Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam
Cụm công trình, "Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam" của GS.TS Phan Hữu Dật đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.

Hai công trình nói trên bao gồm 59 bài nghiên cứu khoa học, đề cập nhiều lĩnh vực của dân tộc học Việt Nam như chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước ta, quá trình tộc người và quan hệ dân tộc ở nước ta, văn hóa các dân tộc nước ta, một số vấn đề về hôn nhân gia đình và xã hội nguyên thủy ở nước ta... Quá trình phát triển của các dân tộc nước ta từ năm 1945 đến nay và sự cống hiến của các dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần lớn các bài nghiên cứu khoa học của tác giả đều được sử dụng trong công tác đào tạo cán bộ dân tộc học ở bộ môn Dân tộc học, khoa Sử - Ðại học Tổng hợp Hà Nội trước đây (nay là Ðại học Khoa học xã hội và Nhân văn) bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ dưới các hình thức giáo trình cơ sở, chuyên đề hoặc tài liệu tham khảo. Ngoài ra, một số bài được đăng vào các tập giáo trình và dùng để giảng dạy ở các trường: Học viện Quốc phòng; khoa Chủ nghĩa xã hội học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; khoa Dân tộc học, Phân viện Hà Nội, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Bồi dưỡng cán bộ dân tộc, Ủy ban Dân tộc. Trong cụm công trình có công trình như: Mối quan hệ giữa văn hóa Thái với văn hóa các dân tộc thiểu số nói tiếng Môn - Khmer ở Tây Bắc và một số dân tộc ở miền bắc Việt Nam, đã được dịch ra tiếng Pháp, in trong sách Văn hóa Thái ở Việt Nam.

Hội đồng Giải thưởng Quốc gia đánh giá: Công trình của GS.TS Phạm Hữu Dật đã góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho bộ môn dân tộc học ở nước ta, làm phong phú hơn nhận thức xã hội về vấn đề dân tộc và làm sáng tỏ quan điểm của Nhà nước ta về chính sách dân tộc. Ði sâu vào một số khía cạnh cụ thể như: xã hội nguyên thủy, hôn nhân gia đình, hệ thống dân tộc, văn hóa tộc người, tác giả đã đóng góp mới trong nhận thức những vấn đề thuộc đối tượng, nhiệm vụ dân tộc học, những vấn đề hôn nhân gia đình của các dân tộc thiểu số. Tác giả kiên trì bảo vệ luận điểm Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách của Ðảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, nhất là vấn đề đang bức xúc trong thực tiễn. Công trình đã công bố ở nước ngoài, được nhiều người tham khảo qua các bản dịch; đã được sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học trích dẫn.

 Theo Inernet - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :