Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Giải thưởng ĐHQGHN 2010: Văn hoá và Ngôn ngữ Phương Đông

Tác giả: GS.TS MAI NGỌC CHỪ
Giới thiệu tóm tắt công trình
Mục đích: Công trình giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về văn hoá và ngôn ngữ phương Đông với tư cách là một khu vực địa – văn hoá thống nhất trong sự đa dạng
Những kết quả chính: Công trình tập trung làm sáng tỏ 4 nội dung chính:
Những đặc điểm chủ yếu, những thành tựu và hạn chế của văn hoá truyền thống phương Đông; các khu vực văn hoá – văn minh phương Đông; ảnh hưởng của các nền văn hoá phương Đông ra khu vực và thế giới
Tiến trình lịch sử của văn hoá Đông Nam Á, các thành tố của văn hoá Đông Nam Á
Quan hệ cội nguồn và những đặc điểm loại hình của các ngôn ngữ phương Đông
Những đặc trưng của tiếng Việt văn học
Ý nghĩa:
- Về mặt khoa học, công trình góp phần làm sáng tỏ bản sắc của văn hoá phương Đông và những đặc điểm nổi bật của các ngôn ngữ phương Đông
- Về mặt thực tiễn: Công trình là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu văn hoá học và ngôn ngữ học, đặc biệt là nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các ngành Đông phương học, Văn hoá học, Ngôn ngữ học, v.v.
 
1. Project title: “Oriental Cultures and Languages”
2. Full name of author: Prof. Dr. MAI NGOC CHU
3. Abstract:
- Project purpose: The project introduces the big picture about Oriental cultures and languages as a geo-cultural area with unity and diversification.
- Main results: The project focuses on 4 main aspects:
+ The main characteristics, achievements and shortcomings of traditional Oriental cultures; the Oriental cultural areas and civilizations; as well as the influence of Oriental cultures on the world.
+ The chronology of South East Asian cultures, the aspects of South East Asian cultures.
+ The original relationships and the characteristics of Oriental languages.
+ The particular traits of the Vietnamese language.
- Signification in sense of science, technology, education and practical application:
+ Scientifically, the project shows the characteristics of Oriental cultures and the particular traits of Oriental languages.
+ Practically, the project is a valuable reference for cultural and linguistic researchers, particularly post-graduate students, master students, as well as Oriental, Cultural, Linguistic undergraduate students.

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :