Văn bản liên quan
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Văn bản liên quan  >  
Văn bản pháp quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               ---------                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             Số: 455/SĐH                                                 --------------

                                                            Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

       Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Ở ĐHQGHN

 

       Để thực hiện chủ trương công bố rộng rãi các thông tin cơ bản về kết quả đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN trên các phương tiện thông tin đại chúng, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào tạo sau đại học thực hiện các công việc sau đây:

       1. Đối với bậc đào tạo tiến sĩ, ĐHQGHN sẽ công bố “Thông tin về luận án tiến sĩ” lên Trang web ĐHQGHN. Vì vậy, tại thời điểm nộp bộ hồ sơ phúc đáp ý kiến phản biện độc lập để thành lập Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải nộp thêm bản “Thông tin về luận án tiến sĩ” với yêu cầu về nội dung thông tin được nêu trong mẫu gửi kèm theo công văn này. Ngoài bản in có chữ kí của nghiên cứu sinh nộp cùng hồ sơ, bản mềm (soạn thảo bằng Microsoft Word) được chuyển về khoa Sau đại học qua địa chỉ email: sdh@vnu.edu.vn.

       2. Đối với bậc đào tạo thạc sĩ, các đơn vị đào tạo sau đại học phải có kế hoạch công bố “Thông tin về luận văn thạc sĩ” trên trang web của đơn vị mình với yêu cầu về nội dung thông tin trong bản mẫu kèm theo.

       Đề nghị thủ trưởng các đơn vị đào tạo sau đại học phổ biến và chỉ đạo bộ phận quản lí đào tạo sau đại học của đơn vị mình thực hiện tốt chủ trương trên của ĐHQGHN.

 

                                                      KT.GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                    (đã ký và đóng dấu)

                                                                  GS.TSKH. Vũ Minh Giang

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

 

1. Họ và tên học viên:.............................................

2. Giới tính:......................................

3. Ngày sinh:...........................................................

4. Nơi sinh:.......................................

5. Quyết định công nhận học viên số:......................ngày........tháng..........năm...............

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

          (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng):

7. Tên đề tài luận văn:

     (tên luận văn chính thức đề nghị bảo vệ):

8. Chuyên ngành:.....................................................

9. Mã số:..........................................

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

     (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên)

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

     (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

     (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:................................................

2. Giới tính........................

3. Ngày sinh:..........................................................................

4. Nơi sinh:.......................

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:.................ngày..............tháng.........năm...

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

          (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận án:

         (tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)

8. Chuyên ngành:..................................................................

9. Mã số:.............................

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

         (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên)

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

         (nêu tóm tắt các kết quả mới của luận án)

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

         (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian)

 

Chú ý: Bản “Thông tin về luận án tiến sĩ” được soạn thảo bằng Microsoftword, font unicode Times New Roman, cỡ chữ 13 và dài không quá 1 trang A4.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :