/- -> DK +/- with D -> K-S(0)pi(+)pi(-), (KSK+K-)-K-0 decays. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)176

7.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the Lifetime of the Doubly Charmed Baryon Xi(++)(cc). Physical Review Letters, 121(5). doi:10.1103/PhysRevLett.121.052002

8.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the time-integrated CP asymmetry in D (0) -> K (S) (0) K (S) (0) decays. Journal of High Energy Physics(11). doi:10.1007/jhep11(2018)048

9.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of Z -> tau(+)tau(-) production in proton-proton collisions at root s=8 TeV. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)159

10.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of a New Xi(-)(b) Resonance. Physical Review Letters, 121(7). doi:10.1103/PhysRevLett.121.072002

11.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. (2018). Observation of B-s(0) -> (D)over-bar*(0)phi and search for B-0 -> (D)over-bar(0)phi decays. Physical Review D, 98(7). doi:10.1103/PhysRevD.98.071103

12.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay (B)over-bar(s)(0) -> chi(c2) K+K- in the phi mass region. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)191

13.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for beautiful tetraquarks in the ?(1S)(+-) invariant-mass spectrum. Journal of High Energy Physics(10). doi:10.1007/jhep10(2018)086

14.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for CP violation in Lambda(0)(b)-> pK(- )and Lambda(0)(b) -> p pi(-) decays. Physics Letters B, 787, 124-133. doi:10.1016/j.physletb.2018.10.039

15.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay Lambda(0)(b) -> psi(2S)p pi(-). Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)131

16.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. (2018). Measurement of the CKM angle using B-+/- DK +/- with D -> KS0(+-),(KsK+K-)-K-0 decays (vol 08, 176, 2018). Journal of High Energy Physics(10). doi:10.1007/jhep10(2018)107

17.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Alaltouni, Z., Akarp, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay B-s(0) -> (D)over-bar(0)K (+) K. Physical Review D, 98(7). doi:10.1103/PhysRevD.98.072006

18.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Evidence for the decay B-s(0) -> (K)over-bar(*0) mu(+)mu(-). Journal of High Energy Physics(7). doi:10.1007/jhep07(2018)020

19.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP asymmetries in two-body B-(s)(0)-meson decays to charged pions and kaons. Physical Review D, 98(3). doi:10.1103/PhysRevD.98.032004

20.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP violation in B-0 -> D--/+pi(+/-) decays. Journal of High Energy Physics(6). doi:10.1007/jhep06(2018)084

21.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of D-s(+/-) production asymmetry in pp collisions at root s=7 and 8 TeV. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)008

22.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. (2018). Measurement of the CP asymmetry in B- -> (Ds-D0) and B- -> (D-D0) decays. Journal of High Energy Physics(5). doi:10.1007/jhep05(2018)160

23.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for a dimuon resonance in the Upsilon mass region. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)147

24.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, R., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c)p(p)over-bar pi(-). Physics Letters B, 784, 101-111. doi:10.1016/j.physletb.2018.07.033

25.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Amplitude Analysis of the Decay (B)over-bar(0 )-> K-S(0)pi(+)pi(- )and First Observation of the CP Asymmetry in (B)over-bar(0 )-> K* (892)(-)pi(+). Physical Review Letters, 120(26). doi:10.1103/PhysRevLeAt.120.261801

26.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Evidence for the Rare Decay Sigma(+) -> p mu(+)mu(-). Physical Review Letters, 120(22). doi:10.1103/PhysRevLett.120.221803

27.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). First measurement of the CP-violating phase phi(dd)(s) in B-s(0) -> (K+pi(-))(K-pi(+)) decays. Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)140

28.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). First observation of B+ -> D-s(+) K+ K- decays and a search for B+ -> D-s(+) phi decays. Journal of High Energy Physics(1). doi:10.1007/jhep01(2018)131

29.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). First observation of forward Z -> b(b)over-bar production in pp collisions at root s=8 TeV. Physics Letters B, 776, 430-439. doi:10.1016/j.physletb.2017.11.066

30.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of branching fractions of charmless four-body Lambda(0)(b) and Xi(0)(b) decays. Journal of High Energy Physics(2). doi:10.1007/jhep02(2018)098

31.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP asymmetry in B-s(0) -> (DsK +/-)-K--/+ decays. Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)059

32.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP observables in B-+/- -> D(*)K-+/- and B-+/- -> D(*)pi(+/-) decays. Physics Letters B, 777, 16-30. doi:10.1016/j.physletb.2017.11.070

33.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of forward top pair production in the dilepton channel in pp collisions at root s=13 TeV. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)174

34.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). A measurement of the CP asymmetry difference between Lambda(+)(C) -> pK(-)K(+) and p pi(-)pi(+) decays. Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)182

35.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the inelastic pp cross-section at a centre-of-mass energy of 13 TeV. Journal of High Energy Physics(6). doi:10.1007/jhep06(2018)100

36.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Zucchelli, S. (2018). Measurement of the Ratio of Branching Fractions B(B-c(+) -> J/psi tau(+)nu(tau))/B(B-c(+) -> J/psi mu(+)nu(mu)). Physical Review Letters, 120(12). doi:10.1103/PhysRevLett.120.121801

37.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the Ratio of the B-0 -> D*(-)iota(+)v(iota) and B-0 -> D*(-) mu(+)v(mu) Branching Fractions Using Three-Prong tau-Lepton Decays. Physical Review Letters, 120(17). doi:10.1103/PhysRevLett.120.171802

38.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of Upsilon production in pp collisions at root s=13 TeV. Journal of High Energy Physics(7). doi:10.1007/jhep07(2018)134

39.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurements of the branching fractions of Lambda(+)(c) -> p pi(-)pi(+), Lambda(+)(c) -> pK(-)K(+), and Lambda(+)(c) -> p pi K--(+). Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)043

40.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for B-c(+) decays to two charm mesons LHCb Collaboration. Nuclear Physics B, 930, 563-582. doi:10.1016/j.nuclphysb.2018.03.015

41.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for Dark Photons Produced in 13 TeV pp Collisions. Physical Review Letters, 120(6). doi:10.1103/PhysRevLett.120.061801

42.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for excited B-c(+) states. Journal of High Energy Physics(1). doi:10.1007/jhep01(2018)138

43.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collabotation, L. H. (2018). Search for the lepton-flavour violating decays B-(s)(0) -> e(+/-) mu(-/+). Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)078

44.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for the rare decay Lambda(+)(c) -> p mu(+ )mu(-). Physical Review D, 97(9). doi:10.1103/PhysRevD.97.091101

45.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for weakly decaying b-flavored pentaquarks. Physical Review D, 97(3). doi:10.1103/PhysRevD.97.032010

46.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Zucchelli, S. (2018). Studies of the resonance structure in D-0 -> K--/+ pi(+/-) pi(+/-) pi(-/+) decays. European Physical Journal C, 78(6). doi:10.1140/epjc/s10052-018-5758-4

47.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. (2018). Test of lepton flavor universality by the measurement of the B-0 -> D*(-) tau(+) nu(tau) branching fraction using three-prong tau decays. Physical Review D, 97(7). doi:10.1103/PhysRevD.97.072013

48.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Zucchelli, S. (2018). Updated determination of D-0-(D)over-bar(0) mixing and CP violation parameters with D-0 -> K+ pi(-) decays. Physical Review D, 97(3). doi:10.1103/PhysRevD.97.031101

49.          Aaij, R., Beteta, C. A., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., . . . Lhcb, C. (2018). Measurement of Antiproton Production in p-He Collisions at root S-NN=110 GeV. Physical Review Letters, 121(22). doi:10.1103/PhysRevLett.121.222001

50.          Aaij, R., Collaboration, L., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., . . . Zucchelli, S. (2018). Measurement of the Omega(0)(c) Baryon Lifetime. Physical Review Letters, 121(9). doi:10.1103/PhysRevLett.121.092003

51.          Aaij, R., Collaboration, L., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Zucchelli, S. (2018). Measurement of CP observables in B-+/- -> DK*(+/-) decays using two- and four-body D final states (vol 11, 156, 2017). Journal of High Energy Physics(5). doi:10.1007/jhep05(2018)067

52.          Abanin, A. V., & Tien, P. T. (2018). Compactness of classical operators on weighted Banach spaces of holomorphic functions. Collectanea Mathematica, 69(1), 1-15. doi:10.1007/s13348-016-0185-z

53.          Abanin, A. V., & Tien, P. T. (2018). Weighted Inductive Limits of Holomorphic Functions with o-Growth Condition. Complex Analysis and Operator Theory, 1-9. doi:10.1007/s11785-018-0792-7

54.          Ali, M., Dat, L. Q., Son, L. H., & Smarandache, F. (2018). Interval Complex Neutrosophic Set: Formulation and Applications in Decision-Making. International Journal of Fuzzy Systems, 20(3), 986-999. doi:10.1007/s40815-017-0380-4

55.          Ali, M., Son, L., Thanh, N. D., & Minh, N. V. (2018). A neutrosophic recommender system for medical diagnosis based on algebraic neutrosophic measures. Applied Soft Computing, 71, 1054-1071. doi:10.1016/j.asoc.2017.10.012

56.          Ali, M., Son, L. H., Khan, M., & Tung, N. T. (2018). Segmentation of dental X-ray images in medical imaging using neutrosophic orthogonal matrices. Expert Systems with Applications, 91, 434-441. doi:10.1016/j.eswa.2017.09.027

57.          Amal, L., Son, L. H., & Chabchoub, H. (2018). SGA: spatial GIS-based genetic algorithm for route optimization of municipal solid waste collection. Environmental Science and Pollution Research, 25(27), 27569-27582. doi:10.1007/s11356-018-2826-0

58.          Anh, D. T. T., Cuc, D. T., Giang, L. N. T., Hien, N. T., Doan, V. N., Thanh, N. H., . . . Van Kiem, P. (2018). Design, synthesis and cytotoxic evaluation of novel lupane triterpenoid and ursolic acid derived 2-aminobenzamides. Natural Product Communications, 13(7), 817-822.

59.          Anh, H. Q., Tomioka, K., Tue, N. M., Suzuki, G., Minh, T. B., Viet, P. H., & Takahashi, S. (2018). Comprehensive analysis of 942 organic micro-pollutants in settled dusts from northern Vietnam: pollution status and implications for human exposure. Journal of Material Cycles and Waste Management, 1-10. doi:10.1007/s10163-018-0745-2

60.          Anh, H. Q., Tomioka, K., Tue, N. M., Tri, T. M., Minh, T. B., & Takahashi, S. (2018). PBDEs and novel brominated flame retardants in road dust from northern Vietnam: Levels, congener profiles, emission sources and implications for human exposure. Chemosphere, 197, 389-398. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.01.066

61.          Anh Le, H. (2018). Real-time black carbon personal exposure levels in microenvironments: Home to home on a round-trip, Hanoi–Singapore. Journal of the Air and Waste Management Association. doi:10.1080/10962247.2018.1537943

62.          Anh, N. T. N., Dat, N. Q., Van, N. T., Doanh, N. N., & An, N. L. (2018). Wavelet-Artificial Neural Network Model for Water Level Forecasting. Paper presented at the Proceedings of the 2018 3rd IEEE International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, RICE 2018.

63.          Anh, P. K., & Hai, T. N. (2018). Novel self-adaptive algorithms for non-Lipschitz equilibrium problems with applications. Journal of Global Optimization. doi:10.1007/s10898-018-0722-2

64.          Anh, P. K., & Hai, T. N. (2018). A splitting algorithm for equilibrium problem given by the difference of two bifunctions. Journal of Fixed Point Theory and Applications, 20(1). doi:10.1007/s11784-018-0532-7

65.          Anh, P. K., & Vinh, N. T. (2018). Self-adaptive gradient projection algorithms for variational inequalities involving non-Lipschitz continuous operators. Numerical Algorithms. doi:10.1007/s11075-018-0578-z

66.          Anh, P. K., Vinh, N. T., & Dung, V. T. (2018). A new self-adaptive CQ algorithm with an application to the LASSO problem. Journal of Fixed Point Theory and Applications, 20(4). doi:10.1007/s11784-018-0620-8

67.          Anh, S. T. L., Trang, P. T. H., Trang, T. Q., & Bang, H. H. (2018). Unparticle Effects on Axion-Like Particles Production in e (+) e (-) Collisions. International Journal of Theoretical Physics, 57(7), 2015-2021. doi:10.1007/s10773-018-3727-1

68.          Anh, S. T. L., Trang, T. Q., Huong, N. T., & Bang, H. H. (2018). Unparticle effects on Bhabha scattering. Canadian Journal of Physics, 96(3), 268-271. doi:10.1139/cjp-2016-0955

69.          Anh, T. V., Muu, L. D., & Son, D. X. (2018). Parallel Algorithms for Solving a Class of Variational Inequalities over the Common Fixed Points Set of a Finite Family of Demicontractive Mappings. Numerical Functional Analysis and Optimization. doi:10.1080/01630563.2018.1485695

70.          Bach, Q. V., Le, V. T., Yoon, Y. S., Bui, X. T., Chung, W., Chang, S. W., . . . Nguyen, D. D. (2018). A new hybrid sewage treatment system combining a rolled pipe system and membrane bioreactor to improve the biological nitrogen removal efficiency: A pilot study. Journal of Cleaner Production, 178, 937-946. doi:10.1016/j.jclepro.2018.01.038

71.          Baird, I. G., Noseworthy, W., Tuyen, N. P., Ha, L. T., & Fox, J. (2018). Land grabs and labour: Vietnamese workers on rubber plantations in southern Laos. Singapore Journal of Tropical Geography. doi:10.1111/sjtg.12261

72.          Bau, N. Q., & Long, D. T. (2018). Influence of confined optical phonons and laser radiation on the hall effect in a compositional superlattice. Physica B-Condensed Matter, 532, 149-154. doi:10.1016/j.physb.2017.09.127

73.          Belova, N. V., Girichev, G. V., Kotova, V. E., Korolkova, K. A., & Trang, N. H. (2018). The molecular structure of 4-methylpyridine-N-oxide: Gas-phase electron diffraction and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure, 1156, 210-215. doi:10.1016/j.molstruc.2017.11.070

74.          Bensaida, A., Boubaker, S., & Nguyen, D. K. (2018). The shifting dependence dynamics between the G7 stock markets. Quantitative Finance, 18(5), 801-812. doi:10.1080/14697688.2017.1419628

75.          BenSaida, A., Boubaker, S., Nguyen, D. K., & Slim, S. (2018). Value-at-risk under market shifts through highly flexible models. Journal of Forecasting, 37(8), 790-804. doi:10.1002/for.2503

76.          Bertassello, L. E., Rao, P. S. C., Jawitz, J. W., Botter, G., Le, P. V. V., Kumar, P., & Aubeneau, A. F. (2018). Wetlandscape Fractal Topography. Geophysical Research Letters, 45(14), 6983-6991. doi:10.1029/2018gl079094

77.          Binh, P. T., Thao, N. P., Luyen, N. T., Trang, D. T., Binh, P. T. X., Nguyen, N. P. D., . . . Dat, N. T. (2018). Lanostane-type triterpenoids from ganoderma lucidum and G. multipileum fruiting bodies. Natural Product Communications, 13(11), 1441-1444.

78.          Bondar, V. S., Dansin, V. V., Vu, L. D., & Duc, N. D. (2018). Constitutive modeling of cyclic plasticity deformation and low–high-cycle fatigue of stainless steel 304 in uniaxial stress state. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 25(12), 1009-1017. doi:10.1080/15376494.2017.1342882

79.          Bordier, M., Binot, A., Pauchard, Q., Nguyen, D. T., Trung, T. N., Fortané, N., & Goutard, F. L. (2018). Antibiotic resistance in Vietnam: Moving towards a One Health surveillance system 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services. Bmc Public Health, 18(1). doi:10.1186/s12889-018-6022-4

80.          Borndorfer, R., & Hoang, N. D. (2018). Fair ticket pricing in public transport as a constrained cost allocation game (vol 226, pg 51, 2015). Annals of Operations Research, 264(1-2), 541-541. doi:10.1007/s10479-017-2731-9

81.          Bosma, R. H., Nguyen, T. D., Calumpang, L. M., & Carandang, S. A. (2018). Gender action plans in the aquaculture value chain: what's missing? Reviews in Aquaculture. doi:10.1111/raq.12293

82.          Boubaker, S., Gounopoulos, D., Nguyen, D. K., & Paltalidis, N. (2018). Assessing the effects of unconventional monetary policy and low interest rates on pension fund risk incentives (Reprinted of JOURNAL OF BANKING AND FINANCE vol 77, pg 35). Journal of Banking & Finance, 92, 340-357. doi:10.1016/j.jbankfin.2018.03.003

83.          Boulkhrif, H., Luu, H. M., van Walsum, T., & Moelker, A. (2018). Accuracy of semi-automated versus manual localisation of liver tumours in CT-guided ablation procedures. European Radiology, 28(12), 4978-4984. doi:10.1007/s00330-018-5498-8

84.          Brandt, C., Benmansour, M., Walz, L., Nguyen, L. T., Cadisch, G., & Rasche, F. (2018). Integrating compound-specific δ13C isotopes and fallout radionuclides to retrace land use type-specific net erosion rates in a small tropical catchment exposed to intense land use change. Geoderma, 310, 53-64. doi:10.1016/j.geoderma.2017.09.008

85.          Brandt, C., Dercon, G., Cadisch, G., Nguyen, L. T., Schuller, P., Linares, C. B., . . . Rasche, F. (2018). Towards global applicability? Erosion source discrimination across catchments using compound-specific δ13C isotopes. Agriculture, Ecosystems and Environment, 256, 114-122. doi:10.1016/j.agee.2018.01.010

86.          Brandt, S. C., Ellinger, B., van Nguyen, T., Thi, Q. D., van Nguyen, G., Baschien, C., . . . Gand, M. (2018). A unique fungal strain collection from Vietnam characterized for high performance degraders of bioecological important biopolymers and lipids. Plos One, 13(8). doi:10.1371/journal.pone.0202695

87.          Braun, G., Sebesvari, Z., Braun, M., Kruse, J., Amelung, W., An, N. T., & Renaud, F. G. (2018). Does sea-dyke construction affect the spatial distribution of pesticides in agricultural soils? – A case study from the Red River Delta, Vietnam. Environmental Pollution, 243, 890-899. doi:10.1016/j.envpol.2018.09.050

88.          Bui, D. T. (2018). Procedural Proportionality: The Remedy for an Uncertain Jurisprudence of Minor Offence Justice. Criminal Law and Philosophy, 12(1), 83-106. doi:10.1007/s11572-017-9413-1

89.          Bui, D. T., Tran, T. D., Nguyen, T. T., Tran, Q. L., & Nguyen, D. V. (2018) Aerial image semantic segmentation using neural search network architecture. In: Vol. 11248 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 113-124).

90.          Bui, H. N., Nguyen, T. T., Nguyen, T. C., & Ha, Q. T. (2018) A New Trace Clustering Algorithm Based on Context in Process Mining. In: Vol. 11103 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 644-657).

91.          Bui, T. L., Tran, H. C., Azadi, H., & Lebailly, P. (2018). Improving the technical efficiency of sengcu rice producers through better financial management and sustainable farming practices in mountainous areas of Vietnam. Sustainability (Switzerland), 10(7). doi:10.3390/su10072279

92.          Bui, V. B., Dumack, K., & Bonkowski, M. (2018). Two new species and one new record for the genus Copris (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) from Vietnam with a key to Vietnamese species. European Journal of Entomology, 115, 167-191. doi:10.14411/eje.2018.016

93.          Bulhoes, T., Ha, M. H., Martinelli, R., & Vidal, T. (2018). The vehicle routing problem with service level constraints. European Journal of Operational Research, 265(2), 544-558. doi:10.1016/j.ejor.2017.08.027

94.          Buzinde, C. N., Vogt, C. A., Andereck, K. L., Pham, L. H., Ngo, L. T., & Do, H. H. (2018). Tourism students’ motivational orientations: the case of Vietnam. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(1), 68-78. doi:10.1080/10941665.2017.1399918

95.          Cao, T., Yamada, K., Unehara, M., Suzuki, I., & Nguyen, D. V. (2018). Parallel Computation of Rough Set Approximations in Information Systems with Missing Decision Data. Computers, 7(3). doi:10.3390/computers7030044

96.          Cao, T. T. H., Nakamura, T., Saiki, M., Ta, T. T., Toyama, T., & Nishida, K. (2018). Effect of dissolved organic nitrogen contamination on N-15-NH4 determination in water samples by modification of the diffusion method with gas-phase trapping. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 32(8), 635-638. doi:10.1002/rcm.8091

97.          Casanola-Martin, G. M., Hai, P. T., Castillo-Garit, J. A., & Huong, L. T. T. (2018). Atom based linear index descriptors in QSAR-machine learning classifiers for the prediction of ubiquitin-proteasome pathway activity. Medicinal Chemistry Research, 27(3), 695-704. doi:10.1007/s00044-017-2091-7

98.          Castro, L. P., Minh, L. T., & Tuan, N. M. (2018). New Convolutions for Quadratic-Phase Fourier Integral Operators and their Applications. Mediterranean Journal of Mathematics, 15(1). doi:10.1007/s00009-017-1063-y

99.          Chan, D. Q., Anh, V. T. T., & Duc, N. D. (2018). Vibration and nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened functionally graded composite truncated conical shells surrounded by an elastic medium in thermal environments. Acta Mechanica. doi:10.1007/s00707-018-2282-4

100.        Chan, D. Q., Dung, D. V., & Hoa, L. K. (2018). Thermal buckling analysis of stiffened FGM truncated conical shells resting on elastic foundations using FSDT. Acta Mechanica, 229(5), 2221-2249. doi:10.1007/s00707-017-2090-2

101.        Chatterjee, J. M., Son, L. H., Ghatak, S., Kumar, R., & Khari, M. (2018). BitCoin exclusively informational money: a valuable review from 2010 to 2017. Quality & Quantity, 52(5), 2037-2054. doi:10.1007/s11135-017-0605-5

102.        Chau, L. M. (2018). Actively cautious: Industrialization and rural livelihood choices in contemporary northern Vietnam. South East Asia Research, 26(1), 21-37. doi:10.1177/0967828x17752415

103.        Chau, L. M. (2018). “Extremely Rightful” Resistance: Land Appropriation and Rural Agitation in Contemporary Vietnam. Journal of Contemporary Asia. doi:10.1080/00472336.2018.1517896

104.        Chau, N. T. T., Thien, L. V., Hong, L. T. T., & Futamata, H. (2018). Effect of Using Thermophilic Bacteria as Start Inoculum on Microbial Aspect of Pulp and Paper Mill Sludge Composting Process. Chiang Mai Journal of Science, 45(7), 2623-2636.

105.        Chau, N. T. T., Thien, L. V., Lan, P. T. N., & Futamata, H. (2018). Characterization and utilization of pulp and paper mill sludge digesting thermophilic bacteria in composting process. Sains Malaysiana, 47(5), 1051-1060. doi:10.17576/jsm-2018-4705-23

106.        Chinh, N. T., Trang, N. T. T., Mai, T. T., Thanh, D. T. M., Trung, T. H., Trung, T. H., . . . Hoang, T. (2018). Polylactic Acid/Chitosan Nanoparticles Loading Nifedipine: Characterization Findings and In Vivo Investigation in Animal. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 18(4), 2294-2303. doi:10.1166/jnn.2018.14537

107.        Chu, D. T., Minh Nguyet, N. T., Dinh, T. C., Thai Lien, N. V., Nguyen, K. H., Nhu Ngoc, V. T., . . . Pham, V. H. (2018). An update on physical health and economic consequences of overweight and obesity. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 12(6), 1095-1100. doi:10.1016/j.dsx.2018.05.004

108.        Chu, D. T., Nhu, N. V. T., Tao, Y., & Hoang, S. L. (2018). Achievements and challenges in HIV/AIDS control in Vietnam. Hiv Medicine, 19(9), E75-E76. doi:10.1111/hiv.12631

109.        Chuan, P. M., Giap, C. N., Son, L. H., Bhatt, C., & Khang, T. D. (2018) Enhance link prediction in online social networks using similarity metrics, sampling, and classification. In: Vol. 672. Advances in Intelligent Systems and Computing (pp. 823-833).

110.        Chuan, P. M., Son, L. H., Ali, M., Khang, T. D., Huong, L. T., & Dey, N. (2018). Link prediction in co-authorship networks based on hybrid content similarity metric. Applied Intelligence, 48(8), 2470-2486. doi:10.1007/s10489-017-1086-x

111.        Comber, A., Chi, K., Huy, M. Q., Nguyen, Q., Lu, B., Phe, H. H., & Harris, P. (2018). Distance metric choice can both reduce and induce collinearity in geographically weighted regression. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. doi:10.1177/2399808318784017

112.        Cong, P. H., Chien, T. M., Khoa, N. D., & Duc, N. D. (2018). Nonlinear thermomechanical buckling and post-buckling response of porous FGM plates using Reddy's HSDT. Aerospace Science and Technology, 77, 419-428. doi:10.1016/j.ast.2018.03.020

113.        Cong, P. H., & Duc, N. D. (2018). New approach to investigate the nonlinear dynamic response and vibration of a functionally graded multilayer graphene nanocomposite plate on a viscoelastic Pasternak medium in a thermal environment. Acta Mechanica, 229(9), 3651-3670. doi:10.1007/s00707-018-2178-3

114.        Cong, P. H., Khanh, N. D., Khoa, N. D., & Duc, N. D. (2018). New approach to investigate nonlinear dynamic response of sandwich auxetic double curves shallow shells using TSDT. Composite Structures, 185, 455-465. doi:10.1016/j.compstruct.2017.11.047

115.        Cong, V. H. (2018). Desalination of brackish water for agriculture: Challenges and future perspectives for seawater intrusion areas in Vietnam. Journal of Water Supply: Research and Technology - AQUA, 67(3), 211-217. doi:10.2166/aqua.2018.094

116.        Cuong, A. M., Na, N. T. L., Thang, P. N., Diep, T. N., Thuy, L. B., Thanh, N. L., & Thang, N. D. (2018). Melanin-embedded materials effectively remove hexavalent chromium (Cr-VI) from aqueous solution. Environmental Health and Preventive Medicine, 23(1). doi:10.1186/s12199-018-0699-y

117.        Cuong, D. X., Hien, H. T., & Long, T. (2018). Multi-criteria Decision-Making model evaluating the performance of Vietnamese commercial banks. International Journal of Financial Research, 9(1), 132-141. doi:10.5430/ijfr.v9n1p132

118.        Cuong, N. V., & Linh, V. H. (2018). The Impact of Migration and Remittances on Household Welfare: Evidence from Vietnam. Journal of International Migration and Integration, 19(4), 945-963. doi:10.1007/s12134-018-0571-3

119.        Cuong, T. T., Diem, G. H., Doan, T. T., Huy, N. Q., Phuong, N., & Hung, H. T. (2018). Wedelolactone from Vietnamese Eclipta prostrata (L) L. Protected Zymosan-induced shock in Mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(2), 653-660.

120.        Dang, A. K., Nathan, N., Le, Q. N. H., Nguyen, L. H., Nguyen, H. L. T., Nguyen, C. T., . . . Ho, R. C. M. (2018). Associations between internet addiction and physical activity among Vietnamese youths and adolescents. Children and Youth Services Review, 93, 36-40. doi:10.1016/j.childyouth.2018.06.030

121.        Dang, A. K., Nguyen, L. H., Nguyen, A. Q., Tran, B. X., Tran, T. T., Latkin, C. A., . . . Ho, R. C. M. (2018). Physical activity among HIV-positive patients receiving antiretroviral therapy in Hanoi and Nam Dinh, Vietnam: a cross-sectional study. Bmj Open, 8(5). doi:10.1136/bmjopen-2017-020688

122.        Dang, H. M., Weiss, B., Lam, T., & Ho, H. (2018). Mental health literacy and intervention program adaptation in the internationalization of school psychology for Vietnam. Psychology in the Schools, 55(8), 941-954. doi:10.1002/pits.22156

123.        Dang, K., Sassa, K., Konagai, K., Karunawardena, A., Bandara, R. M. S., Hirota, K., . . . Ha, N. D. (2018). Recent rainfall-induced rapid and long-traveling landslide on 17 May 2016 in Aranayaka, Kagelle District, Sri Lanka. Landslides. doi:10.1007/s10346-018-1089-7

124.        Dang, M. N. (2018). A NEW DECISION MAKING MODEL BASED ON THE MADE IN VIETNAM LEAN MANAGEMENT PHILOSOPHY. Economics & Sociology, 11(1), 44-60. doi:10.14254/2071-789x.2018/11-1/3

125.        Dang, N. B., Ngo, X. N., & Doan, H. M. (2018). Ecosystem status of my son sanctuary in Quang Nam province, Vietnam. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(11), 1912-1917.

126.        Dang, T. N. Y. (2018). The nature of vocabulary in academic speech of hard and soft sciences. English for Specific Purposes, 51, 69-83. doi:10.1016/j.esp.2018.03.004

127.        Dao, T. H., Tran, T. T., Nguyen, V. R., Pham, T. N. M., Vu, C. M., & Pham, T. D. (2018). Removal of antibiotic from aqueous solution using synthesized TiO2 nanoparticles: characteristics and mechanisms. Environmental Earth Sciences, 77(10). doi:10.1007/s12665-018-7550-z

128.        Dao, T. H. H., & Hölscher, D. (2018). Impact of non-timber forest product use on the tree community in north-western Vietnam. Forests, 9(7). doi:10.3390/f9070431

129.        Dao-Tuan, A., Nguyen-Thi-Ngoc, A., Nguyen-Trong, K., Bui-Tuan, A., & Dinh-Thi-Hai, V. (2018) Optimizing vehicle routing with path and carbon dioxide emission for municipal solid waste collection in Ha Giang, Vietnam. In: Vol. 221. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST (pp. 212-227).

130.        Dau, V., Dinh, T. X., Bui, T. T., & Tran, C. D. (2018). Vortex flow generator utilizing synthetic jets by diaphragm vibration. International Journal of Mechanical Sciences, 142, 432-439. doi:10.1016/j.ijmecsci.2018.05.028

131.        Dau, V. T., Dinh, T. X., Dang, L. B., Tran, C. D., Bui, T. T., & Hoa, P. T. (2018). Tri-axis convective accelerometer with closed-loop heat source. Sensors and Actuators a-Physical, 275, 51-59. doi:10.1016/j.sna.2018.03.047

132.        Dau, V. T., Dinh, T. X., Tran, C. D., Bui, T. T., & Phan, H. T. (2018). A study of angular rate sensing by corona discharge ion wind. Sensors and Actuators a-Physical, 277, 169-180. doi:10.1016/j.sna.2018.05.021

133.        Dau, V. T., Dinh, T. X., Tran, C. D., Terebessy, T., Duc, T. C., & Bui, T. T. (2018). Particle precipitation by bipolar corona discharge ion winds. Journal of Aerosol Science, 124, 83-94. doi:10.1016/j.jaerosci.2018.07.007

134.        Dau, V. T., Tran, C. D., Dinh, T. X., Dang, L. B., Terebessy, T., & Bui, T. T. (2018). Estimating the Effect of Asymmetric Electrodes in Bipolar Discharge Ion Wind Generator. Ieee Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 25(3), 900-907. doi:10.1109/tdei.2018.006881

135.        Dian, S., Chen, L., Hoang, S., Zhao, T., & Tan, J. (2018). Gain scheduled dynamic surface control for a class of underactuated mechanical systems using neural network disturbance observer. Neurocomputing, 275, 1998-2008. doi:10.1016/j.neucom.2017.10.042

136.        Diep, D. N., Giang, D. H., & Phu, P. H. (2018). Application of Quantum Gauss-Jordan Elimination Code to Quantum Secret Sharing Code. International Journal of Theoretical Physics, 57(3), 841-847. doi:10.1007/s10773-017-3617-y

137.        Diep, N. V., Sueyoshi, M., Izzati, U., Fuke, N., Teh, A. P. P., Lan, N. T., & Yamaguchi, R. (2018). Appearance of US-like porcine epidemic diarrhoea virus (PEDV) strains before US outbreaks and genetic heterogeneity of PEDVs collected in Northern Vietnam during 2012–2015. Transboundary and Emerging Diseases, 65(1), e83-e93. doi:10.1111/tbed.12681

138.        Dinh Duc, N., & Hong Cong, P. (2018). Nonlinear thermo-mechanical dynamic analysis and vibration of higher order shear deformable piezoelectric functionally graded material sandwich plates resting on elastic foundations. Journal of Sandwich Structures and Materials, 20(2), 191-218. doi:10.1177/1099636216648488

139.        Dinh, T. M. T., Nguyen, Q. T., & Sandrasegaran, K. (2018). A closed-form of cooperative detection probability using EGC-based soft decision under Suzuki fading. Paper presented at the 2017, 11th International Conference on Signal Processing and Communication Systems, ICSPCS 2017 - Proceedings.

140.        Do, H., Giang, T. H. T., & Mai, K. (2018). Vietnamese telephone openings Both universals and particulars. Language and Dialogue, 8(3), 363-389. doi:10.1075/ld.00022.do

141.        Do, H. D., Thi, H. L., Thi, T. H. L., Nguyen, H. N., Bui, V. K., Thi, M. N. H., & Ha, P. T. (2018). Folate-modified, curcumin and paclitaxel co-loaded PLA-TPGS nanoparticles: Preparation, optimization and in vitro cytotoxicity assays. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 9(2). doi:10.1088/2043-6254/aabb5c

142.        Do, L. Q., Bui, T. T., Tran, H. T. T., Kikuchi, K., Aoyagi, M., & Duc, T. C. (2018). Fluidic platform with embedded differential capacitively coupled contactless conductivity detector for micro-object sensing. International Journal of Nanotechnology, 15(1-3), 24-38.

143.        Do, L. Q., Thuy, H. T. T., Bui, T. T., Dau, V. T., Nguyen, N. V., Duc, T. C., & Jen, C. P. (2018). Dielectrophoresis Microfluidic Enrichment Platform with Built-In Capacitive Sensor for Rare Tumor Cell Detection. Biochip Journal, 12(2), 114-122. doi:10.1007/s13206-017-2204-x

144.        Do, P. T., Pham, H. Q., Nguyen, H. M., & Le, D. H. (2018). ASSESSMENT OF SEQUENCE POLYMORPHISM AND GENE EXPRESSION OF OSSOS1 GENE IN TWO CONTRASTING RICE GENOTYPES. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 60(1). doi:10.24425/118042

145.        Do, T. H., Krott, M., Juerges, N., & Böcher, M. (2018). Red lists in conservation science-policy interfaces: A case study from Vietnam. Biological Conservation, 226, 101-110. doi:10.1016/j.biocon.2018.07.016

146.        Do Thi, H., Krott, M., Böcher, M., & Juerges, N. (2018). Toward successful implementation of conservation research: A case study from Vietnam. Ambio, 47(5), 608-621. doi:10.1007/s13280-017-0999-2

147.        Do, T. Q. (2018). On the validity of cosmic no-hair conjecture in an anisotropic inationary model. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series.

148.        Do, T. Q., & Kao, W. F. (2018). Anisotropic power-law inflation for a conformal-violating Maxwell model. European Physical Journal C, 78(5). doi:10.1140/epjc/s10052-018-5846-5

149.        Do, T. T. T., Le, M. D., Nguyen, T. V., Tran, B. X., Le, H. T., Nguyen, H. D., . . . Zhang, M. W. B. (2018). Receptiveness and preferences of health-related smartphone applications among Vietnamese youth and young adults. Bmc Public Health, 18. doi:10.1186/s12889-018-5641-0

150.        Doan, N., Pham, T., Pham, M., & Tran, K. (2018). English as an international language in Viet Nam: history and development. Asian Englishes, 20(2), 106-121. doi:10.1080/13488678.2018.1439324

151.        Doan, T., Le, Q., & Tran, T. Q. (2018). Lost in Transition? Declining Returns to Education in Vietnam. European Journal of Development Research, 30(2), 195-216. doi:10.1057/s41287-017-0080-9

152.        Doan, T., Tran, T. Q., & Nguyen, H. (2018). Provincial competitiveness and labour market returns in Vietnam. Hitotsubashi Journal of Economics, 59(2), 95-112.

153.        Doan, T. T., Rao Sahib, P., & van Witteloostuijn, A. (2018). Lessons from the flipside: How do acquirers learn from divestitures to complete acquisitions? Long Range Planning, 51(2), 252-266. doi:10.1016/j.lrp.2018.01.002

154.        Dong, L. N. T., & Phuong, N. N. D. (2018). Organizational justice, job satisfaction and organizational citizenship behavior in higher education institutions: A research proposition in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(3), 113-119. doi:10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.113

155.        Doss, S., Nayyar, A., Suseendran, G., Tanwar, S., Khanna, A., Hoang Son, L., & Huy Thong, P. (2018). APD-JFAD: Accurate prevention and detection of jelly fish attack in MANET. IEEE Access, 6, 56954-56965. doi:10.1109/ACCESS.2018.2868544

156.        Duc, D. M. (2018). TXT-tool 4.084-1.1 soil slope stability analysis. In Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools (Vol. 2, pp. 447-460).

157.        Duc, D. M., Nhuan, M. T., Quy, T. D., & Lieu, T. M. (2018). TXT-tool 4.084-1.2 landslide vulnerability assessment: A case study of Backan Town, Northeast Vietnam. In Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools (Vol. 2, pp. 521-537).

158.        Duc, N. D., Duc Tuan, N., Hong Cong, P., Dinh Dat, N., & Dinh Khoa, N. (2018). Geometrically nonlinear dynamic response and vibration of shear deformable eccentrically stiffened functionally graded material cylindrical panels subjected to thermal, mechanical, and blast loads. Journal of Sandwich Structures and Materials. doi:10.1177/1099636218765603

159.        Duc, N. D., Khoa, N. D., & Thiem, H. T. (2018). Nonlinear thermo-mechanical response of eccentrically stiffened Sigmoid FGM circular cylindrical shells subjected to compressive and uniform radial loads using the Reddy's third-order shear deformation shell theory. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 25(13), 1156-1167. doi:10.1080/15376494.2017.1341581

160.        Duc, N. D., Quang, V. D., Nguyen, P. D., & Chien, T. M. (2018). Nonlinear dynamic response of functionally graded porous plates on elastic foundation subjected to thermal and mechanical loads. Journal of Applied and Computational Mechanics, 4(4), 245-259. doi:10.22055/jacm.2018.23219.1151

161.        Duc, N. D., Seung-Eock, K., Quan, T. Q., Long, D. D., & Anh, V. M. (2018). Nonlinear dynamic response and vibration of nanocomposite multilayer organic solar cell. Composite Structures, 184, 1137-1144. doi:10.1016/j.compstruct.2017.10.064

162.        Duc, N. D., Trinh, T. D., Van Do, T., & Doan, D. H. (2018) On the buckling behavior of multi-cracked FGM plates. In: Vol. PartF3. Lecture Notes in Mechanical Engineering (pp. 29-45).

163.        Duc, N. H. (2018). ISAMMA 2017 Chairman's Preface. Ieee Transactions on Magnetics, 54(6). doi:10.1109/tmag.2018.2832499

164.        Dũng, D. (2018). B-Spline Quasi-Interpolation Sampling Representation and Sampling Recovery in Sobolev Spaces of Mixed Smoothness. Acta Mathematica Vietnamica, 43(1), 83-110. doi:10.1007/s40306-017-0230-3

165.        Dũng, D., Griebel, M., Huy, V. N., & Rieger, C. (2018). ε-dimension in infinite dimensional hyperbolic cross approximation and application to parametric elliptic PDEs. Journal of Complexity, 46, 66-89. doi:10.1016/j.jco.2017.12.001

166.        Dung, D. T. M., Hai, P. T., Anh, D. T., Huong, L. T. T., Yen, N. T. K., Han, B. W., . . . Nam, N. H. (2018). Novel hydroxamic acids incorporating 1-((1H-1,2,3-Triazol-4-yl)methyl)-3-hydroxyimino-indolin-2-ones: synthesis, biological evaluation, and SAR analysis. Journal of Chemical Sciences, 130(6). doi:10.1007/s12039-018-1472-x

167.        Dung, D. T. M., Huan, N. V., Cam, D. M., Hieu, D. C., Hai, P. T., Huong, L. T. T., . . . Nam, N. H. (2018). Novel Hydroxamic Acids Incorporating 1-((1H-1,2,3-Triazol-4-yl)methyl)-3-substituted-2-oxoindolines: Synthesis, Biological Evaluation and SAR Analysis. Medicinal Chemistry, 14(8), 831-850. doi:10.2174/1573406414666180528111749

168.        Dung, D. V., & Nga, N. T. (2018). Thermomechanical postbuckling analysis of eccentrically stiffened FGM sandwich plates with general Sigmoid and power laws based on TSDT. Journal of Sandwich Structures & Materials, 20(8), 907-945. doi:10.1177/1099636216682545

169.        Dung, H. C., Thanh, P. T. K., Oanh, D. V., & Long, N. H. (2018). Local government involvement in small tourism firms investment: The case of Phu Tho Province, Vietnam. Economics and Sociology, 11(2), 97-111. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-2/7

170.        Dung, L. V., Son, T. C., & Yen, N. T. H. (2018). Weak Laws of Large Numbers for sequences of random variables with infinite rth moments. Acta Mathematica Hungarica, 156(2), 408-423. doi:10.1007/s10474-018-0865-0

171.        Dung, N. T., Khanh, N. N., & Ngo, Q. A. (2018). Gradient estimates for some f-heat equations driven by Lichnerowicz's equation on complete smooth metric measure spaces. Manuscripta Mathematica, 155(3-4), 471-501. doi:10.1007/s00229-017-0946-3

172.        Dung, N. T., & Tien, P. T. (2018). Vanishing properties of p-harmonic ℓ-forms on riemannian manifolds. Journal of the Korean Mathematical Society, 55(5), 1103-1129. doi:10.4134/JKMS.j170575

173.        Dung, S. C., Quoc, K. P., & Van, D. T. (2018). Development and evaluation of surface electrocardiogram in the septal accessory pathway localization in typical Wolff-Parkinson-White syndrome. Biomedical Research and Therapy, 5(9), 2680-2687. doi:10.15419/bmrat.v5i9.479

174.        Duoc, T. V. (2018). NAVIER-STOKES-OSEEN FLOWS IN THE EXTERIOR OF A ROTATING AND TRANSLATING OBSTACLE. Discrete and Continuous Dynamical Systems, 38(7), 3387-3405. doi:10.3934/dcds.2018145

175.        Duong, M. V., Nguyen, H. T., Mai, T. V. T., & Huynh, L. K. (2018). Global minimum profile error (GMPE)-a least-squares-based approach for extracting macroscopic rate coefficients for complex gas-phase chemical reactions. Physical Chemistry Chemical Physics, 20(2), 1231-1239. doi:10.1039/c7cp06340g

176.        Duong, N. T. B., & de Groot, W. T. (2018). Distributional risk in PES: Exploring the concept in the Payment for Environmental Forest Services program, Vietnam. Forest Policy and Economics, 92, 22-32. doi:10.1016/j.forpol.2018.03.008

177.        Eggers, T., Lam, D. S., Thiabgoh, O., Marcin, J., Svec, P., Huong, N. T., . . . Phan, M. H. (2018). Impact of the transverse magnetocrystalline anisotropy of a Co coating layer on the magnetoimpedance response of FeNi-rich nanocrystalline ribbon. Journal of Alloys and Compounds, 741, 1105-1111. doi:10.1016/j.jallcom.2018.01.206

178.        Eguchi, A., Nomiyama, K., Sakurai, K., Kim Trang, P. T., Viet, P. H., Takahashi, S., . . . Mori, C. (2018). Alterations in urinary metabolomic profiles due to lead exposure from a lead–acid battery recycling site. Environmental Pollution, 242, 98-105. doi:10.1016/j.envpol.2018.06.071

179.        Elshopakey, G. E., Risha, E. F., Abdalla, O. A., Okamura, Y., Hanh, V. D., Ibuki, M., . . . Itami, T. (2018). Enhancement of immune response and resistance against Vibrio parahaemolyticus in kuruma shrimp (Marsupenaeus japonicus) by dietary supplementation of β-1,4-mannobiose. Fish and Shellfish Immunology, 74, 26-34. doi:10.1016/j.fsi.2017.12.036

180.        Elvidge, C. D., Ghosh, T., Baugh, K., Zhizhin, M., Hsu, F. C., Katada, N. S., . . . Hung, B. Q. (2018). Rating the effectiveness of fishery closures with visible infrared imaging Radiometer Suite Boat detection data. Frontiers in Marine Science, 5(APR). doi:10.3389/fmars.2018.00132

181.        Fan, P., Ouyang, Z., Nguyen, D. D., Nguyen, T. T. H., Park, H., & Chen, J. (2018). Urbanization, economic development, environmental and social changes in transitional economies: Vietnam after Doimoi. Landscape and Urban Planning. doi:10.1016/j.landurbplan.2018.10.014

182.        Fortes, M. R. S., Zacchi, L. F., Nguyen, L. T., Raidan, F., Weller, M. M. D. C. A., Choo, J. J. Y., . . . Moore, S. S. (2018). Pre- and post-puberty expression of genes and proteins in the uterus of Bos indicus heifers: the luteal phase effect post-puberty. Animal Genetics, 49(6), 539-549. doi:10.1111/age.12721

183.        Fox, J., Nghiem, T., Kimkong, H., Hurni, K., & Baird, I. G. (2018). Large-Scale Land Concessions, Migration, and Land Use: The Paradox of Industrial Estates in the Red River Delta of Vietnam and Rubber Plantations of Northeast Cambodia. Land, 7(2). doi:10.3390/land7020077

184.        Ghimire, J., Vu, K. C., & Thuy, H. N. T. (2018) Resilience Concepts and Planning Realities: How Quy Nhon Is Becoming a Resilient City by Integrating Climate Change Adaptation into Master Plans? In: Vol. 65. Lecture Notes in Energy (pp. 129-146).

185.        Giang, P. M., & Otsuka, H. (2018). New Compounds and Potential Candidates for Drug Discovery from Medicinal Plants of Vietnam. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 66(5), 493-505.

186.        Giap, C. N., Son, L. H., & Chiclana, F. (2018). Dynamic structural neural network. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 34(4), 2479-2490. doi:10.3233/jifs-171947

187.        Golnaraghi, A., Shahraeen, N., & Nguyen, H. D. (2018). Characterization and genetic structure of a tospovirus causing chlorotic ring spots and chlorosis disease on peanut; comparison with Iranian and polish populations of tomato yellow fruit ring virus. Plant Disease, 102(8), 1509-1519. doi:10.1094/PDIS-10-17-1686-RE

188.        Ha, H. M., Hoa, T. T. Q., Vu, L. V., & Long, N. N. (2018). Radiative transition dynamics of holmium ions-doped LaF3 nanocrystals. Journal of Materials Science-Materials in Electronics, 29(2), 1607-1613. doi:10.1007/s10854-017-8071-3

189.        Ha, M. N., Wang, L., & Zhao, Z. (2018). Doping effects on mixed-phase crystalline perovskite A<inf>x</inf>Sr<inf>1−x</inf>FeO<inf>3−δ</inf> (A = Pr, Sm; 0 ≤ x ≤ 0.8) nanoparticles and their application for photodegradation of rhodamine B. Research on Chemical Intermediates. doi:10.1007/s11164-018-3676-6

190.        Ha, P. (2018). Spectral Characterizations of Solvability and Stability for Delay Differential-Algebraic Equations. Acta Mathematica Vietnamica, 43(4), 715-735. doi:10.1007/s40306-018-0279-7

191.        Ha, Q. M., Deville, Y., Pham, Q. D., & Hà, M. H. (2018). On the min-cost Traveling Salesman Problem with Drone. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 86, 597-621. doi:10.1016/j.trc.2017.11.015

192.        Ha, Q. T., Pham, T. N., Nguyen, V. Q., Nguyen, M. C., Pham, T. H., & Nguyen, T. T. (2018) A new text semi-supervised multi-label learning model based on using the label-feature relations. In: Vol. 11055 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 403-413).

193.        Ha, Q. T., Pham, T. N., Nguyen, V. Q., Nguyen, T. C., Vuong, T. H., Tran, M. T., & Nguyen, T. T. (2018). New Lifelong Topic Modeling Method and Its Application to Vietnamese Text Multi-label Classification. In N. T. Nguyen, D. H. Hoang, T. P. Hong, H. Pham, & B. Trawinski (Eds.), Intelligent Information and Database Systems, Aciids 2018, Pt I (Vol. 10751, pp. 200-210).

194.        Ha, T. B., Le, H. T., Cao, H. H., Binh, N. T., Nguyen, H. L., Dang, L. H., . . . Nguyen, V. A. (2018). Electro-Immobilization of Acetylcholinesterase Using Polydopamine for Carbaryl Microsensor. Journal of Electronic Materials, 47(2), 1686-1693. doi:10.1007/s11664-017-5880-3

195.        Ha, T. H., Marchand, C., Aimé, J., Dang, H. N., Phan, N. H., Nguyen, X. T., & Nguyen, T. K. C. (2018). Belowground carbon sequestration in a mature planted mangroves (Northern Viet Nam). Forest Ecology and Management, 407, 191-199. doi:10.1016/j.foreco.2017.06.057

196.        Hampton, M. P., Jeyacheya, J., & Long, P. H. (2018). Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Ha Long Bay, Vietnam. Journal of Development Studies, 54(2), 359-376. doi:10.1080/00220388.2017.1296572

197.        Hanh, P. T. M., Nghi, D. T., Lan, T. D., Van Quan, N., Ba, D. T., & Viet, P. H. (2018). The status and distribution of PCBs along the coast of Vietnam. Environmental Geochemistry and Health. doi:10.1007/s10653-018-0168-y

198.        Hao, P. V., Xuan, C. T., Thanh, P. D., Thuat, N. T., Hai, N. H., & Tuan, M. A. (2018). Detection analysis limit of nonlinear characteristics of DNA sensors with the surface modified by polypyrrole nanowires and gold nanoparticles. Journal of Science-Advanced Materials and Devices, 3(2), 129-138. doi:10.1016/j.jsamd.2018.04.002

199.        Hemanth, D. J., Anitha, J., Son, L. H., & Mittal, M. (2018). Diabetic Retinopathy Diagnosis from Retinal Images Using Modified Hopfield Neural Network. Journal of Medical Systems, 42(12). doi:10.1007/s10916-018-1111-6

200.        Hie, T. D., Thanh, B. T., & Giang, N. T. Q. (2018). Uncertainty qualification for the free vibration of a functionally graded material plate with uncertain mass density. In Q. B. Bui, R. Cajka, M. T. Tran, T. A. Trinh, A. U. H. Yasar, G. Wets, & M. Woloszyn (Eds.), 2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (Vol. 143).

201.        Hien, L. T. T., Linh, N. N., Hang, P. B., Mai, N. P., Hanh, H. H., Hue, H. T. T., & Van Huan, H. (2018). Developing DNA barcodes for species identification of Berberis and Dysosma genera in Vietnam. International Journal of Agriculture and Biology, 20(5), 1097-1106. doi:10.17957/IJAB/15.0608

202.        Hien, T. D., Thanh, B. T., & Quynh Giang, N. T. (2018). Uncertainty qualification for the free vibration of a functionally graded material plate with uncertain mass density. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

203.        Hieu, D. T., Anh, D. T., Hai, P. T., Huong, L. T. T., Park, E. J., Choi, J. E., . . . Nam, N. H. (2018). Quinazoline-Based Hydroxamic Acids: Design, Synthesis, and Evaluation of Histone Deacetylase Inhibitory Effects and Cytotoxicity. Chemistry & Biodiversity, 15(6). doi:10.1002/cbdv.201800027

204.        Hieu, D. T., Anh, D. T., Tuan, N. M., Hai, P. T., Huong, L. T. T., Kim, J., . . . Hoa, N. D. (2018). Design, synthesis and evaluation of novel N-hydroxybenzamides/N-hydroxypropenamides incorporating quinazolin-4(3H)-ones as histone deacetylase inhibitors and antitumor agents. Bioorganic Chemistry, 76, 258-267. doi:10.1016/j.bioorg.2017.12.007

205.        Hieu, D. V. (2018). Convergence analysis of a new algorithm for strongly pseudomontone equilibrium problems. Numerical Algorithms, 77(4), 983-1001. doi:10.1007/s11075-017-0350-9

206.        Hieu, D. V. (2018). New extragradient method for a class of equilibrium problems in Hilbert spaces. Applicable Analysis, 97(5), 811-824. doi:10.1080/00036811.2017.1292350

207.        Hieu, D. V. (2018). Projected subgradient algorithms on systems of equilibrium problems. Optimization Letters, 12(3), 551-566. doi:10.1007/s11590-017-1127-8

208.        Hieu, D. V. (2018). Two hybrid algorithms for solving split equilibrium problems. International Journal of Computer Mathematics, 95(3), 561-583. doi:10.1080/00207160.2017.1291934

209.        Hieu, N., Huong, H. T. T., Hens, L., Hieu, D. T., Phuong, D. T., & Canh, P. X. (2018). Sustainable livelihoods development by utilization of geomorphological resources in the Bai Tu Long Bay, Quang Ninh Province, Vietnam. Environment Development and Sustainability, 20(6), 2463-2485. doi:10.1007/s10668-017-9999-4

210.        Hoai, T. D., Mitomi, K., Nishiki, I., & Yoshida, T. (2018). A lytic bacteriophage of the newly emerging rainbow trout pathogen Weissella ceti. Virus Research, 247, 34-39. doi:10.1016/j.virusres.2018.01.016

211.        Hoai, T. D., Nishiki, I., Yoshida, T., & Nakai, T. (2018). Host range and influence of a cell capsule on the phage efficacy of three Lactococcus garvieae lytic phages. Diseases of Aquatic Organisms, 128(1), 81-86. doi:10.3354/dao03212

212.        Hoang, D. T., Chernomor, O., von Haeseler, A., Minh, B. Q., & Vinh, L. S. (2018). UFBoot2: Improving the Ultrafast Bootstrap Approximation. Molecular Biology and Evolution, 35(2), 518-522. doi:10.1093/molbev/msx281

213.        Hoang, D. T., Vinh, L. S., Flouri, T., Stamatakis, A., von Haeseler, A., & Minh, B. Q. (2018). MPBoot: fast phylogenetic maximum parsimony tree inference and bootstrap approximation. Bmc Evolutionary Biology, 18. doi:10.1186/s12862-018-1131-3

214.        Hoang, H., Hori, T., Yasuda, T. O., Kizu, T., Tsukagoshi, K., Nabatame, T., . . . Fujiwara, A. (2018). Investigation on solution-processed In-Si-O thin-film transistor via spin-coating method. Paper presented at the AM-FPD 2018 - 25th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices: TFT Technologies and FPD Materials, Proceedings.

215.        Hoang, H. T., Nguyen, T. T., & Reynolds, J. F. (2018). Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from Vietnam. International Social Work. doi:10.1177/0020872818767257

216.        Hoang, H. T., Pham, D. T., & Nguyen, D. D. (2018). Innovation practices at Vietnamese manufacturers: the impacts of innovation on profitability and growth. Economics Bulletin, 38(3), 1457-1466.

217.        Hoang, H. T. T., Truong, Q. H., Nguyen, A. T., & Hens, L. (2018). Multicriteria Evaluation of Tourism Potential in the Central Highlands of Vietnam: Combining Geographic Information System (GIS), Analytic Hierarchy Process (AHP) and Principal Component Analysis (PCA). Sustainability, 10(9). doi:10.3390/su10093097

218.        Hoang, M., Wu, H. Y., Lien, Y. X., Chiou, M. T., & Lin, C. N. (2018). A SimpleProbe®real-time PCR assay for differentiating the canine parvovirus type 2 genotype. Journal of Clinical Laboratory Analysis. doi:10.1002/jcla.22654

219.        Hoang, V. T., Hoang, D. H., Pham, N. D., Tran, H. M., Bui, H. T. V., & Ngo, T. A. (2018). Hydrogen production by newly isolated Clostridium species from cow rumen in pure- and co-cultures on a broad range of carbon sources. Aims Energy, 6(5), 846-865. doi:10.3934/energy.2018.5.846

220.        Hoang, V. V., Ochi, T., Kurata, K., Arita, Y., Ogasahara, Y., & Enomoto, K. (2018). Nisin-induced expression of recombinant T cell epitopes of major Japanese cedar pollen allergens in Lactococcus lactis. Applied Microbiology and Biotechnology, 102(1), 261-268. doi:10.1007/s00253-017-8579-8

221.        Hong, P. L., Minh, T. L., & Hoang, Q. P. (2018). On a three dimensional Cauchy problem for inhomogeneous Helmholtz equation associated with perturbed wave number. Journal of Computational and Applied Mathematics, 335, 86-98. doi:10.1016/j.cam.2017.11.042

222.        Huan, H. V., Trang, H. M., & Toan, N. V. (2018). Identification of DNA barcode sequence and genetic relationship among some species of magnolia family. Asian Journal of Plant Sciences, 17(1), 56-64. doi:10.3923/ajps.2018.56.64

223.        Huan, L. C., Hai, P. T., Huong, L. T. T., Thao, T. P., Que, D. N., Trang, N. T., . . . Nam, N. H. (2018). Exploration of Some Thiazolidine-2,4-dione and 2-Oxoindoline Derivatives Incorporating 3,4,5-trimethoxybenzyl Moiety as Novel Anticancer Agent. Letters in Drug Design & Discovery, 15(4), 375-387. doi:10.2174/1570180814666170605122552

224.        Huan, L. C., Truc, L. C., Phuong, C. V., Hai, P. T., Huong, L. T. T., Linh, N. T. P., . . . Tran, P. T. (2018). N- (E)-Arylidene -2-(2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)-acetohydr azides: Synthesis and Evaluation of Caspase Activation Activity and Cytotoxicity. Chemistry & Biodiversity, 15(10). doi:10.1002/cbdv.201800322

225.        Huang, N. T., & Gammeltoft, T. M. (2018). "A Combination of Imagination and Observation": Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s. American Anthropologist, 120(3), 570-573.

226.        Huang, Y., Yamaguchi, A., Pham, T. D., & Kobayashi, M. (2018). Charging and aggregation behavior of silica particles in the presence of lysozymes. Colloid and Polymer Science, 296(1), 145-155. doi:10.1007/s00396-017-4226-2

227.        Hue, H. T. T., Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T., & Goncalo, C. (2018). PHYSICAL PROPERTIES OF THREE SONGKHLA LAGOON FISH SPECIES IN THE LOWER GULF OF THAILAND DURING AND AFTER THE MONSOON SEASON. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5), 6113-6127. doi:10.15666/aeer/1605_61136127

228.        Hue, H. T. T., Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C., & Nitiratsuwan, T. (2018). SHRIMP AND FISH CATCH LANDING TRENDS IN SONGKHLA LAGOON, THAILAND DURING 2003-2016. Applied Ecology and Environmental Research, 16(3), 3061-3078. doi:10.15666/aeer/1603_30613078

229.        Hue, N. T. M., Thuong, N. V., Mai, P. T. N., & Minh, N. H. (2018). Site-specific bioaccumulation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDFs) in mothers and their infants living in vicinity of Bien Hoa airbase, Southern Vietnam. Environmental Geochemistry and Health, 40(6), 2539-2549. doi:10.1007/s10653-018-0118-8

230.        Huong, L. T. T., Thuyet, N. T. M., Phan, T. L., Tran, N., Toan, D. N., Thang, P. D., & Huy, B. T. (2018). Alternative approaches used to assess structural changes of natural zircon caused by heat treatment. Physica B-Condensed Matter, 532, 42-47. doi:10.1016/j.physb.2017.03.007

231.        Hutabarat, P. U. B., Nguyen, X. H., & Suda, S. (2018). Black Band disease-related (BBD) cyanobacterium from Okinawan corals. Journal of Applied Phycology, 1-7. doi:10.1007/s10811-018-1507-1

232.        Huy, P. T., & Takahashi, K. (2018). Determinants of psychological contract breach: an empirical study of Vietnamese employees. Management Research Review, 41(1), 29-45. doi:10.1108/mrr-11-2016-0244

233.        Huy, V. N., Rodrigues, M. M., & Tuan, N. M. (2018). Norm Estimates and Uncertainty Principles Associated with the Laguerre Integral Transform. Complex Analysis and Operator Theory, 12(3), 683-704. doi:10.1007/s11785-017-0736-7

234.        Huyen, P. T. T., Giang, P. Q., van Toan, N., & Trinh, P. T. (2018). Correlation between the distribution of nematodes and soil physicochemical characteristics in coffee rejuvenation areas. EnvironmentAsia, 11(1), 141-156. doi:10.14456/ea.2018.11

235.        Huynh, K., Nguyen, T. H., Nguyen, P. T., Tran, N. Q., Vo, V. T., Gyenes, M., & Stoldt, V. R. (2018). Leu33Pro (PlA) polymorphism of integrin beta3 modulates platelet Src pY418 and focal adhesion kinase pY397 phosphorylation in response to abnormally high shear stress. Blood coagulation &amp; fibrinolysis : an international journal in haemostasis and thrombosis, 29(6), 488-495. doi:10.1097/MBC.0000000000000744

236.        Jha, S., Son, L. H., & Kumar, R. (2018) Fading Channel and Imperfect Channel Estimation for OFDM in Wireless Communication. In: Vol. 29. Advances in Parallel Computing (pp. 557-582).

237.        Kapoor, R., Gupta, R., Kumar, R., Son, L. H., & Jha, S. (2018). New scheme for underwater acoustically wireless transmission using direct sequence code division multiple access in MIMO systems. Wireless Networks, 1-13. doi:10.1007/s11276-018-1750-z

238.        Kapoor, R., Gupta, R., Son, L. H., Jha, S., & Kumar, R. (2018). Boosting performance of power quality event identification with KL Divergence measure and standard deviation. Measurement, 126, 134-142. doi:10.1016/j.measurement.2018.05.053

239.        Kapoor, R., Gupta, R., Son, L. H., Jha, S., & Kumar, R. (2018). Detection of Power Quality Event using Histogram of Oriented Gradients and Support Vector Machine. Measurement, 120, 52-75. doi:10.1016/j.measurement.2018.02.008

240.        Kasereka, S., Kasoro, N., Kyamakya, K., Doungmo Goufo, E. F., Chokki, A. P., & Yengo, M. V. (2018). Agent-Based Modelling and Simulation for evacuation of people from a building in case of fire. Paper presented at the Procedia Computer Science.

241.        Kato, M., Henry, A., Graham, S., Doan, D. H., & Fushinobu, K. (2018). Molecular dynamics simulation of oxygen transport characteristics in the electrolyte membrane of PEMFC. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 28(2), 289-296. doi:10.1108/hff-10-2016-0430

242.        Kha, D. D., Nhu, N. Y., & Anh, T. N. (2018). An Approach for Flow Forecasting in Ungauged Catchments - A Case Study for Ho Ho reservoir catchment, Ngan Sau River, Central Vietnam. Journal of Ecological Engineering, 19(3), 74-79. doi:10.12911/22998993/85759

243.        Khan, M., Son, L. H., Ali, M., Chau, H. T. M., Na, N. T. N., & Smarandache, F. (2018). Systematic review of decision making algorithms in extended neutrosophic sets. Symmetry, 10(8). doi:10.3390/sym10080314

244.        Khanh, N. V. (2018). Our master, the historian Phan Huy Le (1934-2018), has works published, Historian. Moussons-Recherche En Sciences Humaines Sur L Asie Du Sud-Est(32), 13-15. doi:10.4000/moussons.4754

245.        Khanh, T. Q., Bodrogi, P., Vinh, Q. T., Guo, X., & Anh, T. T. (2018). Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metrics, Part 4: Experiments with still life arrangements at different correlated colour temperatures. Lighting Research & Technology, 50(6), 862-879. doi:10.1177/1477153517700705

246.        Khuat, T. H., Do, T. T., Nguyen, V. A. T., Vu, X. T., Nguyen, P. T. T., Tran, K., . . . Vuong, Q. H. (2018). The Dark Side of Female HIV Patient Care: Sexual and Reproductive Health Risks in Pre- and Post-Clinical Treatments. Journal of Clinical Medicine, 7(11). doi:10.3390/jcm7110402

247.        Khuc, Q. V., Tran, B. Q., Meyfroidt, P., & Paschke, M. W. (2018). Drivers of deforestation and forest degradation in Vietnam: An exploratory analysis at the national level. Forest Policy and Economics, 90, 128-141. doi:10.1016/j.forpol.2018.02.004

248.        Kim, H. K., Kim, H. J., Noh, J. Y., Van Phan, L., Kim, J. H., Song, D., . . . Yoon, S. W. (2018). Serological evidence of H5-subtype influenza A virus infection in indigenous avian and mammalian species in Korea. Archives of Virology, 163(3), 649-657. doi:10.1007/s00705-017-3655-z

249.        Kim, H. O., Na, W., Yeom, M., Choi, J., Kim, J., Lim, J. W., . . . Haam, S. (2018). Host Cell Mimic Polymersomes for Rapid Detection of Highly Pathogenic Influenza Virus via a Viral Fusion and Cell Entry Mechanism. Advanced Functional Materials, 28(34). doi:10.1002/adfm.201800960

250.        Kizirian, D., Truong, N. Q., Ngo, H. T., & Le, M. D. (2018). Parahelicops, Pararhabdophis, Paraphyly: Phylogenetic Relationships among Certain Southeast Asian Natricine Snakes (Hebius). American Museum Novitates(3906), 1-7. doi:10.1206/3906.1

251.        Koh, D., Pham, T., Shen, C. Y., & Le, A. V. (2018). Expansion for the product of matrices in groups. Forum Mathematicum. doi:10.1515/forum-2018-0063

252.        Koike, N., Mai, T. N., Shirai, M., Kubo, M., Hata, K., Marumoto, N., . . . Sekiguchi, S. (2018). Detection of neutralizing antibody against porcine epidemic diarrhea virus in subclinically infected finishing pigs. Journal of Veterinary Medical Science, 80(11). doi:10.1292/jvms.18-0132

253.        Kumar, P., Le, P. V. V., Papanicolaou, A. N. T., Rhoads, B. L., Anders, A. M., Stumpf, A., . . . Belmont, P. (2018). Critical transition in critical zone of intensively managed landscapes. Anthropocene, 22, 10-19. doi:10.1016/j.ancene.2018.04.002

254.        Kumar, R., Son, L. H., Jha, S., Mittal, M., & Goyal, L. M. (2018). Spatial data analysis using association rule mining in distributed environments: a privacy prospect. Spatial Information Research, 26(6), 629-638. doi:10.1007/s41324-018-0207-x

255.        Kurina, G. A., & Hoai, N. T. (2018). Projector Approach for Constructing the Zero Order Asymptotic Solution for the Singularly Perturbed Linear-Quadratic Control Problem in a Critical Case. In A. Ashyralyev, A. Lukashov, & M. Sadybekov (Eds.), International Conference on Analysis and Applied Mathematics (Vol. 1997).

256.        Kurokawa, Y., Nagai, K., Huan, P. D., Shimazaki, K., Qu, H., Mori, Y., . . . Ashikari, M. (2018). Rice leaf hydrophobicity and gas films are conferred by a wax synthesis gene (LGF1) and contribute to flood tolerance. New Phytologist, 218(4), 1558-1569. doi:10.1111/nph.15070

257.        Lasko, K., Vadrevu, K. P., & Nguyen, T. T. N. (2018). Analysis of air pollution over Hanoi, Vietnam using multi-satellite and MERRA reanalysis datasets. Plos One, 13(5). doi:10.1371/journal.pone.0196629

258.        Le, A. S., & Aoki, H. (2018). SmartEye and Polhemus data for vestibulo–ocular reflex and optokinetic reflex model. Data in Brief, 18, 882-885. doi:10.1016/j.dib.2018.03.097

259.        Le, A. S., Aoki, H., Murase, F., & Ishida, K. (2018). A novel method for classifying driver mental workload under naturalistic conditions with information from near-infrared spectroscopy. Frontiers in Human Neuroscience, 12. doi:10.3389/fnhum.2018.00431

260.        Le, A. T. T., Kasahara, T., & Vudhivanich, V. (2018). Seasonal Variation and Retention of Ammonium in Small Agricultural Streams in Central Thailand. Environments, 5(7). doi:10.3390/environments5070078

261.        Le, D. T., Le, T. T., & Cahill, L. W. (2018). Optical Signal Processing Based on 4×4 Multimode Interference Structures. Paper presented at the International Conference on Transparent Optical Networks.

262.        Le, G. H., Ngo, Q. T., Nguyen, T. T., Nguyen, Q. K., Quan, T. T. T., Vu, L. D., . . . Vu, T. A. (2018). High Catalytic Activity of Phenol Photodegradation from Aqueous Solution with Novel Fe-Fe<inf>3</inf>O<inf>4</inf>-GO Nanocomposite. Journal of Materials Engineering and Performance, 27(8), 4225-4234. doi:10.1007/s11665-018-3496-2

263.        Le, H., & Safavi-Naini, R. (2018). On de-anonymization of single tweet messages. Paper presented at the IWSPA 2018 - Proceedings of the 4th ACM International Workshop on Security and Privacy Analytics, Co-located with CODASPY 2018.

264.        Le, H. N. T., Imamura, K., Furuta, M., Boi, L. V., & Maeda, Y. (2018). Production of biodiesel from Vernicia montana Lour. oil using a co-solvent method and the subsequent evaluation of its stability during storage. Green Processing and Synthesis, 7(2), 170-179. doi:10.1515/gps-2016-0215

265.        Le, H. N. T., Imamura, K., Watanabe, N., Furuta, M., Takenaka, N., Boi, L. V., & Maeda, Y. (2018). Biodiesel Production from Rubber Seed Oil by Transesterification Using a Co-solvent of Fatty Acid Methyl Esters. Chemical Engineering & Technology, 41(5), 1013-1018. doi:10.1002/ceat.201700575

266.        Le, N. P., Nguyen, T. T. P., & Zhu, D. (2018). Understanding the stakeholders' involvement in utilizing municipal solid waste in agriculture through composting: A case study of Hanoi, Vietnam. Sustainability (Switzerland), 10(7). doi:10.3390/su10072314

267.        Le, P. V. V., Kumar, P., & Ruiz, M. O. (2018). Stochastic lattice-based modelling of malaria dynamics. Malaria Journal, 17. doi:10.1186/s12936-018-2397-z

268.        Le, Q. T. (2018). ALEXANDER POLYNOMIALS OF COMPLEX PROJECTIVE PLANE CURVES. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 97(3), 386-395. doi:10.1017/s0004972717001198

269.        Le, Q. T. (2018). Motivic Milnor Fibers of Plane Curve Singularities. Vietnam Journal of Mathematics, 46(3), 493-506. doi:10.1007/s10013-017-0250-2

270.        Le, Q. T. (2018). The motivic Thom-Sebastiani theorem for regular and formal functions. Journal Fur Die Reine Und Angewandte Mathematik, 735, 175-198. doi:10.1515/crelle-2015-0022

271.        Lê, Q. T. (2018). Alexander polynomials of complex projective plane curves. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 97(3), 386-395. doi:10.1017/S0004972717001198

272.        Le, T., Son, L. H., Vo, M. T., Lee, M. Y., & Baik, S. W. (2018). A Cluster-Based Boosting Algorithm for Bankruptcy Prediction in a Highly Imbalanced Dataset. Symmetry-Basel, 10(7). doi:10.3390/sym10070250

273.        Le, T. A., Nguyen, C. T., Bui, V. L., & Lakosi, L. (2018). Relative efficiency calibration for determining isotopic composition and age of HEU items by passive non-destructive gamma spectrometry. Applied Radiation and Isotopes, 142, 220-226. doi:10.1016/j.apradiso.2018.09.023

274.        Le, T. H., Le, T. S., Dien, L. X., Vo, D. V. N., & Truong, Q. D. (2018). Hierarchical nanorod-based TiO2 microspheres for superior electrochemical energy storage. Journal of Electroanalytical Chemistry, 820, 32-40. doi:10.1016/j.jelechem.2018.04.052

275.        Le, T. H., Le, T. S., & Truong, Q. D. (2018). Synthesis of Europium-doped Yttrium Picolinate Microspheres and Photoluminescence Properties. Colloid and Interface Science Communications, 24, 68-74. doi:10.1016/j.colcom.2018.04.002

276.        Le, T. T. (2018). Cascaded multimode interference-based microresonators for multiple Fano resonance engineering. Optical Engineering, 57(11). doi:10.1117/1.OE.57.11.117102

277.        Le, T. T. (2018). Highly sensitive sensor based on 4×4 multimode interference coupler with microring resonators. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 20(5-6), 264-270.

278.        Le, T. T. H., Bui, T. Q., Ha, T. M. T., Le, M. H., Pham, H. N., & Ha, P. T. (2018). Optimizing the alginate coating layer of doxorubicin-loaded iron oxide nanoparticles for cancer hyperthermia and chemotherapy. Journal of Materials Science, 53(19), 13826-13842. doi:10.1007/s10853-018-2574-z

279.        Le, V. H., Vu, H., Nguyen, T. T., Le, T. L., & Tran, T. H. (2018). Acquiring qualified samples for RANSAC using geometrical constraints. Pattern Recognition Letters, 102, 58-66. doi:10.1016/j.patrec.2017.12.012

280.        Le, V. P., Song, S., An, B. H., Park, G. N., Pham, N. T., Le, D. Q., . . . An, D. J. (2018). A novel strain of porcine deltacoronavirus in Vietnam. Archives of Virology, 163(1), 203-207. doi:10.1007/s00705-017-3594-8

281.        Lee, L. H., Wu, T. Y., Shak, K. P. Y., Lim, S. L., Ng, K. Y., Nguyen, M. N., & Teoh, W. H. (2018). Sustainable approach to biotransform industrial sludge into organic fertilizer via vermicomposting: a mini-review. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 93(4), 925-935. doi:10.1002/jctb.5490

282.        Lee, S. K., & Dang, T. A. (2018). Experimental investigation and numerical simulation of morphological changes in natural channel bend. Journal of Applied Fluid Mechanics, 11(3), 721-731. doi:10.18869/acadpub.jafm.73.246.28505

283.        Lefebvre, J. P., Mari, X., & Chu, T. V. (2018). A laboratory study on the generation of estuarine negatively, neutrally and positively buoyant bio-mediated flocs. Estuarine Coastal and Shelf Science, 208, 180-190. doi:10.1016/j.ecss.2018.05.005

284.        Lim, J. W., Na, W., Kim, H. O., Yeom, M., Park, G., Kang, A., . . . Haam, S. (2018). Cationic Poly(Amino Acid) Vaccine Adjuvant for Promoting Both Cell-Mediated and Humoral Immunity Against Influenza Virus. Advanced Healthcare Materials. doi:10.1002/adhm.201800953

285.        Linh, N. V., Somfai, T., Nguyen, T. H., Nhung, N. T., Hong, N. T., Dat, N. T., . . . Kikuchi, K. (2018). Optimization of the in vitro fertilization protocol for frozen epididymal sperm with low fertilization ability in Ban—A native Vietnamese pigs. Animal Science Journal, 89(8), 1079-1084. doi:10.1111/asj.13045

286.        Linh, V. H., & Nga, N. T. T. (2018). Bohl-Perron Type Stability Theorems for Linear Singular Difference Equations. Vietnam Journal of Mathematics, 46(3), 437-451. doi:10.1007/s10013-017-0245-z

287.        Linh, V. H., Nga, N. T. T., & Thuan, D. D. (2018). EXPONENTIAL STABILITY AND ROBUST STABILITY FOR LINEAR TIME-VARYING SINGULAR SYSTEMS OF SECOND ORDER DIFFERENCE EQUATIONS. Siam Journal on Matrix Analysis and Applications, 39(1), 204-233. doi:10.1137/16m1104548

288.        Linh, V. H., & Truong, N. D. (2018). Runge-kutta methods revisited for a class of structured strangeness-free differential-algebraic equations. Electronic Transactions on Numerical Analysis, 48, 131-155. doi:10.1553/etna_vol48s131

289.        Link, V. H., Truong, N. D., & Bulatov, M. V. (2018). Convergence analysis of linear multistep methods for a class of delay differential-algebraic equations. Bulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software, 11(4), 78-93. doi:10.14529/mmpl80406

290.        Loan, L. T. M., & Son, P. M. (2018). THE EFFECT OF MOTIVES ON THE EMPLOYEES' PROACTIVE ATTITUDE AT WORK. Sibirskiy Psikhologicheskiy Zhurnal-Siberian Journal of Psychology(68), 143-161. doi:10.17223/17267080/68/9

291.        Loan, T. T., Huong, V. H., Tham, V. T., & Long, N. N. (2018). Effect of zinc doping on the bandgap and photoluminescence of Zn2+-doped TiO2 nanowires. Physica B-Condensed Matter, 532, 210-215. doi:10.1016/j.physb.2017.05.027

292.        Long, H. V., Ali, M., Son, L. H., Khan, M., & Tu, D. N. (2018). A novel approach for fuzzy clustering based on neutrosophic association matrix. Computers and Industrial Engineering. doi:10.1016/j.cie.2018.11.007

293.        Long, N. V., Yang, Y., Thi, C. M., Phuc, L. H., Tuyen, V. P., & Nogami, M. (2018). Hierarchical micro/nanoscale NdFe<inf>11</inf>Co oxide and alloy materials synthesized by polyol mediated methods with heat treatment. Materials Letters, 212, 202-206. doi:10.1016/j.matlet.2017.10.018

294.        Lopez-Realpozo, J. C., Caballero-Perez, R. O., Rodriguez-Ramos, R., Guinovart-Diaz, R., Bravo-Castillero, J., Camacho-Montes, H., . . . Chi-Vinh, P. (2018). Analysis of mechanical and electrical imperfect contacts in piezoelectric composites. Mechanics Research Communications, 93, 96-102. doi:10.1016/j.mechrescom.2017.11.001

295.        Louati, A., Son, L. H., & Chabchoub, H. (2018). Smart routing for municipal solid waste collection: a heuristic approach. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 1-20. doi:10.1007/s12652-018-0778-3

296.        Louis-Jean, J., Balasekaran, S. M., Smith, D., Salamat, A., Pham, C. T., & Poineau, F. (2018). Structural and vibrational spectroscopic studies of hexafluororhenate (IV) salts. Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 255.

297.        Louis-Jean, J., Balasekaran, S. M., Smith, D., Salamat, A., Pham, C. T., & Poineau, F. (2018). Syntheses, Raman spectroscopy and crystal structures of alkali hexafluoridorhenates(IV) revisited. Acta Crystallographica Section E-Crystallographic Communications, 74, 646-+. doi:10.1107/s2056989018005297

298.        Lu, D. N., Nguyen, D. N., Nguyen, T. H., & Nguyen, H. N. (2018). Vehicle mode and driving activity detection based on analyzing sensor data of smartphones. Sensors (Switzerland), 18(4). doi:10.3390/s18041036

299.        Lu, D. N., Tran, T. B., Nguyen, D. N., Nguyen, T. H., & Nguyen, H. N. (2018) Abnormal Behavior Detection Based on Smartphone Sensors. In: Vol. 217. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST (pp. 195-204).

300.        Lund, B., Pham, T., & Vinh, L. (2018). Distinct spreads in vector spaces over finite fields. Discrete Applied Mathematics, 239, 154-158. doi:10.1016/j.dam.2017.12.027

301.        Luong, H. D., Pham, T. D., Morikawa, Y., Shibutani, Y., & Dinh, V. (2018). Diffusion mechanism of Na ion-polaron complex in potential cathode materials NaVOPO4 and VOPO4 for rechargeable sodium-ion batteries. Physical Chemistry Chemical Physics, 20(36), 23625-23634. doi:10.1039/c8cp03391a

302.        Luong, T. M., Castro, C. L., Nguyen, T. M., Cassell, W. W., & Chang, H. I. (2018). Improvement in the Modeled Representation of North American Monsoon Precipitation Using a Modified Kain-Fritsch Convective Parameterization Scheme. Atmosphere, 9(1). doi:10.3390/atmos9010031

303.        Luu, Q. H., Wu, Q., Tkalich, P., & Chen, G. (2018). Global mean sea level rise during the recent warming hiatus from satellite-based data. Remote Sensing Letters, 9(5), 497-506. doi:10.1080/2150704x.2018.1437291

304.        Luu, V. Q., Bonkowski, M., Nguyen, T. Q., Le, M. D., Caíame, T., & Ziegler, T. (2018). A new species of Lycodon Boie, 1826 (Serpentes: Colubridae) from central Laos. Revue Suisse de Zoologie, 125(2), 263-276. doi:10.5281/zenodo.l414221

305.        Mahiuddin, M., Khan, M. I. H., Duc Pham, N., & Karim, M. A. (2018). Development of fractional viscoelastic model for characterizing viscoelastic properties of food material during drying. Food Bioscience, 23, 45-53. doi:10.1016/j.fbio.2018.03.002

306.        Mai, N. T., Tran, C. T., Lai, T. Q., Nguyen, L. T. K., Nguyen, H. X., Luong, V. T. T., . . . Nguyen, M. N. (2018). Removal of iron from aqueous solution using phytolith-aided aggregation. Journal of Water Process Engineering, 25, 39-44. doi:10.1016/j.jwpe.2018.06.006

307.        Mai, P. T. N., Thuong, N. V., Tham, T. T., Hoang, N. K., Anh, H. Q., Tri, T. M., . . . Minh, T. B. (2018). Distribution, accumulation profile, and risk assessment of polybrominated diphenyl ethers in sediment from lake and river systems in Hanoi Metropolitan Area, Vietnam. Environmental Science and Pollution Research, 25(8), 7170-7179. doi:10.1007/s11356-015-5235-7

308.        Mai, T. N., Nguyen, V. D., Yamazaki, W., Okabayashi, T., Mitoma, S., Notsu, K., . . . Sekiguchi, S. (2018). Development of pooled testing system for porcine epidemic diarrhoea using real-time fluorescent reverse-transcription loop-mediated isothermal amplification assay. BMC Veterinary Research, 14(1). doi:10.1186/s12917-018-1498-9

309.        Mai, T. V. T., Duong, M. V., Nguyen, H. T., & Huynh, L. K. (2018). Detailed kinetics of tetrafluoroethene ozonolysis. Physical Chemistry Chemical Physics, 20(44), 28059-28067. doi:10.1039/c8cp05386c

310.        Mai, T. V. T., Ratkiewicz, A., Le, A., Duong, M. V., Truong, T. N., & Huynh, L. K. (2018). On-the-fly kinetics of hydrogen abstraction from polycyclic aromatic hydrocarbons by methyl/ethyl radicals. Physical Chemistry Chemical Physics, 20(36), 23578-23592. doi:10.1039/c8cp03718c

311.        Man, C. D., Nguyen, T. T., Bui, H. Q., Lasko, K., & Nguyen, T. N. T. (2018). Improvement of land-cover classification over frequently cloud-covered areas using Landsat 8 time-series composites and an ensemble of supervised classifiers. International Journal of Remote Sensing, 39(4), 1243-1255. doi:10.1080/01431161.2017.1399477

312.        Mata, C. I., Van de Poel, B., Hertog, M. L. A. T. M., Tran, D., & Nicolai, B. M. (2018). Transcription analysis of the ethylene receptor and CTR genes in tomato: The effects of on and off-vine ripening and 1-MCP. Postharvest Biology and Technology, 140, 67-75. doi:10.1016/j.postharvbio.2018.02.014

313.        Matsuo, T., Koshimizu, S., Sasaki, N., Kawata, S., Sison, R., Haron, H. N., . . . Nguyen, P. Q. (2018). A Human Capital Development Model in Higher Engineering Professions. Paper presented at the Proceedings - 2017 7th World Engineering Education Forum, WEEF 2017- In Conjunction with: 7th Regional Conference on Engineering Education and Research in Higher Education 2017, RCEE and RHEd 2017, 1st International STEAM Education Conference, STEAMEC 2017 and 4th Innovative Practices in Higher Education Expo 2017, I-PHEX 2017.

314.        Miao, J., Wang, L., Ha, M. N., Liu, Z., Zhu, F., & Zhao, Z. (2018). Preparation heterojunction structure of SrTiO<inf>3</inf>/TiO<inf>2</inf> nano-Pt loaded and photo-catalytic properties. Cailiao Kexue yu Gongyi/Material Science and Technology, 26(1), 16-23. doi:10.11951/j.issn.1005-0299.20170071

315.        Minh, P. P., Van Do, T., Duc, D. H., & Duc, N. D. (2018). The stability of cracked rectangular plate with variable thickness using phase field method. Thin-Walled Structures, 129, 157-165. doi:10.1016/j.tws.2018.03.028

316.        Mitomi, K., Hoai, T. D., Nishiki, I., & Yoshida, T. (2018). First isolation of Weissella ceti responsible for outbreaks of weissellosis in farmed rainbow trout in Japan. Journal of Fish Diseases, 41(5), 847-850. doi:10.1111/jfd.12787

317.        Mukunoki, T., Hoai, T. T., Fukushima, D., Komiya, T., & Shimaoka, T. (2018). Physical and mechanical properties of municipal solid waste incineration residues with cement and coal fly ash using X-ray Computed Tomography scanners. Frontiers of Structural and Civil Engineering. doi:10.1007/s11709-018-0502-6

318.        Nam, V. H., Thi Phuong, N., & Huy Bich, D. (2018). Buckling analysis of parallel eccentrically stiffened functionally graded annular spherical segments subjected to mechanic loads. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 1-10. doi:10.1080/15376494.2018.1487608

319.        Neidhardt, H., Schoeckle, D., Schleinitz, A., Eiche, E., Berner, Z., Tram, P. T. K., . . . Berg, M. (2018). Biogeochemical phosphorus cycling in groundwater ecosystems - Insights from South and Southeast Asian floodplain and delta aquifers. Science of the Total Environment, 644, 1357-1370. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.07.056

320.        Neidhardt, H., Winkel, L. H. E., Kaegi, R., Stengel, C., Trang, P. T. K., Lan, V. M., . . . Berg, M. (2018). Insights into arsenic retention dynamics of Pleistocene aquifer sediments by in situ sorption experiments. Water Research, 129, 123-132. doi:10.1016/j.watres.2017.11.018

321.        Nga, D. T., Duong, P. Q., Dang, Q. L., Tung, N. H., & Hoang, V. D. (2018). Two new oleanane-type saponins from Elaeocarpus hainanensis Oliv. growing in Vietnam. Phytochemistry Letters, 27, 174-177. doi:10.1016/j.phytol.2018.07.003

322.        Nga, D. T., Thao, T. T., Tu, V. V., Phuc, P. D., & Hung, N. V. (2018). Development of nutrient cycle through agricultural activities of a rural area in the North of Vietnam. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(1), 167-175. doi:10.1007/s10163-016-0557-1

323.        Ngan, R. T., Ali, M., & Son, L. H. (2018). δ-equality of intuitionistic fuzzy sets: a new proximity measure and applications in medical diagnosis. Applied Intelligence, 48(2), 499-525. doi:10.1007/s10489-017-0986-0

324.        Ngan, R. T., Cuong, B. C., Tuan, T. M., & Son, L. H. (2018) Medical Diagnosis from Images with Intuitionistic Fuzzy Distance Measures. In: Vol. 11103 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 479-490).

325.        Ngan, R. T., Son, L. H., Cuong, B. C., & Ali, M. (2018). H-max distance measure of intuitionistic fuzzy sets in decision making. Applied Soft Computing, 69, 393-425. doi:10.1016/j.asoc.2018.04.036

326.        Ngan, T. T., Lan, L. T. H., Ali, M., Tamir, D., Son, L. H., Tuan, T. M., . . . Kandel, A. (2018). Logic connectives of complex fuzzy sets. Romanian Journal of Information Science and Technology, 21(4), 344-357.

327.        Ngo, D. T., Duong, H. G., Nguyen, H. H., Nguyen, C., Basith, M., & Hoang, D. Q. (2018). The microstructure, high performance magnetic hardness and magnetic after-effect of an alpha-FeCo/Pr2Fe14B nanocomposite magnet with low Pr concentration (vol 20, 165707, 2009). Nanotechnology, 29(38). doi:10.1088/1361-6528/aacd52

328.        Ngo, D. T., Duong, H. G., Nguyen, H. H., Nguyen, C., Basith, M., & Hoang, D. Q. (2018). Notice of Redundant Publication: The microstructure, high performance magnetic hardness and magnetic after-effect of an α-FeCo/Pr<inf>2</inf>Fe<inf>14</inf>B nanocomposite magnet with low Pr concentration (Nanotechnology (2009) 20 (165707) DOI: 10.1088/1361-6528/aacd52). Nanotechnology, 29(39). doi:10.1088/1361-6528/aacd52

329.        Ngo, D. T., Mahmud, M. S., Nguyen, H. H., Duong, H. G., Nguyen, Q. H., McVitie, S., & Nguyen, C. (2018). Crystallisation progress in Si-rich ultra-soft nanocomposite alloy fabricated by melt spinning (vol 322, pg 342, 2010). Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 461, 132-132. doi:10.1016/j.jmmm.2018.04.009

330.        Ngô, Q. A. (2018). Classification of entire solutions of (−Δ)Nu + u−(4n−1)= 0 with exact linear growth at infinity in r2N−1. Proceedings of the American Mathematical Society, 146(6), 2585-2600. doi:10.1090/proc/13960

331.        Ngo, Q. A., Nguyen, V. H., & Phan, Q. H. (2018). A pointwise inequality for a biharmonic equation with negative exponent and related problems. Nonlinearity, 31(12), 5484-5499. doi:10.1088/1361-6544/aae173

332.        Ngo, T. T. H., Azadi, H., Tran, H. C., & Lebailly, P. (2018). Assessment of household risk management strategies for coastal aquaculture: the case of clam farming in Thaibinh Province, Vietnam. Aquaculture International, 26(2), 451-468. doi:10.1007/s10499-017-0226-y

333.        Ngo, X. M. (2018). A sociocultural perspective on second language writing teacher cognition: A Vietnamese teacher's narrative. System, 78, 79-90. doi:10.1016/j.system.2018.08.002

334.        Ngo, X. M. (2018). Sociopolitical contexts of efl writing assessment in Vietnam: Impact of a national project. In The Politics of English Second Language Writing Assessment in Global Contexts (pp. 47-59).

335.        Ngoc, V. T. N., Huong, L. T., van Nhon, B., Tan, N. T. M., van Thuc, P., Hien, V. T. T., . . . Chu, D. T. (2018). The higher prevalence of developmental defects of enamel in the dioxin-affected region than non-dioxin-affected region: result from a cross-sectional study in Vietnam. Odontology, 1-6. doi:10.1007/s10266-018-0358-1

336.        Nguyen, A. T., Tran, T. Q., Vu, H. V., & Luu, D. Q. (2018). Housing satisfaction and its correlates: a quantitative study among residents living in their own affordable apartments in urban Hanoi, Vietnam. International Journal of Urban Sustainable Development, 10(1), 79-91. doi:10.1080/19463138.2017.1398167

337.        Nguyen, A. T., Vu, A. D., Dang, G. T. H., Hoang, A. H., & Hens, L. (2018). How do local communities adapt to climate changes along heavily damaged coasts? A Stakeholder Delphi study in Ky Anh (Central Vietnam). Environment, Development and Sustainability, 20(2), 749-767. doi:10.1007/s10668-017-9908-x

338.        Nguyen, D. B., & Tran, L. N. (2018). Assessment of Electrocatalytic Performance of Metal-Free C-Doped BN Nanoflakes for Oxygen Reduction and Hydrogen Evolution Reactions: A Comparative Study. Journal of Physical Chemistry C, 122(37), 21124-21131. doi:10.1021/acs.jpcc.8b04073

339.        Nguyen, D. D. (2018). Nonlinear thermo- electro-mechanical dynamic response of shear deformable piezoelectric sigmoid functionally graded sandwich circular cylindrical shells on elastic foundations. Journal of Sandwich Structures and Materials, 20(3), 351-378. doi:10.1177/1099636216653266

340.        Nguyen, D. D., Busetti, F., Johnson, S. K., & Solah, V. A. (2018). Degradation of β-casomorphins and identification of degradation products during yoghurt processing using liquid chromatography coupled with high resolution mass spectrometry. Food Research International, 106, 98-104. doi:10.1016/j.foodres.2017.12.035

341.        Nguyen, D. D., Busetti, F., Johnson, S. K., & Solah, V. A. (2018). Evaluation of a Commercial Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Quantification of Beta-Casomorphin 7 in Yogurt Using Solid-Phase Extraction Coupled to Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry as the "Gold Standard" Method. Journal of AOAC International, 101(2), 515-519. doi:10.5740/jaoacint.17-0155

342.        Nguyen, D. D., & Pham, C. H. (2018). Nonlinear dynamic response and vibration of sandwich composite plates with negative Poisson’s ratio in auxetic honeycombs. Journal of Sandwich Structures and Materials, 20(6), 692-717. doi:10.1177/1099636216674729

343.        Nguyen, Ð. H., & Alves, M. J. (2018). Vietnamese. In The World's Major Languages: Third Edition (pp. 696-712).

344.        Nguyen, D. K., Tran Thi Van, A., & Phan, T. (2018). Child Custody and Family Labour Supply: Evidence from the United States. Labour, 32(1), 74-92. doi:10.1111/labr.12113

345.        Nguyen, D. M., Grillet, A. C., Goldin, T., Diep, T. M. H., & Woloszyn, M. (2018). Bamboo fiberboards and attapulgite : does it lead to an improvement of humidity control in buildings? Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

346.        Nguyen, D. T. N., Okazaki, N., Nakayama, H., & Sakaeda, T. (2018). Pob: Toward reasoning patterns of beauty in image data. Paper presented at the MM 2018 - Proceedings of the 2018 ACM Multimedia Conference.

347.        Nguyen, H. (2018). Attributes of a viable policy for the Vietnam electricity sector: opinions of stakeholders. International Journal of Global Energy Issues, 41(1-4), 128-145. doi:10.1504/ijgei.2018.10013448

348.        Nguyen, H., Doan, T., & Tran, T. Q. (2018). The effect of various income sources on income inequality: a comparison across ethnic groups in Vietnam. Environment, Development and Sustainability, 1-22. doi:10.1007/s10668-018-0221-0

349.        Nguyen, H. C., & Ta, T. T. H. (2018). Exploring impact of accreditation on higher education in developing countries: a Vietnamese view. Tertiary Education and Management, 24(2), 154-167. doi:10.1080/13583883.2017.1406001

350.        Nguyen, H. H., Erfanifard, Y., & Petritan, I. C. (2018). Nearest neighborhood characteristics of a tropical mixed broadleaved forest stand. Forests, 9(1). doi:10.3390/f9010033

351.        Nguyen, H. H., Erfanifard, Y., Pham, V. D., Le, X. T., Bui, T. D., & Petritan, I. C. (2018). Spatial association and diversity of dominant tree species in tropical rainforest, Vietnam. Forests, 9(10). doi:10.3390/f9100615

352.        Nguyen, H. H., Petritan, I. C., & Burslem, D. F. R. P. (2018). High frequency of positive interspecific interactions revealed by individual species–area relationships for tree species in a tropical evergreen forest. Plant Ecology and Diversity. doi:10.1080/17550874.2018.1541486

353.        Nguyen, H. K., & Tran, X. T. (2018). A novel priority-driven arbiter for the router in reconfigurable Network-on-Chips. Paper presented at the ICICDT 2018 - International Conference on IC Design and Technology, Proceedings.

354.        Nguyen, H. Q., Nguyen, D. V., Fujiwara, A., & Trinh, B. N. Q. (2018). Solution-processed CuO thin films with various Cu2+ ion concentrations. Thin Solid Films, 660, 819-823. doi:10.1016/j.tsf.2018.03.036

355.        Nguyen, H. T. (2018). Asia-Pacific Moving towards the Ratification of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Journal of East Asia and International Law, 11(2), 465-475. doi:10.14330/jeail.2018.11.2.11

356.        Nguyen, H. T. (2018). Gendered Vulnerabilities in Times of Natural Disasters: Male-to-Female Violence in the Philippines in the Aftermath of Super Typhoon Haiyan. Violence Against Women. doi:10.1177/1077801218790701

357.        Nguyen, H. T., Dang, L. T., Nguyen, H. T., Hoang, H. H., Lai, H. T. N., & Nguyen, H. T. T. (2018). Screening antibacterial effects of vietnamese plant extracts against pathogens caused acute hepatopancreatic necrosis disease in shrimps. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11(5), 77-83. doi:10.22159/ajpcr.2018.v11i5.23618

358.        Nguyen, H. T., Nguyen, H., Nguyen, N. D., & Phan, A. C. (2018). Determinants of Customer Satisfaction and Loyalty in Vietnamese Life-Insurance Setting. Sustainability, 10(4). doi:10.3390/su10041151

359.        Nguyen, H. T., Vu, Q. H., Van Mai, T., Nguyen, T. T., Vu, L. D., Nguyen, T. T., . . . Van Vu, L. (2018). Marker-Assisted Selection of Xa21 Conferring Resistance to Bacterial Leaf Blight in indica Rice Cultivar LT2. Rice Science, 25(1), 52-56. doi:10.1016/j.rsci.2017.08.004

360.        Nguyen, H. T. T., Moir, M. P. I., Nguyen, T. X., Vu, A. P., Luong, L. H., Nguyen, T. N., . . . Vu, H. T. T. (2018). Health-related quality of life in elderly diabetic outpatients in Vietnam. Patient Preference and Adherence, 12, 1347-1354. doi:10.2147/ppa.S162892

361.        Nguyen, K. T., Uchino, E., & Suetake, N. (2018). Coronary plaque classification with accumulative training of deep Boltzmann machines. ICIC Express Letters, 12(9), 881-886. doi:10.24507/icicel.12.09.881

362.        Nguyen, K. T., Uchino, E., & Suetake, N. (2018). Recognition of coronary atherosclerotic plaque tissue on intravascular ultrasound images by using misclassification sensitive training of discriminative restricted boltzmann machine. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 37, 85-93. doi:10.4028/www.scientific.net/JBBBE.37.85

363.        Nguyen, L., Nguyen, V., Thameri, M., Truong, M., & Abed Meraim, K. (2018). Low-complexity adaptive algorithms for robust subspace tracking. IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing. doi:10.1109/JSTSP.2018.2876626

364.        Nguyen, L. H., Kakeda, S., Katsuki, A., Sugimoto, K., Otsuka, Y., Ueda, I., . . . Yoshimura, R. (2018). Relationship between VEGF-related gene polymorphisms and brain morphology in treatment-naïve patients with first-episode major depressive disorder. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. doi:10.1007/s00406-018-0953-8

365.        Nguyen, L. H., Tran, B. X., Nguyen, H. L. T., Le, H. T., Do, H. T., Dang, A. K., . . . Ho, R. C. M. (2018). Socio-Economic Disparities in Attitude and Preference for Menu Labels among Vietnamese Restaurant Customers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(3). doi:10.3390/ijerph15030460

366.        Nguyen, L. T., Reverter, A., Cánovas, A., Venus, B., Anderson, S. T., Islas-Trejo, A., . . . Fortes, M. R. S. (2018). STAT6, PBX2, and PBRM1 emerge as predicted regulators of 452 differentially expressed genes associated with puberty in Brahman heifers. Frontiers in Genetics, 9(MAR). doi:10.3389/fgene.2018.00087

367.        Nguyen, L. T., Zacchi, L. F., Schulz, B. L., Moore, S. S., & Fortes, M. R. S. (2018). Adipose tissue proteomic analyses to study puberty in brahman heifers. Journal of Animal Science, 96(6), 2392-2398. doi:10.1093/jas/sky128

368.        Nguyen, M. D., Ancev, T., & Randall, A. (2018). Forest governance and economic values of forest ecosystem services in Vietnam. Land Use Policy. doi:10.1016/j.landusepol.2018.03.028

369.        Nguyen, M. D., Nguyen, C. T. Q., Vu, H. N., & Rijnders, G. (2018). Controlling microstructure and film growth of relaxor-ferroelectric thin films for high break-down strength and energy-storage performance. Journal of the European Ceramic Society, 38(1), 95-103. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2017.08.027

370.        Nguyen, M. H., Khuat, T. T. H., Nguyen, H. H., & Dinh, T. H. (2018). NiII, PdII Complexes with Pyrene-based Thiosemicarbazones: Syntheses, Molecular Structures, and Excimeric Emissions. Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie. doi:10.1002/zaac.201800437

371.        Nguyen, M. H., Pham, T. D., Nguyen, T. L., Vu, H. A., Ta, T. T., Tu, M. B., . . . Chu, D. B. (2018). Speciation Analysis of Arsenic Compounds by HPLC-ICP-MS: Application for Human Serum and Urine. Journal of Analytical Methods in Chemistry. doi:10.1155/2018/9462019

372.        Nguyen, M. H., Phan, A. C., & Matsui, Y. (2018). Contribution of Quality Management Practices to Sustainability Performance of Vietnamese Firms. Sustainability, 10(2). doi:10.3390/su10020375

373.        Nguyen, M. H., Phan, A. C., & Matsui, Y. (2018). Supply chain management in developing countries: Empirical evidence from Vietnamese manufacturing companies. International Journal of Productivity and Quality Management, 24(4), 566-584. doi:10.1504/IJPQM.2018.093455

374.        Nguyen, M. N., Nguyen, L. Q., Ha, N. S., Chu, H. M., Vu, H. N., & Chu, T. D. (2018). Z-axis tuning fork gyroscope having a controlled anti-phase and freestanding architecture: design and fabrication. International Journal of Nanotechnology, 15(1-3), 14-23.

375.        Nguyen, M. T., Tran, D. V., Nguyen, L. M., & Phan, X. H. (2018). Exploiting User Posts for Web Document Summarization. Acm Transactions on Knowledge Discovery from Data, 12(4). doi:10.1145/3186566

376.        Nguyen, M. T. T., Do, H. T., Pham, T. T., & Nguyen, A. T. (2018). The effectiveness of corrective feedback for the acquisition of L2 pragmatics: An eight month investigation. Iral-International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 56(3), 345-375. doi:10.1515/iral-2015-0059

377.        Nguyen, N. T. T., Le, H. A. V., Pham, D. A., & Tran, T. N. Y. (2018). Evaluation of physical, nutritional and sensorial properties cookie supplied with Hibiscus sabdariffa L. seed powder (without shell). International Food Research Journal, 25(3), 1281-1287.

378.        Nguyen, P. T., & Wells, S. (2018). Systemic Indicators for Rural Communities in Developing Economies: Bringing the Shared Vision into Being. Systemic Practice and Action Research, 31(2), 159-177. doi:10.1007/s11213-017-9421-z

379.        Nguyen, P. T., Wells, S., & Nguyen, N. (2018). A Systemic Indicators Framework for Sustainable Rural Community Development. Systemic Practice and Action Research, 1-18. doi:10.1007/s11213-018-9456-9

380.        Nguyen, Q. T., Thi Hang, A. H., Ho Nguyen, T. L., Nguyen Chau, D. K., & Tran, P. H. (2018). Phosphonium acidic ionic liquid: An efficient and recyclable homogeneous catalyst for the synthesis of 2-Arylbenzoxazoles, 2-Arylbenzimidazoles, and 2-Arylbenzothiazoles. RSC Advances, 8(21), 11834-11842. doi:10.1039/c8ra01709c

381.        Nguyen, S. H., Nguyen, H. D. T., Bremner, G., & Hegarty, R. S. (2018). Methane emissions and productivity of defaunated and refaunated sheep while grazing. Small Ruminant Research, 161, 28-33. doi:10.1016/j.smallrumres.2018.02.004

382.        Nguyen, S. T., Fukuda, Y., Nguyen, D. T., Dao, H. T., Le, D. Q., Bui, K. L., . . . Nakai, Y. (2018). Prevalence, genotyping and risk factors of Giardia duodenalis from dogs in Vietnam. Journal of Veterinary Medical Science, 80(1), 92-97. doi:10.1292/jvms.17-0498

383.        Nguyen, T., & Foster, K. A. (2018). Research Note—Multiple Time Point Course Evaluation and Student Learning Outcomes in an MSW Course. Journal of Social Work Education. doi:10.1080/10437797.2018.1474151

384.        Nguyen, T. A. T., Duong, T. H., Le Pogam, P., Beniddir, M. A., Nguyen, H. H., Nguyen, T. P., . . . Nguyen, K. P. P. (2018). Two new triterpenoids from the roots of Phyllanthus emblica. Fitoterapia, 130, 140-144. doi:10.1016/j.fitote.2018.08.022

385.        Nguyen, T. D. (2018). Do trade agreements increase Vietnam's exports to RCEP markets? Asian-Pacific Economic Literature, 32(1), 94-107. doi:10.1111/apel.12213

386.        Nguyen, T. D., Le, H. B., Dong, T. O., & Pham, T. D. (2018). Determination of Fluoroquinolones in Pharmaceutical Formulations by Extractive Spectrophotometric Methods Using Ion-Pair Complex Formation with Bromothymol Blue. Journal of Analytical Methods in Chemistry. doi:10.1155/2018/8436948

387.        Nguyen, T. D., Nguyen, N. K., & Son, T. C. (2018). The Number of Cusps of Complete Riemannian Manifolds with Finite Volume. Taiwanese Journal of Mathematics, 22(6), 1403-1425. doi:10.11650/tjm/180604

388.        Nguyen, T. H., Brochier, T., Auger, P., Trinh, V. D., & Brehmere, P. (2018). Competition or cooperation in transboundary fish stocks management: Insight from a dynamical model. Journal of Theoretical Biology, 447, 1-11. doi:10.1016/j.jtbi.2018.03.017

389.        Nguyen, T. M. K., Nguyen, T. D., Le, T. M. C., Burny, P., & Lebailly, P. (2018). Leaving the village but not the rice field: Role of female migrants in agricultural production and household autonomy in Red River Delta, Vietnam. Social Sciences, 7(10). doi:10.3390/socsci7100202

390.        Nguyen, T. P., Pham, C. C., Ha, S. V., & Jeon, J. W. (2018). Change Detection by Training a Triplet Network for Motion Feature Extraction. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. doi:10.1109/TCSVT.2018.2795657

391.        Nguyen, T. T., Dinh, S. V., Quang, N. T., & Binh, H. T. T. (2018). Semantic segmentation of objects from airborne imagery. Paper presented at the Proceedings of the 4th Asian Conference on Defence Technology, ACDT 2017.

392.        Nguyen, T. T., Do, T. L., & Grote, U. (2018). Natural resource extraction and household welfare in rural Laos. Land Degradation and Development, 29(9), 3029-3038. doi:10.1002/ldr.3056

393.        Nguyen, T. T., Do, T. L., Parvathi, P., Wossink, A., & Grote, U. (2018). Farm production efficiency and natural forest extraction: Evidence from Cambodia. Land Use Policy, 71, 480-493. doi:10.1016/j.landusepol.2017.11.016

394.        Nguyen, T. T., Hoang, V. N., Le, T. L., Tran, T. H., & Vu, H. (2018). A vision based method for automatic evaluation of germination rate of rice seeds. Paper presented at the 2018 1st International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, MAPR 2018 - Proceedings.

395.        Nguyen, T. T. B., Duc, N. H., Quy, V. C., Yen, H. T., Loan, T. T., Thuy, D. T. N., . . . Thuy, N. T. D. (2018). Effect of nucleotide polymorphism of candidate genes on egg production traits in native Lien Minh chicken. Livestock Research for Rural Development, 30(6).

396.        Nguyen, T. V., Tanihara, F., Hirata, M., Hirano, T., Nishio, K., Do, L. T. K., . . . Otoi, T. (2018). Effects of antifreeze protein supplementation on the development of porcine morulae stored at hypothermic temperatures. Cryo-Letters, 39(2), 131-136.

397.        Nguyen, T. V., & Tran, T. Q. (2018). Forestland and rural household livelihoods in the North Central Provinces, Vietnam. Land Use Policy, 79, 10-19. doi:10.1016/j.landusepol.2018.07.046

398.        Nguyen, T. V., Wittayarat, M., Do, L. T. K., Nguyen, T. V., Nii, M., Namula, Z., . . . Otoi, T. (2018). Effects of chlorogenic acid (CGA) supplementation during in vitro maturation culture on the development and quality of porcine embryos with electroporation treatment after in vitro fertilization. Animal Science Journal, 89(8), 1207-1213. doi:10.1111/asj.13049

399.        Nguyen, V. K., Thi Hai Yen, H., Van Khai, T., To, L. H., & Duc, N. T. (2018). Key analysis of the dairy value chain in Vietnam: the case of Bavi. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 8(2), 222-233. doi:10.1108/JADEE-06-2016-0041

400.        Nguyen, V. L., Colella, V., Iatta, R., Bui, K. L., Dantas-Torres, F., & Otranto, D. (2018). Ticks and associated pathogens from dogs in northern Vietnam. Parasitology Research. doi:10.1007/s00436-018-6138-6

401.        Nguyen, V. N., Tran, D. T., Nguyen, M. T., Le, T. T. T., Ha, M. N., Nguyen, M. V., & Pham, T. D. (2018). Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using ZnO/graphene oxide nanocomposites. Research on Chemical Intermediates, 44(5), 3081-3095. doi:10.1007/s11164-018-3294-3

402.        Nguyen, V. T., & Tran, T. H. (2018) Solving Inconsistencies in Probabilistic Knowledge Bases via Inconsistency Measures. In: Vol. 10751 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 3-14).

403.        Nguyen, X. C., Chang, S. W., Nguyen, T. L., Ngo, H. H., Kumar, G., Banu, J. R., . . . Nguyen, D. D. (2018). A hybrid constructed wetland for organic-material and nutrient removal from sewage: Process performance and multi-kinetic models. Journal of Environmental Management, 222, 378-384. doi:10.1016/j.jenvman.2018.05.085

404.        Nguyen-Thu, G. (2018). Vietnamese media going social: Connectivism, collectivism, and conservatism. Journal of Asian Studies, 77(4), 895-908. doi:10.1017/S0021911818002504

405.        Nguyen-Thuy, D., Ta, P. H., Nguyen-Van, H., Van Dinh, H., Van Dang, B., Dang, N. H., . . . Hoang, T. T. (2018). Evaluation of Geological Heritage of Geosites for a Potential Geopark in Binh Thuan–Ninh Thuan Coastal Zone, Vietnam. Geoheritage. doi:10.1007/s12371-018-0324-x

406.        Nguyen-Viet, H., Grace, D., Pham-Duc, P., Dang-Xuan, S., Luu-Quoc, T., Unger, F., . . . Tuyet-Hanh, T. T. (2018). Research and training partnership to assist policy and capacity building in improving food safety in Vietnam. Global Food Security, 19, 24-30. doi:10.1016/j.gfs.2018.08.009

407.        Nielsen, M. R., Theilade, I., Meilby, H., Nui, N. H., & Lam, N. T. (2018). Can PES and REDD+ match Willingness To Accept payments in contracts for reforestation and avoided forest degradation? The case of farmers in upland Bac Kan, Vietnam. Land Use Policy, 79, 822-833. doi:10.1016/j.landusepol.2018.09.010

408.        Ninh, D. G., & Bich, D. H. (2018). Characteristics of nonlinear vibration of nanocomposite cylindrical shells with piezoelectric actuators under thermo-mechanical loads. Aerospace Science and Technology, 77, 595-609. doi:10.1016/j.ast.2018.04.008

409.        Ninh, L. N., Tangkawattana, S., Sukon, P., Takahashi, N., Takehana, K., & Tangkawattana, P. (2018). Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution. Journal of Veterinary Medical Science, 80(4), 606-610. doi:10.1292/jvms.17-0480

410.        Ninh, N. T. H., Lebailly, P., & Dung, N. M. (2018). The Red River Delta, Vietnam: How does industrialization change the use of labor in agricultural production at farm households? Asia Life Sciences, 27(2), 311-328.

411.        Ninh, V. T., Nguyen, T. L. H., Tran, Q. H., & Kim, H. (2018). On the Automorphism Groups of Finite Multitype Models in Cn. Journal of Geometric Analysis, 1-23. doi:10.1007/s12220-018-9999-0

412.        Nishiki, I., Minami, T., Murakami, A., Hoai, T. D., & Fujiwara, A. (2018). Multilocus sequence analysis of Vibrionaceae isolated from farmed amberjack and the development of a multiplex PCR assay for the detection of pathogenic species. Journal of Fish Diseases, 41(8), 1295-1301. doi:10.1111/jfd.12823

413.        Noi, P. T., & Kappas, M. (2018). Comparison of random forest, k-nearest neighbor, and support vector machine classifiers for land cover classification using sentinel-2 imagery. Sensors (Switzerland), 18(1). doi:10.3390/s18010018

414.        Nong, D. H., Lepczyk, C. A., Miura, T., & Fox, J. M. (2018). Quantifying urban growth patterns in Hanoi using landscape expansion modes and time series spatial metrics. Plos One, 13(5). doi:10.1371/journal.pone.0196940

415.        Norval, G., Jablonski, D., Christophoryová, J., Luu, V. Q., Goldberg, S. R., & Bursey, C. R. (2018). A record of an Asian house gecko, Hemidactylus frenatus, from Laos as a host of the pentastome, Kiricephalus pattoni, with comments on the distribution and natural history of this parasite. Comparative Parasitology, 85(2), 189-192. doi:10.1654/1525-2647-85.2.189

416.        Nui, D. X., Tuan, L., Trung Kien, N. D., Huy, P. T., Dang, H. T., & Viet, D. X. (2018). Correlation length in a generalized two-dimensional XY model. Physical Review B, 98(14). doi:10.1103/PhysRevB.98.144421

417.        Onyusheva, I., Ushakov, D., & Van, H. T. (2018). The eco-problems and green economy development in kazakhstan: An analytical survey. International Journal of Energy Economics and Policy, 8(2), 148-153.

418.        Owusu-Nketia, S., Inukai, Y., Ohashi, S., Suralta, R. R., Doi, K., Mitsuya, S., . . . Yamauchi, A. (2018). Root plasticity under fluctuating soil moisture stress exhibited by backcross inbred line of a rice variety, Nipponbare carrying introgressed segments from KDML105 and detection of the associated QTLs. Plant Production Science, 21(2), 106-122. doi:10.1080/1343943X.2018.1446759

419.        Owusu-Nketia, S., Siangliw, J. L., Siangliw, M., Toojinda, T., Vanavichit, A., Ratsameejanphen, N., . . . Yamauchi, A. (2018). Functional roles of root plasticity and its contribution to water uptake and dry matter production of CSSLs with the genetic background of KDML105 under soil moisture fluctuation. Plant Production Science, 21(3), 266-277. doi:10.1080/1343943X.2018.1477509

420.        Perez-Castillo, Y., Sánchez-Rodríguez, A., Tejera, E., Cruz-Monteagudo, M., Borges, F., D S Cordeiro, M. N., . . . Pham-The, H. (2018). A desirability-based multi objective approach for the virtual screening discovery of broad-spectrum anti-gastric cancer agents. Plos One, 13(2). doi:10.1371/journal.pone.0192176

421.        Pham, B. T., Son, L. H., Hoang, T. A., Nguyen, D. M., & Bui, D. T. (2018). Prediction of shear strength of soft soil using machine learning methods. Catena, 166, 181-191. doi:10.1016/j.catena.2018.04.004

422.        Pham, C. T., Le, M. D., Ngo, H. T., Ziegler, T., & Nguyen, T. Q. (2018). A new species of Limnonectes (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) from Vietnam. Zootaxa, 4508(1), 115-130. doi:10.11646/zootaxa.4508.1.7

423.        Pham, C. T., Nguyen, T. Q., Nguyen, T. T., Nguyen, T. V., Orlov, N. L., van Schingen, M., & Ziegler, T. (2018). FIRST RECORD OF Liuixalus feii YANG, RAO ET WANG, 2015 (ANURA: RHACOPHORIDAE) FROM VIETNAM AND TAXONOMIC ASSIGNMENT OF L-jinxiuensis LI, MO, XIE ET JIANG, 2015. Russian Journal of Herpetology, 25(2), 121-125.

424.        Pham, C. V., Phu, Q. V., & Hoang, H. X. (2018) Targeted Misinformation Blocking on Online Social Networks. In: Vol. 10751 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 107-116).

425.        Pham, C. V., Thai, M. T., Duong, H. V., Bui, B. Q., & Hoang, H. X. (2018). Maximizing misinformation restriction within time and budget constraints. Journal of Combinatorial Optimization, 35(4), 1202-1240. doi:10.1007/s10878-018-0252-3

426.        Pham, D. H., & Le, A. C. (2018). Exploiting multiple word embeddings and one-hot character vectors for aspect-based sentiment analysis. International Journal of Approximate Reasoning, 103, 1-10. doi:10.1016/j.ijar.2018.08.003

427.        Pham, D. H., & Le, A. C. (2018). Learning multiple layers of knowledge representation for aspect based sentiment analysis. Data & Knowledge Engineering, 114, 26-39. doi:10.1016/j.datak.2017.06.001

428.        Pham, D. H., Le, A. C., & Le, T. K. C. (2018) Learning Word Embeddings for Aspect-Based Sentiment Analysis. In: Vol. 781. Communications in Computer and Information Science (pp. 28-40).

429.        Pham, H. T. (2018). Biosensors based on lithotrophic microbial fuel cells in relation to heterotrophic counterparts: research progress, challenges, and opportunities. Aims Microbiology, 4(3), 567-583. doi:10.3934/microbiol.2018.3.567

430.        Pham, H. T., & Iwamoto, T. (2018). An evaluation of fracture properties of type-304 austenitic stainless steel at high deformation rate using the small punch test. International Journal of Mechanical Sciences, 144, 249-261. doi:10.1016/j.ijmecsci.2018.05.056

431.        Pham, H. T., & Iwamoto, T. (2018) Finite element simulation on small punch test for an evaluation of J-integral for TRIP steel. In: Vol. PartF3. Lecture Notes in Mechanical Engineering (pp. 17-28).

432.        Pham, N. D., Martens, W., Karim, M. A., & Joardder, M. U. H. (2018). Nutritional quality of heat-sensitive food materials in intermittent microwave convective drying. Food and Nutrition Research, 62. doi:10.29219/fnr.v62.1292

433.        Pham, T., Phuong, N. D., Sang, N. M., Valculescu, C., & Vinh, L. A. (2018). Distinct distances between points and lines in F<inf>q</inf>2. Forum Mathematicum, 30(4), 799-808. doi:10.1515/forum-2016-0248

434.        Pham, T., Tait, M., Vinh, L. A., & Won, R. (2018). A structure theorem for product sets in extra special groups. Journal of Number Theory, 184, 461-472. doi:10.1016/j.jnt.2017.08.031

435.        Pham, T. A., & Do, N. T. (2018). Embedding hierarchical clustering in product quantization for feature indexing. Multimedia Tools and Applications. doi:10.1007/s11042-018-6626-9

436.        Pham, T. D., Bui, D. T., Yoshino, K., & Le, N. N. (2018). Optimized rule-based logistic model tree algorithm for mapping mangrove species using ALOS PALSAR imagery and GIS in the tropical region. Environmental Earth Sciences, 77(5). doi:10.1007/s12665-018-7373-y

437.        Pham, T. D., Bui, T. T., Nguyen, V. T., Bui, T. K. V., Tran, T. T., Phan, Q. C., . . . Hoang, T. H. (2018). Adsorption of Polyelectrolyte onto Nanosilica Synthesized from Rice Husk: Characteristics, Mechanisms, and Application for Antibiotic Removal. Polymers, 10(2). doi:10.3390/polym10020220

438.        Pham, T. D., Do, T. U., Pham, T. T., Nguyen, T. A. H., Nguyen, T. K. T., Vu, N. D., . . . Kobayashi, M. (2018). Adsorption of poly(styrenesulfonate) onto different-sized alumina particles: characteristics and mechanisms. Colloid and Polymer Science. doi:10.1007/s00396-018-4433-5

439.        Pham, T. D., Kaida, N., Yoshino, K., Nguyen, X. H., Nguyen, H. T., & Bui, D. T. (2018). Willingness to pay for mangrove restoration in the context of climate change in the Cat Ba biosphere reserve, Vietnam. Ocean and Coastal Management, 163, 269-277. doi:10.1016/j.ocecoaman.2018.07.005

440.        Pham, T. D., Yoshino, K., Le, N. N., & Bui, D. T. (2018). Estimating aboveground biomass of a mangrove plantation on the Northern coast of Vietnam using machine learning techniques with an integration of ALOS-2 PALSAR-2 and Sentinel-2A data. International Journal of Remote Sensing, 39(22), 7761-7788. doi:10.1080/01431161.2018.1471544

441.        Pham, T. H., & Le-Hong, P. (2018) End-to-End Recurrent Neural Network Models for Vietnamese Named Entity Recognition: Word-Level Vs. Character-Level. In: Vol. 781. Communications in Computer and Information Science (pp. 219-232).

442.        Pham, T. H., Pham, X. K., & Le-Hong, P. (2018). On the use of machine translation-based approaches for Vietnamese diacritic restoration. Paper presented at the Proceedings of the 2017 International Conference on Asian Language Processing, IALP 2017.

443.        Pham, T. T. T., Mathews, N., Lam, Y. M., & Mhaisalkar, S. (2018). Influence of size and shape of sub-micrometer light scattering centers in ZnO-assisted TiO2 photoanode for dye-sensitized solar cells. Physica B-Condensed Matter, 532, 225-229. doi:10.1016/j.physb.2017.03.016

444.        Pham-The, H., & Le-Thi-Thu, H. (2018). Integrating structure and ligand-based approaches for modelling the histone deacetylase inhibition activity of hydroxamic acid derivatives. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11(2), 198-206. doi:10.22159/ajpcr.2018.v11i2.22995

445.        Phan, H., Bui, T. Q., Nguyen, H. T. L., & Pham, C. V. (2018). Computation of interface wave motions by reciprocity considerations. Wave Motion, 79, 10-22. doi:10.1016/j.wavemoti.2018.02.008

446.        Phan, Q. S. (2018). Spectral monodromy of small non-selfadjoint quantum perturbations of completely integrable Hamiltonians. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 458(1), 795-811. doi:10.1016/j.jmaa.2017.09.042

447.        Phan, T. K. T., Shahbazzadeh, F., Pham, T. T. H., & Kihara, T. (2018). Alpha-mangostin inhibits the migration and invasion of A549 lung cancer cells. Peerj, 6. doi:10.7717/peerj.5027

448.        Phan, T. N., & Kappas, M. (2018). Application of MODIS land surface temperature data: A systematic literature review and analysis. Journal of Applied Remote Sensing, 12(4). doi:10.1117/1.JRS.12.041501

449.        Phan, T. N., Kappas, M., & Tran, T. P. (2018). Land surface temperature variation due to changes in elevation in Northwest Vietnam. Climate, 6(2). doi:10.3390/cli6020028

450.        Phan, T. T. H., Bigand, A., & Caillault, E. P. (2018). A New Fuzzy Logic-Based Similarity Measure Applied to Large Gap Imputation for Uncorrelated Multivariate Time Series. Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2018. doi:10.1155/2018/9095683

451.        Phung, H. G., & Pham, D. B. (2018). Effects of Integrated Shrimp Farming in Vietnam. Journal of the World Aquaculture Society, 49(4), 664-675. doi:10.1111/jwas.12465

452.        Phung, T. V. B., Yoshida, A., Iemoto, Y., Uematsu, H., & Tanoue, S. (2018). Numerical simulation of airflow characteristics in the spinning zone at starting time of air-jet spinning machine. Textile Research Journal. doi:10.1177/0040517518792743

453.        Phuong, N. N. D., Khuong, M. N., Phuc, L. H., & Dong, L. N. T. (2018). The effect of two-dimensional factor on Municipal Civil Servants' Job satisfaction and public policy implications. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(3), 133-142. doi:10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.133

454.        Phuong, T. H. (2018). Perceived justice in performance appraisal among Vietnamese employees: Antecedents and consequences. International Journal of Business Excellence, 15(2), 209-221. doi:10.1504/IJBEX.2018.091920

455.        Prativadibhayankaram, S., Luong, H. V., Le, T. H., & Kaup, A. (2018). Compressive Online Video Background-Foreground Separation Using Multiple Prior Information and Optical Flow. Journal of Imaging, 4(7). doi:10.3390/jimaging4070090

456.        Quach, T. N., Nguyen, L. A. T., Nguyen, N. T., Nguyen, C. T., Dam, T. Q., Dinh, L. T., & Nguyen, H. T. (2018). Soybean PI 675847 A as a new source of salt tolerance. Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation. doi:10.1017/S1479262118000266

457.        Quoc, T. V., Ngoc, L. N., Ba, D. D., Chien, T. P., Huy, H. N., & Van Meervelt, L. (2018). Crystal structure and Hirshfield surface analysis of 4-phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. Acta Crystallographica Section E-Crystallographic Communications, 74, 812-+. doi:10.1107/s2056989018007193

458.        Quynh, L. K., Tu, B. D., Anh, C. V., Duc, N. H., Phung, A. T., Dung, T. T., & Giang, D. T. H. (2018). Design Optimization of an Anisotropic Magnetoresistance Sensor for Detection of Magnetic Nanoparticles. Journal of Electronic Materials. doi:10.1007/s11664-018-6822-4

459.        Quynh, L. M., Dung, C. T., Mai, B. T., Huy, H. V., Loc, N. Q., Hoa, N. Q., . . . Vu, L. V. (2018). Development of Fe<inf>3</inf>O<inf>4</inf>/Ag core/shell-based multifunctional immunomagnetic nanoparticles for isolation and detection of CD34+ stem cells. Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 39(3), 308-322. doi:10.1080/15321819.2018.1488725

460.        Quynh, L. M., Tien, N. T., Van Thanh, P., Hieu, N. M., Doanh, S. C., Thuat, N. T., . . . Hoang, N. L. H. (2018). Optical and electrical responses of magnetron-sputtered amorphous Nb-doped TiO2 thin films annealed at low temperature. Physica B-Condensed Matter, 532, 200-203. doi:10.1016/j.physb.2017.05.024

461.        Rahman, M. M., Joardder, M. U. H., Khan, M. I. H., Pham, N. D., & Karim, M. A. (2018). Multi-scale model of food drying: Current status and challenges. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(5), 858-876. doi:10.1080/10408398.2016.1227299

462.        Ramesh, K., Lama, D., Tan, K. W., Nguyen, V. S., Chew, F. T., Verma, C. S., & Mok, Y. K. (2018). Homologous Lympho-Epithelial Kazal-type Inhibitor Domains Delay Blood Coagulation by Inhibiting Factor X and XI with Differential Specificity. Structure, 26(9), 1178-+. doi:10.1016/j.str.2018.05.018

463.        Rich, K. M., Dizyee, K., Huyen Nguyen, T. T., Ha Duong, N., Hung Pham, V., Nga Nguyen, T. D., . . . Lapar, M. L. (2018). Quantitative value chain approaches for animal health and food safety. Food Microbiology, 75, 103-113. doi:10.1016/j.fm.2017.09.018

464.        Sa, L. K., Nhung, N. C., Van Chien, L., Tuan, N. A., & Van Tu, P. (2018). Green material selection using an integrated fuzzy multi-criteria decision making model. Asian Journal of Scientific Research, 11(2), 195-202. doi:10.3923/ajsr.2018.195.202

465.        Sabharwal, T., Gupta, R., Son, L. H., Kumar, R., & Jha, S. (2018). Recognition of surgically altered face images: an empirical analysis on recent advances. Artificial Intelligence Review. doi:10.1007/s10462-018-9660-0

466.        Saravanan, K., Anusuya, E., Kumar, R., & Son, L. H. (2018). Real-time water quality monitoring using Internet of Things in SCADA. Environmental Monitoring and Assessment, 190(9). doi:10.1007/s10661-018-6914-x

467.        Saravanan, K., Aswini, S., Kumar, R., & Son, L. H. (2018). How to prevent maritime border collision for fisheries?-A design of Real-Time Automatic Identification System. Earth Science Informatics. doi:10.1007/s12145-018-0371-5

468.        Scheela, W., Nguyen Thi Thu, N. T. T., & Anh, N. T. K. (2018). Business angel investing in Vietnam: An exploratory study. Journal of Private Equity, 21(2), 96-106. doi:10.3905/jpe.2018.21.2.096

469.        Scheela, W., Trang, N. T. T., & Anh, N. T. K. (2018). Business Angel Investing in Vietnam: An Exploratory Study. Journal of Private Equity, 21(2), 96-106. doi:10.3905/jpe.2018.1.067

470.        Schneider, J., Korshunova, K., Musiani, F., Alfonso-Prieto, M., Giorgetti, A., & Carloni, P. (2018). Predicting ligand binding poses for low-resolution membrane protein models: Perspectives from multiscale simulations. Biochemical and Biophysical Research Communications, 498(2), 366-374. doi:10.1016/j.bbrc.2018.01.160

471.        Settele, J., Heong, K. L., Kuhn, I., Klotz, S., Spangenberg, J. H., Arida, G., . . . Wiemers, M. (2018). Rice ecosystem services in South-east Asia. Paddy and Water Environment, 16(2), 211-224. doi:10.1007/s10333-018-0656-9

472.        Sial, M. S., Chunmei, Z., Khan, T., & Nguyen, V. K. (2018). Corporate social responsibility, firm performance and the moderating effect of earnings management in Chinese firms. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 10(2-3), 184-199. doi:10.1108/APJBA-03-2018-0051

473.        Singh, K., Singh, K., Son, L. H., & Aziz, A. (2018). Congestion control in wireless sensor networks by hybrid multi-objective optimization algorithm. Computer Networks, 138, 90-107. doi:10.1016/j.comnet.2018.03.023

474.        Slik, J. W. F., Franklin, J., Arroyo-Rodríguez, V., Field, R., Aguilar, S., Aguirre, N., . . . Zang, R. (2018). Phylogenetic classification of the world's tropical forests. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(8), 1837-1842. doi:10.1073/pnas.1714977115

475.        Smith, R. K., Montgomery, M. T., & Bui, H. (2018). Axisymmetric Balance Dynamics of Tropical Cyclone Intensification and Its Breakdown Revisited. Journal of the Atmospheric Sciences, 75(9), 3169-3189. doi:10.1175/jas-d-17-0179.1

476.        So, H. U., Postma, D., Lan, V. M., Trang, P. T. K., Kazmierczak, J., Nga, D. V., . . . Jakobsen, R. (2018). Arsenic in Holocene aquifers of the Red River floodplain, Vietnam: Effects of sediment-water interactions, sediment burial age and groundwater residence time. Geochimica Et Cosmochimica Acta, 225, 192-209. doi:10.1016/j.gca.2018.01.010

477.        Sokolova, D., Kuzmin, V., Batyrov, A., Pivovarova, I., Tran, N. A., Dang, D., & Shemanaev, K. V. (2018). Use of MLCM3 software for flash flood modeling and forecasting. Journal of Ecological Engineering, 19(1), 177-185. doi:10.12911/22998993/79419

478.        Son, D. X. (2018). An algorithm for solving a class of bilevel split problems involving pseudomonotone equilibrium problem. Afrika Matematika, 29(7-8), 1159-1171. doi:10.1007/s13370-018-0614-0

479.        Son, L. H., Chiclana, F., Kumar, R., Mittal, M., Khari, M., Chatterjee, J. M., & Baik, S. W. (2018). ARM-AMO: An efficient association rule mining algorithm based on animal migration optimization. Knowledge-Based Systems, 154, 68-80. doi:10.1016/j.knosys.2018.04.038

480.        Son, L. H., & Fujita, H. (2018). Neural-fuzzy with representative sets for prediction of student performance. Applied Intelligence. doi:10.1007/s10489-018-1262-7

481.        Son, L. H., Jha, S., Kumar, R., Chatterjee, J. M., & Khari, M. (2018). Collaborative handshaking approaches between internet of computing and internet of things towards a smart world: a review from 2009–2017. Telecommunication Systems, 1-18. doi:10.1007/s11235-018-0481-x

482.        Son, L. H., Tuan, T. M., Fujita, H., Dey, N., Ashour, A. S., Ngoc, V. T. N., . . . Chu, D. T. (2018). Dental diagnosis from X-Ray images: An expert system based on fuzzy computing. Biomedical Signal Processing and Control, 39, 64-73. doi:10.1016/j.bspc.2017.07.005

483.        Son, T. C., Thang, D. H., & Dung, L. V. (2018). On convergence of moving average series of martingale differences fields taking values in Banach spaces. Communications in Statistics-Theory and Methods, 47(22), 5590-5603. doi:10.1080/03610926.2017.1397172

484.        Srikaeo, K., Hao, P. b. T. b., & Lerdluksamee, C. (2018). Effects of Heating Temperatures and Acid Concentrations on Physicochemical Properties and Starch Digestibility of Citric Acid Esterified Tapioca Starches. Starch/Staerke. doi:10.1002/star.201800065

485.        Stringer, L. C., Quinn, C. H., Le, H. T. V., Msuya, F., Pezzuti, J., Dallimer, M., . . . Rijal, M. L. (2018). A New Framework to Enable Equitable Outcomes: Resilience and Nexus Approaches Combined. Earths Future, 6(6), 902-918. doi:10.1029/2017ef000694

486.        Suralta, R. R., Kano-Nakata, M., Niones, J. M., Inukai, Y., Kameoka, E., Tran, T. T., . . . Yamauchi, A. (2018). Root plasticity for maintenance of productivity under abiotic stressed soil environments in rice: Progress and prospects. Field Crops Research, 220, 57-66. doi:10.1016/j.fcr.2016.06.023

487.        Suralta, R. R., Niones, J. M., Kano-Nakata, M., Thi Tran, T., Mitsuya, S., & Yamauchi, A. (2018). Plasticity in nodal root elongation through the hardpan triggered by rewatering during soil moisture fluctuation stress in rice. Scientific Reports, 8(1). doi:10.1038/s41598-018-22809-5

488.        Szili, E. J., Oh, J. S., Fukuhara, H., Bhatia, R., Gaur, N., Nguyen, C. K., . . . Short, R. D. (2018). Modelling the helium plasma jet delivery of reactive species into a 3D cancer tumour. Plasma Sources Science & Technology, 27(1). doi:10.1088/1361-6595/aa9b3b

489.        Ta, T. T., Trinh, D. A., & Do, N. T. (2018). Nitrogen flow assessment in rapidly urbanizing Hai Duong province, downstream of Cau River Basin, Vietnam. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(1), 533-542. doi:10.1007/s10163-017-0616-2

490.        Tai, N. T. (2018). On the asymptotic behavior of radial entire solutions for the equation (-Delta)(3)u = u(p) in R-n. Journal of Differential Equations, 264(6), 3940-3975. doi:10.1016/j.jde.2017.11.036

491.        Tam, N. T., Hai, D. T., Son, L. H., & Vinh, L. T. (2018). Improving lifetime and network connections of 3D wireless sensor networks based on fuzzy clustering and particle swarm optimization. Wireless Networks, 24(5), 1477-1490. doi:10.1007/s11276-016-1412-y

492.        Thach, H. M., Le, M. D., Vu, N. B., Panariello, A., Sethi, G., Sterling, E. J., & Blair, M. E. (2018). Slow Loris Trade in Vietnam: Exploring Diverse Knowledge and Values. Folia Primatologica, 89(1), 45-62. doi:10.1159/000481196

493.        Thai, P. H., & Van Toan, T. (2018). Beekeeping in Vietnam. In Asian Beekeeping in the 21st Century (pp. 247-267).

494.        Thai, P. K., Ky, L. X., Binh, V. N., Nhung, P. H., Nhan, P. T., Hieu, N. Q., . . . Anh, N. T. K. (2018). Occurrence of antibiotic residues and antibiotic-resistant bacteria in effluents of pharmaceutical manufacturers and other sources around Hanoi, Vietnam. Science of the Total Environment, 645, 393-400. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.07.126

495.        Thanh, B. T., Hai, T. H., Van, P. H., Minh Tung, L., & Lee, J. (2018). Detection of hepatitis B surface antigen by immunoassay using magnetite nanoparticles binding hepatitis B surface antibody. Geosystem Engineering. doi:10.1080/12269328.2018.1540310

496.        Thanh Tung, N., Hoan, V. K., Van Thuan, L., & Cong Vinh, P. (2018) Applying and Deploying Cyber Physical System in Monitoring and Managing Operations Under Mines and Underground Works. In: Vol. 217. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST (pp. 145-154).

497.        Thao, N. T., & Nhu, N. T. (2018). Evaluation of catalytic activity of MeO<inf>x</inf>/sepiolite in benzyl alcohol oxidation. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3(3), 289-295. doi:10.1016/j.jsamd.2018.07.006

498.        Thao, N. T., Nhu, N. T., & Lin, K. S. (2018). Liquid phase oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde over sepiolite loaded chromium oxide catalysts. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 83, 10-22. doi:10.1016/j.jtice.2017.11.034

499.        Thao, N. T., Phuong, H. N., Tung, H. T., Phat, N. T., Dat, H. T., & Vinh, L. Q. (2018). The enhanced current density of the quantum dots solar cells based on CdSe:Mn2+ crystalline. Optical Materials, 84, 199-204. doi:10.1016/j.optmat.2018.06.069

500.        Thao, N. X. (2018). A new correlation coefficient of the intuitionistic fuzzy sets and its application. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 35(2), 1959-1968. doi:10.3233/JIFS-171589

501.        Thao, N. X., Son, L. H., Cuong, B. C., Ali, M., & Lan, L. H. (2018) Fuzzy equivalence on standard and rough neutrosophic sets and applications to clustering analysis. In: Vol. 672. Advances in Intelligent Systems and Computing (pp. 834-842).

502.        Thi, H. T., Le, B. A., Le, H. N. T., Okitsu, K., Imamura, K., Takenaka, N., . . . Maeda, Y. (2018). Screening of fatty acids, saccharides, and phytochemicals in Jatropha curcas seed kernel as their trimethylsilyl derivatives using gas chromatography/mass spectrometry. Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1102, 66-73. doi:10.1016/j.jchromb.2018.10.009

503.        Thi Nguyen, H., Nguyen, Q. C., Kabango, A. N., & Pham, T. D. (2018). Vietnamese Consumers’ Willingness to Pay for Safe Pork in Hanoi. Journal of International Food and Agribusiness Marketing. doi:10.1080/08974438.2018.1533506

504.        Thi, T. M., Boggiano, V. L., Tran, B. X., Nguyen, L. H., Tran, T. T., Latkin, C. A., . . . Ho, R. C. M. (2018). Sexual Risk Behaviors of Patients with HIV/AIDS over the Course of Antiretroviral Treatment in Northern Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6). doi:10.3390/ijerph15061106

505.        Thien, N. D., Vu, L. V., & Long, N. N. (2018). The effect of interaction between surface plasmons of gold nanoparticles and optical active centers on luminescence of Eu3+-doped Zn2SnO4 nanocrystals. Optical Materials, 78, 319-324. doi:10.1016/j.optmat.2018.02.039

506.        Thinh, N. H., Vinh, N. T., Linh, N. V., Giang, N. T. P., Doan, B. H., & Dang, P. K. (2018). Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers. Livestock Research for Rural Development, 30(9).

507.        Thinh, N. V., Osanai, Y., Adachi, T., Thai, P. K., Nakano, N., Ozaki, A., . . . Kurosawa, K. (2018). Chemical speciation and bioavailability concentration of arsenic and heavy metals in sediment and soil cores in estuarine ecosystem, Vietnam. Microchemical Journal, 139, 268-277. doi:10.1016/j.microc.2018.03.005

508.        Thoai, T. Q., Rañola, R. F., Camacho, L. D., & Simelton, E. (2018). Determinants of farmers’ adaptation to climate change in agricultural production in the central region of Vietnam. Land Use Policy, 70, 224-231. doi:10.1016/j.landusepol.2017.10.023

509.        Thom, V. T., Tung, N. H., Van Diep, D., Thuy, D. T., Hue, N. T., Long, D. D., . . . Huong, D. T. L. (2018). Antithrombotic Activity and Saponin Composition of the Roots of Panax bipinnatifidus Seem. Growing in Vietnam. Pharmacognosy Research, 10(4), 333-338. doi:10.4103/pr.pr_58_18

510.        Thong, P. H., Tuan, T. A., Minh, N. T. H., & Son, L. H. (2018) One solution for proving convergence of picture fuzzy clustering method. In: Vol. 672. Advances in Intelligent Systems and Computing (pp. 843-852).

511.        Thu Hương, N., & Gammeltoft, T. M. (2018). “A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s: Special Section on Medical Anthropology. American Anthropologist, 120(3), 570-573. doi:10.1111/aman.13098

512.        Thu, N. T. K., Hai, N. T., & Tung, B. T. (2018). In vitro antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activities of fractions from centella asiatica (Linn.) extract. Current Bioactive Compounds, 14(1), 86-91. doi:10.2174/1573407213666161129124609

513.        Thuong, L. Q., & Duc, N. H. (2018). EULER REFLEXION FORMULAS FOR MOTIVIC MULTIPLE ZETA FUNCTIONS. Journal of Algebraic Geometry, 27(1), 91-120. doi:10.1090/jag/689

514.        Thuong, N. T. H., Zhang, R., Li, Z., & Hong, P. T. D. (2018). Multi-criteria evaluation of financial statement quality based on hesitant fuzzy judgments with assessing attitude. International Journal of Management Science and Engineering Management, 13(4), 254-264. doi:10.1080/17509653.2017.1421107

515.        Thuy, N. T. D., Thu, N. T., Cuong, N. H., Ty, L. V., Nguyen, T. T. B., & Khoa, D. V. A. (2018). Polymorphism of PIT-1 and Prolactin Genes and Their Effects on Milk Yield in Holstein Frisian Dairy Cows Bred in Vietnam. Russian Journal of Genetics, 54(3), 346-352. doi:10.1134/S1022795418030146

516.        Tien, C. N., Thu, H. L. T., Van, T. N., Quoc, T. V., Quoc, M. V., Chien, T. P., & Van Meervelt, L. (2018). Crystal structure of (E)-N '- 1-(4-aminophenyl)-ethylidene -2-hydroxy-5-iodobenzohydrazide methanol monosolvate. Acta Crystallographica Section E-Crystallographic Communications, 74, 910-+. doi:10.1107/s2056989018008204

517.        Tien, N. N. T., Anh, T. N. Q., Phi, N. T. L., & Hung, P. V. (2018). In Vitro and In Vivo Starch Digestibility and Quality of Bread Substituted with Acid and Heat-Moisture Treated Sweet Potato Starch. Starch/Staerke, 70(9-10). doi:10.1002/star.201800069

518.        Tilker, A., Nguyen, A., Abrams, J. F., Bhagwat, T., Le, M., Van Nguyen, T., . . . Wilting, A. (2018). A little-known endemic caught in the South-east Asian extinction crisis: The Annamite striped rabbit Nesolagus timminsi. ORYX, 1-10. doi:10.1017/S0030605318000534

519.        Toan, D. N., Tuan, H. C., & Toan, H. M. (2018). A novel selection model of random features for the estimation of facial expression. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(6), 56-60. doi:10.21833/ijaas.2018.06.008

520.        Tong, T. T. V., Le, T. H. H., Tu, B. M., & Le, D. C. (2018). Spatial and seasonal variation of diarrheic shellfish poisoning (DSP) toxins in bivalve mollusks from some coastal regions of Vietnam and assessment of potential health risks. Marine Pollution Bulletin, 133, 911-919. doi:10.1016/j.marpolbul.2018.06.045

521.        Tran, B. N., Tanase, M. A., Bennett, L. T., & Aponte, C. (2018). Evaluation of spectral indices for assessing fire severity in Australian temperate forests. Remote Sensing, 10(11). doi:10.3390/rs10111680

522.        Tran, B. X., Boggiano, V. L., Thi Nguyen, H. L., Nguyen, L. H., Nguyen, H. V., Hoang, C. D., . . . Ho, R. C. M. (2018). Concurrent drug use among methadone maintenance patients in mountainous areas in northern Vietnam. Bmj Open, 8(3). doi:10.1136/bmjopen-2017-015875

523.        Tran, B. X., Do, H. T., Nguyen, L. T., Boggiano, V., Le, H. T., Thi Le, X. T., . . . Latkin, C. A. (2018). Evaluating food safety knowledge and practices of food processors and sellers working in food facilities in Hanoi, Vietnam. Journal of Food Protection, 81(4), 646-652. doi:10.4315/0362-028X.JFP-17-161

524.        Tran, B. X., Nguyen, L. H., Nguyen, C. T., & Latkin, C. A. (2018). Health-related work productivity loss is low for patients in a methadone maintenance program in Vietnam. International Journal of Drug Policy, 60, 1-7. doi:10.1016/j.drugpo.2018.07.007

525.        Tran, B. X., Nguyen, L. H., Tran, T. T., & Latkin, C. A. (2018). Social and structural barriers for adherence to methadone maintenance treatment among Vietnamese opioid dependence patients. Plos One, 13(1). doi:10.1371/journal.pone.0190941

526.        Tran, B. X., Vu, G. G., Nguyen, L. H., Le Nguyen, A. T., Tran, T. T., Nguyen, B. T., . . . Ho, R. C. M. (2018). Cost-of-Illness and the Health-Related Quality of Life of Patients in the Dengue Fever Outbreak in Hanoi in 2017. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6). doi:10.3390/ijerph15061174

528.        Tran, C. T., Mai, N. T., Nguyen, V. T., Nguyen, H. X., Meharg, A., Carey, M., . . . Nguyen, M. N. (2018). Phytolith-associated potassium in fern: characterization, dissolution properties and implications for slash-and-burn agriculture. Soil Use and Management, 34(1), 28-36. doi:10.1111/sum.12409

529.        Tran Huy, P., & Takahashi, K. (2018). Determinants of psychological contract breach: an empirical study of Vietnamese employees. Management Research Review, 41(1), 29-45. doi:10.1108/MRR-11-2016-0244

530.        Tran, H. V. U., Kiemer, A. K., & Helms, V. (2018). Copy number alterations in tumor genomes deleting antineoplastic drug targets partially compensated by complementary amplifications. Cancer Genomics and Proteomics, 15(5), 365-378. doi:10.21873/cgp.20095

531.        Tran, L. N., Iskakov, S., & Zgid, D. (2018). Spin-Unrestricted Self-Energy Embedding Theory. Journal of Physical Chemistry Letters, 9(15), 4444-4450. doi:10.1021/acs.jpclett.8b01754

532.        Tran, O. T., & Luong, T. C. (2018) Towards Understanding User Requests in AI Bots. In: Vol. 11012 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 864-877).

533.        Tran, P. A., Nguyen, H. T., Fox, K., & Tran, N. (2018). In vitro cytotoxicity of iron oxide nanoparticles: Effects of chitosan and polyvinyl alcohol as stabilizing agents. Materials Research Express, 5(3). doi:10.1088/2053-1591/aab5f3

534.        Tran, Q. H., Duong, H. T., & Tran, T. M. (2018). Free vibration analysis of functionally graded doubly curved shell panels resting on elastic foundation in thermal environment. International Journal of Advanced Structural Engineering, 10(3), 275-283. doi:10.1007/s40091-018-0197-x

535.        Tran, T. A., Tran, T. Q., Tran, N. T., & Nguyen, H. T. (2018). The role of education in the livelihood of households in the Northwest region, Vietnam. Educational Research for Policy and Practice. doi:10.1007/s10671-018-9242-6

536.        Tran, T. M., Tu, M. B., & Vu, N. D. (2018). Cyclic siloxanes in indoor environments from hair salons in Hanoi, Vietnam: Emission sources, spatial distribution, and implications for human exposure. Chemosphere, 212, 330-336. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.08.101

537.        Tran, T. Q., Doan, T. T., Van Vu, H., & Nguyen, H. T. (2018). Heterogeneous impacts of provincial governance on household welfare in Vietnam. International Journal of Social Welfare. doi:10.1111/ijsw.12337

538.        Tran, T. Q., Nguyen, C. V., & Van Vu, H. (2018). Does Economic Inequality Affect the Quality of Life of Older People in Rural Vietnam? Journal of Happiness Studies, 19(3), 781-799. doi:10.1007/s10902-017-9851-4

539.        Tran, T. Q., Tran, A. L., Pham, T. M., & Van Vu, H. (2018). Local governance and occupational choice among young people: First evidence from Vietnam. Children and Youth Services Review, 86, 21-31. doi:10.1016/j.childyouth.2018.01.019

540.        Tran, T. Q., & Van Vu, H. (2018). A microeconometric analysis of housing and life satisfaction among the Vietnamese elderly. Quality and Quantity, 52(2), 849-867. doi:10.1007/s11135-017-0492-9

541.        Tran, T. T., Tran, H. D., & Nguyen, H. X. (2018). Larval description and habitat utilization of an amphidromous goby, Redigobius bikolanus (Gobiidae). Animal Biology, 68(1), 15-26. doi:10.1163/15707563-17000079

542.        Tran, T. T. V., Le, T. A., Truong, H. H., Dao, T. N., Soldatenkov, A. T., & Khrustalev, V. N. (2018). One-pot synthesis of (1RS, 21SR)-diethyl 2- 23-amino-22-ethoxycarbonyl-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo 19.3.1.0(2 ,7).0(15,20) pentacosa-2,4,6,15(20),16,18,22-heptaen-25-yl but-2-endioat e. Acta Crystallographica Section E-Crystallographic Communications, 74, 1281-+. doi:10.1107/s205698901801160x

543.        Tran, V. D., Vu, T. T., Tran, Q. B., Nguyen, T. H., Ta, T. N., Ha, T. M., & Nguyen, H. V. (2018). Predicting suitable distribution for an endemic, rare and threatened species (Grey-shanked douc langur, pygathrix cinerea nadler, 1997) using MaxEnt model. Applied Ecology and Environmental Research, 16(2), 1275-1291. doi:10.15666/aeer/1602_12751291

544.        Tran, V. H., Vu, H. T., Nguyen, V. V., & Nguyen, M. L. (2018) A classifier-based preordering approach for English-Vietnamese statistical machine translation. In: Vol. 9624 LNCS. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 74-87).

