Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Trường Đại học Công nghệ thông báo xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

TRƯỜNG ĐHCN - ĐHQG HÀ NỘI THÔNG BÁO

XÉT CHUYỂN TIẾP SINH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2008

 

 

          Trường Đại học Công nghệ thông báo xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho các học viên cao học đã đối tượng đã tốt nghiệp năm 2007 và cho các sinh viên đã tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2007 như sau:

1.     NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

     Các chuyên ngành đào tạo:

-             Công nghệ Phần mềm                           (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

-             Hệ thống Thông tin                    (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

-             Khoa học Máy tính                     (Tiến sĩ)

-             Truyền dữ liệu và Mạng máy tính  (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

2.     NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

     Các chuyên ngành đào tạo:

-             Kỹ thuật Điện tử               (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

-             Kỹ thuật Viễn thông          (Tiến sĩ)

3.     CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANÔ (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

4.     ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN (Trích quyết định số 237/KHCN ngày 03 tháng 07 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

4.1. CHUYỂN TIẾP ĐÀO TẠO THẠC SĨ

                     4.4.1.      Sinh viên hệ chính quy của ĐHQG HN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

+         Điểm trung bình chung các môn học toàn khóa đạt từ 7,0 trở lên; điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của toàn khóa đạt từ 7,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN);

+         Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức nghiệp vụ, khóa luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 8,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại;

+         Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;

+         Đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường trở lên, hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp cơ sở, quốc gia, quốc tế, hoặc có khóa luận tốt nghiệp đạt từ 9,5 điểm trở lên;

+         Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQG HN chấp nhận.

                     4.4.2.      Sinh viên hệ chính quy của các cơ sở đào tạo không thuộc ĐHQG HN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

+         Điểm trung bình chung các môn học toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên; điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQG HN;

+         Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức nghiệp vụ, khóa luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại;

+         Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;

+         Đạt giải nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường trở lên, hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế, hoặc có khóa luận tốt nghiệp đạt 10 điểm.

+         Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQG HN chấp nhận.

                     4.4.3.      Sinh viên hệ chính quy của các cơ sở đào tạo không thuộc ĐHQG HN nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành đã học (ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc ĐHQG HN quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của ĐHQG HN.

4.2. CHUYỂN TIẾP ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

4.2.1.                       Học viên cao học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

+         Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo thạc sĩ đạt từ 8,0 trở lên, điểm môn ngoại ngữ đạt từ 7,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQG HN;

+         Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (bài báo khoa học) đạt từ 8,5 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 7,0 ở lần thi thứ nhất;

+         Luận văn tốt nghiệp đạt từ 9,5 trở lên và được hội đồng chấm luận văn nhất trí đề nghị cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

+         Hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, không phải tạm ngừng học tập hoặc kéo dài thời gian học tập, bảo vệ luận văn;

+         Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu, đã công bố (toàn văn) trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế;

+         Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

+         Có ý kiến đề nghị của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

+         Được cơ quan quản lý (nếu là cán bộ nhà nước) đồng ý cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

+         Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQG HN chấp nhận.

4.2.2.                       Học viên cao học của các cơ sở đào tạo sau đại học không thuộc ĐHQG HN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

+         Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo thạc sĩ đạt từ 9,0 trở lên, điểm môn ngoại ngữ đạt từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQG HN;

+         Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 8,0 ở lần thi thứ nhất;

+         Luận văn tốt nghiệp đạt 10 điểm và được hội đồng chấm luận văn nhất trí đề nghị cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

+         Hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, không phải tạm ngừng học tập hoặc kéo dài thời gian học tập, bảo vệ luận văn;

+         Có ít nhất một bài báo phù hợp với đềtài nghiên cứu, đã công bố (toàn văn) trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế;

+         Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

+         Có ý kiến đề nghị của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ;

+         Được cơ quan quản lý (nếu là cán bộ nhà nước) đồng ý cho chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ.

+         Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQG HN chấp nhận.

4.2.3.                       Sinh viên hệ chính quy của ĐHQG HN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

+         Điểm trung bình chung các môn học toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên; điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQG HN;

+         Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức nghiệp vụ, khóa luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại;

+         Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

+         Đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường trở lên, hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) quốc gia, quốc tế, hoặc có khóa luận tốt nghiệp đạt 10 điểm.

4.2.4.                       Sinh viên hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học không thuộc ĐHQG HN nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành/chuyên ngành đã học (ngành/chuyên ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc ĐHQG HN quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của ĐHQG HN.

5.     MỨC ĐIỂM THƯỞNG THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU

5.1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên

-             Đạt giải thưởng cấp ĐHQG HN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+               Giải nhất:                0,4 điểm

+               Giải nhì:                  0,3 điểm

+               Giải ba:                   0,2 điểm

+               Giải khuyến khích:     0,1 điểm

-             Đạt giải thưởng cấp trường:

+               Giải nhất:                0,2 điểm

+               Giải nhì:                  0,1 điểm

+               Giải ba:                   0,05 điểm

5.2. Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện):

+               Cấp quốc tế:           0,4 điểm

+               Cấp quốc gia: 0,3 điểm

+               Cấp cơ sở:              0,2 điểm

5.3. Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do Giám đốc ĐHQG HN xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

  Nếu sinh viên có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và các thành tích nghiên cứu khoa học khác được tính thưởng thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức thưởng cao nhất.

            Thời gian phát hành hồ sơ:             Từ 20 tháng 2 đến 7 tháng 3 năm 2008

            Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 25 tháng 2 đến 10 tháng 3 năm 2008

            Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Nghiên cứu Khoa học

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN
Phòng 203 - E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: http://www.coltech.vnu.edu.vn/graduate. Điện thoại: (04) – 7547 810

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :