Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. Phạm Việt Trung, Khoa Quốc tế học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm sinh: 1933

Nơi sinh: Hà Tây

Chức danh: Phó Giáo sư

Thời gian công tác tại trường: từ 1960 - 2001

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

 1. Thất bại của Mỹ ở Lào (1954-1975) // Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1968.
 2. CNQTVS của Lênin với cách mạng phương Đông thuộc địa//Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1973.
 3. Cách mạng Việt Nam với Công xã Pari (Viết chung) // Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 7, 1973.
 4. Quốc tế ca - bài ca của giai cấp vô sản toàn thế giới // Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 7, 1973.
 5. Quá trình can thiệp và xâm lược của Mỹ ở Campuchia // Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 8, 1975.
 6. Cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia lật đổ Pônpốt (Viết chung) // Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, 1979.
 7. Ý nghĩa thời đại của chiến thắng phát xít Hitle và Quân phiệt Nhật Bản (Viết chung) //Viện Mác-Lênin xuất bản, 1983.
 8. Tính khoa học và tính cách mạng trong giai đoạn Chủ nghĩa Cộng sản khoa học // Tạp chí Chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô, 1986.
 9. Bác Hồ đến với chân lý của CNCSKH bằng phương pháp độc đáo sáng tạo // Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3, 1988.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Quốc tế Cộng sản và phong trào công nhân thế giới (1919-1943). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1975.
 2. Lịch sử và văn minh Campuchia (Viết chung). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1977.
 3. Cách mạng Cu Ba (1945-1959). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1981.
 4. Sống mãi (thơ ca cách mạng và lịch sử Đảng Cộng sản) (Viết chung). Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Thái Bình, 1981.
 5. Lịch sử Campuchia (Viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982.
 6. Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) (Viết chung). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1983.
 7. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Phi, Mỹ La tinh (Viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1983.
 8. Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) (Viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.
 9. Mỹ thất bại ở Đông Dương (1954-1975) (Viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.
 10. Nguyên tắc giáo dục đạo đức cách mạng. Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1986.
 11. Giáo dục đạo đức cách mạng ở các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp. Viện Giáo dục Đại học, Bộ Đại học, 1986.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   |