545.        Tranh, D. T. N., Van Hoang, V., & Thi Thu Hanh, T. (2018). Molecular dynamics simulation of melting of 2D glassy monatomic system. Materials Research Express, 5(1). doi:10.1088/2053-1591/aaa7a5

546.        Trinh, L. H., Zablotskii, V. R., Le, T. G., Dinh, T. T. H., Le, T. T., Trinh, T. T., & Nguyen, T. T. N. (2018). Estimation of suspended sediment concentration using VNREDSat – 1A multispectral data, a case study in Red River, Hanoi, Vietnam. Geography, Environment, Sustainability, 11(3), 49-60. doi:10.24057/2071-9388-2018-11-3-49-60

547.        Trinh, T. T., Hoang, T. S., Tran, D. A., Trinh, V. T., Gohler, A., Nguyen, T. T., . . . Steinmetz, I. (2018). A simple laboratory algorithm for diagnosis of melioidosis in resource-constrained areas: a study from north-central Vietnam. Clinical Microbiology and Infection, 24(1). doi:10.1016/j.cmi.2017.07.029

548.        Trinh, T. T., Trinh, T. T., Le, T. T., Nguyen, T. D. H., & Tu, B. M. (2018). Temperature inversion and air pollution relationship, and its effects on human health in Hanoi City, Vietnam. Environmental Geochemistry and Health. doi:10.1007/s10653-018-0190-0

549.        Truc, N. T. T., Hanh, N. T., Nguyen, M. V., Chi, N., Noi, N. V., Tran, D. T., . . . Pham, T. D. (2018). Novel direct Z-scheme Cu2V2O7/g-C-3 N-4 for visible light photocatalytic conversion of CO2 into valuable fuels. Applied Surface Science, 457, 968-974. doi:10.1016/j.apsusc.2018.07.034

550.        Truc, N. T. T., Tran, D. T., Hanh, N. T., & Pham, T. D. (2018). Novel visible light-driven Nb-doped Ta3N5 sensitized/protected by PPy for efficient overall water splitting. International Journal of Hydrogen Energy, 43(33), 15898-15906. doi:10.1016/j.ijhydene.2018.06.128

551.        Truong Anh, T., Do Van, T., Pham Tien, D., & Dinh Duc, N. (2018). The effects of strength models in numerical study of metal plate destruction by contact explosive charge. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 1-10. doi:10.1080/15376494.2017.1410907

552.        Truong, T. D., Nguyen, V. T., & Tran, M. T. (2018). Lightweight deep convolutional network for tiny object recognition. Paper presented at the ICPRAM 2018 - Proceedings of the 7th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods.

553.        Tsunoda, R. T., Saito, S., & Nguyen, T. T. (2018). Post-sunset rise of equatorial F layer—or upwelling growth? Progress in Earth and Planetary Science, 5(1). doi:10.1186/s40645-018-0179-4

554.        Tu, M. T. C., & Giang, H. T. T. (2018). Estimating the impact of trade cost on export: A case study Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(3), 43-50. doi:10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.43

555.        Tuan, N. A., Thanh, N. M., & Loc, T. T. (2018). Technology management and challenges of Vietnamese enterprises in the international market. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(1), 43-52. doi:10.13106/jafeb.2018.vol5.no1.43

556.        Tuan, V. Q., Nguyen, N. V., Wu, M. S., Jen, C. P., Tung, B. T., & Duc Trinh, C. (2018). Development of an impedance spectroscopy measurement circuit board for protein detection. Paper presented at the 2018 IEEE 7th International Conference on Communications and Electronics, ICCE 2018.

557.        Tung, D. T., Tran, M. N., & Cuong, T. M. (2018). Bayesian adaptive lasso with variational Bayes for variable selection in high-dimensional generalized linear mixed models. Communications in Statistics: Simulation and Computation, 1-14. doi:10.1080/03610918.2017.1387663

558.        Tung, L. M., Huong, P. T. L., Phan, V. N., Huy, L. T., Vinh, L. K., Hoa, N. Q., . . . Le, A. T. (2018). Superparamagnetic Iron Oxide@Carbon Core-Shell Nanoparticles as Advanced Adsorbent for Efficient Removal of As(V) Ions From Wastewater. Ieee Transactions on Magnetics, 54(6). doi:10.1109/tmag.2018.2822318

559.        Tung, L. V., Dinh, M. L., HoangVan, X., Dinh, T. D., Vu, T. H., & Le, H. T. (2018). View synthesis method for 3D video coding based on temporal and inter view correlation. IET Image Processing, 12(11), 2111-2118. doi:10.1049/iet-ipr.2018.5390

560.        Tung, N. H., Hung, L. Q., Oanh, H. V., Huong, D. T. L., Thuong, P. T., Long, D. D., & Hai, N. T. (2018). Bioactive Phenolic Compounds from the Roots of Danshen (Salvia miltiorrhiza). Natural Product Communications, 13(10), 1305-1307.

561.        Tung, N. T., & Duc, N. H. (2018). Design and implementing Big Data system for cardiovascular data. Concurrency Computation. doi:10.1002/cpe.5068

562.        Tuyen, P. T., Xuan, T. D., Thi Tu Anh, T., Van, T. M., Ahmad, A., Elzaawely, A. A., & Khanh, T. D. (2018). Weed Suppressing Potential and Isolation of Potent Plant Growth Inhibitors from Castanea crenata Sieb. et Zucc. Molecules, 23(2). doi:10.3390/molecules23020345

563.        Uto, T., Tung, N. H., Ohta, T., Juengsanguanpornsuk, W., Hung, L. Q., Hai, N. T., . . . Shoyama, Y. (2018). Antiproliferative activity and apoptosis induction by trijuganone C isolated from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge (Danshen). Phytotherapy Research, 32(4), 657-666. doi:10.1002/ptr.6013

564.        Vaan, K. V., & Nhinh, D. T. (2018). The Prevalence of Cryptocaryon irritans in wild marine ornamental fish from Vietnam. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

565.        Vafaei, S., Soosani, J., Adeli, K., Fadaei, H., Naghavi, H., Pham, T. D., & Bui, D. T. (2018). Improving accuracy estimation of Forest Aboveground Biomass based on incorporation of ALOS-2 PALSAR-2 and Sentinel-2A imagery and machine learning: A case study of the Hyrcanian forest area (Iran). Remote Sensing, 10(2). doi:10.3390/rs10020172

566.        Vallejo-Vaz, A. J., Marco, M. D., Stevens, C. A. T., Akram, A., Freiberger, T., Hovingh, G. K., . . . Le, T. T. (2018). Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries - The EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). Atherosclerosis, 277, 234-255. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2018.08.051

567.        Van Canh, L. (2018). Remapping the teacher knowledge-base of language teacher education: A Vietnamese perspective. Language Teaching Research. doi:10.1177/1362168818777525

568.        Van Cao, V. (2018). Effect of soil-structure interaction on seismic damage of mid-rise reinforced concrete structures retrofitted by FRP composites. Earthquake and Structures, 15(3), 307-317. doi:10.12989/eas.2018.15.3.307

569.        Van Dinh, D., Yoon, B. N., Le, H. N., Nguyen, U. Q., Dang Phan, K., & Dinh Pham, L. (2018). ICT enabling technologies for smart cities. Paper presented at the International Conference on Advanced Communication Technology, ICACT.

570.        Van Doan, H., Hoseinifar, S. H., Faggio, C., Chitmanat, C., Mai, N. T., Jaturasitha, S., & Ringø, E. (2018). Effects of corncob derived xylooligosaccharide on innate immune response, disease resistance, and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. Aquaculture, 495, 786-793. doi:10.1016/j.aquaculture.2018.06.068

571.        Van Doan, H., Hoseinifar, S. H., Khanongnuch, C., Kanpiengjai, A., Unban, K., Van Kim, V., & Srichaiyo, S. (2018). Host-associated probiotics boosted mucosal and serum immunity, disease resistance and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 491, 94-100. doi:10.1016/j.aquaculture.2018.03.019

572.        Van Hao, P., Xuan, C. T., Thanh, P. D., Thuat, N. T., Hai, N. H., & Tuan, M. A. (2018). Detection analysis limit of nonlinear characteristics of DNA sensors with the surface modified by polypyrrole nanowires and gold nanoparticles. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3(2), 129-138. doi:10.1016/j.jsamd.2018.04.002

573.        Van Hieu, D. (2018). Convergence analysis of a new algorithm for strongly pseudomontone equilibrium problems. Numerical Algorithms, 77(4), 983-1001. doi:10.1007/s11075-017-0350-9

574.        Van, H. T., Onyusheva, I., Ushakov, D., & Santhanakrishnan, R. (2018). Impedimental policies impacting shrinking world solar industry eco-economic development. International Journal of Energy Economics and Policy, 8(4), 21-27.

575.        Van Huong, N., Cuong, T. H., Thu, T. T. N., & Lebailly, P. (2018). Efficiency of different integrated agriculture aquaculture systems in the Red River Delta of Vietnam. Sustainability (Switzerland), 10(2). doi:10.3390/su10020493

576.        Van, L. H., Yu, V. F., Dat, L. Q., Dung, C. C., Chou, S. Y., & Loc, N. V. (2018). New Integrated Quality Function Deployment Approach Based on Interval Neutrosophic Set for Green Supplier Evaluation and Selection. Sustainability, 10(3). doi:10.3390/su10030838

577.        Van Luot, N., Dat, N. B., & Lam, T. Q. (2018). Subjective well-being among “left-behind children” of labour migrant parents in rural northern Vietnam. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 26(3), 1529-1545.

578.        Van Nguyen, T. H., Nguyen, T. T., Ji, X., Lanh Do, K. T., & Guo, M. (2018). Using Artificial Neural Networks (ANN) for Modeling Predicting Hardness Change of Wood during Heat Treatment. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

579.        Van Nguyen, T. H., Nguyen, T. T., Ji, X., Nguyen, V. D., & Guo, M. (2018). Enhanced bonding strength of heat-treated wood using a cold atmospheric-pressure nitrogen plasma jet. European Journal of Wood and Wood Products, 76(6), 1697-1705. doi:10.1007/s00107-018-1351-7

580.        Van, N. N., Viet, H. N., Thi, B. H., Tagane, S., Toyama, H., Son, H. T., . . . Yahara, T. (2018). Lithocarpus vuquangensis (Fagaceae), a new species from Vu Quang National Park, Vietnam. PhytoKeys(95), 15-25. doi:10.3897/phytokeys.95.21832

581.        Van Tan, L., Vy, N. D., & Cao, H. T. (2018). Temperature and carrier density dependence of electron effective mass and bandgap in semiconductor carbon nanotubes at elevated temperature: Analytical calculations. Journal of Applied Physics, 124(12). doi:10.1063/1.5034404

582.        Van Thang, B., Van Viet, N., Nam, V. Q., Tung, H. T., & Nhut, D. T. (2018). Triploid plant regeneration from immature endosperms of Melia azedazach. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 133(3), 351-357. doi:10.1007/s11240-018-1387-8

583.        Van Thanh, N., Dinh Quang, V., Dinh Khoa, N., Seung-Eock, K., & Dinh Duc, N. (2018). Nonlinear dynamic response and vibration of FG CNTRC shear deformable circular cylindrical shell with temperature-dependent material properties and surrounded on elastic foundations. Journal of Sandwich Structures and Materials. doi:10.1177/1099636217752243

584.        Vi Dũng, N., BíchThủy, Đ. T., & NgọcThắng, N. (2018). Economic and non-economic determinants of FDI inflows in Vietnam: a sub-national analysisPost-Communist Economies. Post-Communist Economies, 30(5), 693-712. doi:10.1080/14631377.2018.1458458

585.        Vidal-Garcia, J., Vidal, M., Boubaker, S., & Hassan, M. (2018). The efficiency of mutual funds. Annals of Operations Research, 267(1-2), 555-584. doi:10.1007/s10479-017-2429-z

586.        Vidal-García, J., Vidal, M., Boubaker, S., & Manita, R. (2018). Idiosyncratic risk and mutual fund performance. Annals of Operations Research, 1-24. doi:10.1007/s10479-018-2794-2

587.        Viet, N. X., Chikae, M., Ukita, Y., & Takamura, Y. (2018). Enzyme-free glucose sensor based on micro-nano Dualporous gold-modified screen-printed carbon electrode. International Journal of Electrochemical Science, 13(9), 8633-8644. doi:10.20964/2018.09.08

588.        Vinh, P. C., & Anh, V. T. N. (2018). Rayleigh waves in a layered orthotropic elastic half-space with sliding contact. Journal of Vibration and Control, 24(10), 2070-2079. doi:10.1177/1077546316677211

589.        Vinh, P. C., Anh, V. T. N., Merodio, J., & Hue, L. T. (2018). Explicit transfer matrices of pre-stressed elastic layers. International Journal of Non-Linear Mechanics, 106, 288-296. doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2018.05.011

590.        Vinh, P. C., Anh, V. T. N., Tung, D. X., & Kieu, N. T. (2018). Homogenization of very rough interfaces for the micropolar elasticity theory. Applied Mathematical Modelling, 54, 467-482. doi:10.1016/j.apm.2017.09.039

591.        Vinh, P. C., Aoudia, A., & Anh, V. T. N. (2018). Rayleigh waves in anisotropic porous media and the polarization vector method. Wave Motion, 83, 202-213. doi:10.1016/j.wavemoti.2018.09.009

592.        Vinh, P. C., Tuan, T. T., & Hue, L. T. (2018). Formulas for the H/V ratio (ellipticity) of Rayleigh waves in orthotropic elastic half-spaces. Waves in Random and Complex Media, 1-16. doi:10.1080/17455030.2018.1470702

593.        Vinh, P. C., Tuan, T. T., & Hue, L. T. (2018). Formulas for the H/V ratio of Rayleigh waves in incompressible pre-stressed half-spaces. Archives of Mechanics, 70(2), 131-150.

594.        Vinh, T. Q., Nam, L. T. H., Nhiem, N. T., Duc, P. M., Trang, N. T. T., & Hieu, D. T. (2018). Effect of Porous Structure and Acidity of ZSM-5/SBA-15 Catalyst on 1,3,5-Triisopropylbenzene Cracking Catalytic Activity. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 18(2), 1396-1402. doi:10.1166/jnn.2018.14200

595.        Vinh, V. D., Ouillon, S., & Van Uu, D. (2018). Estuarine Turbidity Maxima and variations of aggregate parameters in the Cam-Nam Trieu Estuary, North Vietnam, in Early Wet Season. Water (Switzerland), 10(1). doi:10.3390/w10010068

596.        Vo, L. T. T., Nguyen, T. T., Le, H. X., & Le, H. T. T. (2018). Analysis of Common β-Thalassemia Mutations in North Vietnam. Hemoglobin, 42(1), 16-22. doi:10.1080/03630269.2018.1428621

597.        Vu, C. M., Nguyen, D. D., Sinh, L. H., Choi, H. J., & Pham, T. D. (2018). Improvement the mode I interlaminar fracture toughness of glass fiber reinforced phenolic resin by using epoxidized soybean oil. Polymer Bulletin, 75(10), 4769-4782. doi:10.1007/s00289-018-2296-z

598.        Vu, C. M., Nguyen, D. D., Sinh, L. H., Choi, H. J., & Pham, T. D. (2018). Micro-Fibril Cellulose as a Filler for Glass Fiber Reinforced Unsaturated Polyester Composites: Fabrication and Mechanical Characteristics. Macromolecular Research, 26(1), 54-60. doi:10.1007/s13233-018-6006-3

599.        Vu, H. T., Scarlett, C. J., & Vuong, Q. V. (2018). Phenolic compounds within banana peel and their potential uses: A review. Journal of Functional Foods, 40, 238-248. doi:10.1016/j.jff.2017.11.006

600.        Vu, N. T., Nguyen, Q. D., Nguyen, T. D., Nguyen, M. C., Vu, V. V., & Ha, Q. T. (2018) A Positive-Unlabeled Learning Model for Extending a Vietnamese Petroleum Dictionary Based on Vietnamese Wikipedia Data. In: Vol. 10751 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 190-199).

601.        Vu, T. T., Tran, L. M., Nguyen, M. D., Van Tran, D., Doherty, P. F., Giang, T. T., & Dong, H. T. (2018). A distance sampling approach to estimate density and abundance of gibbon groups. American Journal of Primatology, 80(9). doi:10.1002/ajp.22903

602.        Vu, T. T., Tran, L. M., Nguyen, M. D., Van Tran, D., & Ta, N. T. (2018). Improving the Estimation of Calling Probability and Correction Factors in Gibbon Monitoring Using the Auditory Point Count Method. International Journal of Primatology, 39(2), 222-236. doi:10.1007/s10764-018-0030-1

603.        Vu, V. V. (2018). An efficient semi-supervised graph based clustering. Intelligent Data Analysis, 22(2), 297-307. doi:10.3233/ida-163296

604.        Vuong, L. N., Dang, V. Q., Ho, T. M., Huynh, B. G., Ha, D. T., Pham, T. D., . . . Mol, B. W. (2018). IVF transfer of fresh or frozen embryos in women without polycystic ovaries. New England Journal of Medicine, 378(2), 137-147. doi:10.1056/NEJMoa1703768

605.        Vuong, P. M., & Duc, N. D. (2018). Nonlinear response and buckling analysis of eccentrically stiffened FGM toroidal shell segments in thermal environment. Aerospace Science and Technology, 79, 383-398. doi:10.1016/j.ast.2018.05.058

606.        Vuong, Q. V., Ngoc Thuy Pham, H., Vu, H. T., Dang, T. T., Van Ngo, T., & Chalmers, A. C. (2018). Fruit characteristics, phytochemical and antioxidant properties of blueberry ash (Elaeocarpus reticulatus). Heliyon, 4(10). doi:10.1016/j.heliyon.2018.e00834

607.        Waché, Y., Do, T. L., Do, T. B. H., Do, T. Y., Haure, M., Ho, P. H., . . . Chu-Ky, S. (2018). Prospects for food fermentation in South-east Asia, topics from the tropical fermentation and biotechnology network at the end of the Asifood Erasmus+project. Frontiers in Microbiology, 9(OCT). doi:10.3389/fmicb.2018.02278

608.        Wang, Q., Nguyen, T. T., Huang, J. Z., & Nguyen, T. T. (2018). An efficient random forests algorithm for high dimensional data classification. Advances in Data Analysis and Classification, 1-20. doi:10.1007/s11634-018-0318-1

609.        Wang, Z., Shibata, M., Nguyen, Y. T. H., Hayata, Y., Nonaka, N., Maruyama, H., & Yoshida, A. (2018). Development of nested multiplex polymerase chain reaction (PCR) assay for the detection of Toxocara canis, Toxocara cati and Ascaris suum contamination in meat and organ meats. Parasitology International, 67(5), 622-626. doi:10.1016/j.parint.2018.06.006

610.        Weiss, B., Nguyen, T., Trung, L., Ngo, V., & Lau, A. (2018). Tobacco Smoking and Antisocial Deviance among Vietnamese, Vietnamese-American, and European-American Adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 1-11. doi:10.1007/s10802-018-0416-8

611.        Wu, Q., Luu, Q. H., Tkalich, P., & Chen, G. (2018). An improved empirical dynamic control system model of global mean sea level rise and surface temperature change. Theoretical and Applied Climatology, 132(1-2), 375-385. doi:10.1007/s00704-017-2039-3

612.        Yen, L. T. H., Tsurumi, Y., Hop, D. V., & Ando, K. (2018). Three New Anamorph of Ceramothyrium from Fallen Leaves in Vietnam. Advances in Microbiology, 8(4), 314-323. doi:10.4236/aim.2018.84021

613.        Yen, L. T. H., Yamaguchi, K., Tsurumi, Y., Hop, D. V., & Ando, K. (2018). Hamatispora, a new genus of aquatic fungi in Microthyriales isolated from fallen leaves in Vietnam. Mycoscience, 59(6), 467-472. doi:10.1016/j.myc.2018.04.004

614.        Yoon, B., Kim, K., Dinh Lam, P., Dat, P. T., Vu, V. V., Quan, D. H., & Toan, D. N. (2018). Study of p-ICN defined performance measurement Enterprise Architecture. Paper presented at the International Conference on Advanced Communication Technology, ICACT.

615.        Ziegler, T., David, P., Ziegler, T. N., Pham, C. T., Nguyen, T. Q., & Minh, D. L. (2018). Morphological and molecular review of Jacob’s Mountain Stream Keelback Opisthotropis jacobi Angel &amp; Bourret, 1933 (Squamata: Natricidae) with description of a sibling species from northern Vietnam. Zootaxa, 4374(4), 476-496. doi:10.11646/zootaxa.4374.4.2

616.        Ziegler, T., Ngo, H. N., Pham, A. V., Nguyen, T. T., Le, M. D., & Nguyen, T. Q. (2018). A new species of Parafimbrios from northern Vietnam (Squamata: Xenodermatidae). Zootaxa, 4527(2), 269-276. doi:10.11646/zootaxa.4527.2.7

 

(Cập nhật đến 25/12/2018)

 Ban KHCN - Scopus
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: