Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Các hội thảo khoa học được tổ chức năm 2013 - 2014

STT
TÊN HỘI THẢO
TITLE
THỜI GIAN
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
1
Ảnh hưởng của động đất tới đập thủy điện
Earthquakes effect to hydropower dams
10-11/01/2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2
Xúc tiến trao đổi sinh viên và phát triển ngành Nhật Bản học
To commence student exchange and develop Japanese Studies
23-24/2/2013
Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN-Đại học Kyoto
3
Ô nhiẽm, quản lý và phục hồi môi trường
The 2nd International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management
04-08/3/2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
4
Đối sánh trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Việt Nam
Benchmarking in Higher Education: International Experiences and Implications to Vietnam"
22-23/3/2013
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
5
Công nghệ và đạo đức
Techno-Ethics
28-29/3/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6
Ngọc học quốc tế lần thứ 33
33rd International Gemmological Conference
13-16/10/2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7
Sự phát triển của các Hiệp định thương mại tự do dưới tác động của khủng hoảng kinh tế: Quan điểm của EU và ASEAN"
The Development of Free Trade Agreements (FTA) under the Impact of the Economic Crisis: Perspectives from the EU and ASEAN
3/14/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
8
Đánh giá phúc lợi xã hội: Các mô hình phân phối lại của các nước Scandinavơ và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu"
Social Welfare Assessments: East Asia and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context
08-10/4/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
9
Hội thảo khu vực Châu Á lần thứ 2 về Chương trình đào tạo toàn cầu: Khoa học, Công nghệ và chính sách bền vững
The 2nd International Workshop on the Global Education Program-Sustainability Science, Technology and Policy, Asia
20-23/3/2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
10
Mô hình báo chí kinh tế ở Việt Nam và Đức – Diện mạo thông tin kinh tế trên báo chí truyền thông
Models of Economic Jounalism in Vietnam and Germany - How are economic news portrayed by the media
08/5/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
11
Một nghiên cứu sáng tạo về giá trị về đa văn hóa trong thế giới đời sống toàn cầu
A value-creative study for the multi-cultues as glocal life-world
5/16/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
12
Bảo tồn khai thác giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc giang, Việt Nam
Conservation, Exploitation of the value of woodblocks in Vinh Nghiem Pagoda, Bac Giang Provice, Vietnam
16-18/8/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
13
HT "Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp, liên ngành, dài hạn, đa mục đích để đánh giá biến động kinh tế-xã hội-môi trường Việt Nam"
Studying theoretical and practical foundation for establishing an integrated interdisciplinary, longitudinal and multi-purpose Database of Socio-Economic Environmental Change in Vietnam
21-22/8/2013
Trường Đại học Kinh tế
14
Khóa học QT "Cơ chế một cửa cho quản lý đất đai bền vững"
One stop e-Government for Sustainable Land Administration
09-20.9.2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
16
Triển lãm giáo dục Việt Nam-Nhật Bản
Vietnam-Japan Education Exhibition
14-15/9/2013
Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN-Đại học Kyoto
17
Khóa học Tôn giáo và Pháp quyền
Religion and Jurisdiction
15-26/9/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
18
Lịch sử, văn hóa và ngoại giao văn hóa-sức mạnh mềm của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới
International Conference celebrating 40 years of Vietnam-Japan formal diplomatic relations "History, Culture and Cultural Diplomacy - Revitalizing Vietnam-Japan Relations in the New International Context"
9/21/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
19
Hội thảo quốc tế về ngành tiếng Nhật
International Workshop on Japanese Studies
9/27/2013
Trường Đại học Ngoại ngữ
20
HT "Quản lý đa dạng văn hóa-xã hội: Kinh nghiệm của Canada và hàm ý cho Việt Nam"
Managing Socio-Cultural Diversity: Canadien Experiences and Implication for Vietnam
10.10.2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
21
HT "Ứng dụng xúc tác trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững"
Workshop on Catalysis for Environmental Protection and Sustainable Development
07-10/10/2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
22
HT "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ"
Women's Empowerment
18.10.2013
Trường Đại học Kinh tế
23
HT "Sự tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam"
Participations in ASEAN Economic Community: International Experiences and Implications for Vietnam
11.10.2013
Trường Đại học Kinh tế
24
Công nghệ tự động cho phân tích và kiểm chứng năm 2013
Automated Technology for Verification and Analysis-ATVA 2013
15-18.10.2013
Trường Đại học Công nghệ
25
Công nghệ hệ thống và tri thức lần thứ 5
The 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering
10-13.10.2013
Trường Đại học Công nghệ
26
Hội thảo quốc tế "Công nghệ khai thác tài nguyên và giảm thiểu tai biến phục vụ phát triển bền vững"
Hanoi Geoengineering "Natural Resources Engineering and Disaster Minigation for Infrasture Development"
17-19.10.2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
27
Kỹ năng đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh; Kỹ năng tổ chức tuyển sinh dựa trên năng lực chung; và Kỹ năng quản lý, sử dụng các công cụ, ngân hàng, tiểu mục"
"Dossier evaluation and interviewing appplicants in competence based university and admission"
19-20.10.2013
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
28
Hội thảo "Truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và dư luận xã hội"
Social Media, Traditional Media and public opinion
24.10.2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
29
HT "Vị Umani và Glumate"
Umani và Glumate Taste
25/10/2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
30
Tọa đàm "Văn hóa và Tôn giáo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"
Culture and Religion: Some Theoretical and Practical Issues
25-26.10.2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
31
"Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của hai nước xã hội chủ nghĩa: Việt Nam và Cuba"
The Role of Civil Society Organizations in the Process of Cocio-Economic Development in two solialist countries: Vietnam and Cuba"
30.10.2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
32
HT "Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc miền núi gắn với phát triển sản phẩm du lịch bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa"
Preservation of culture heritage of ethnic minorities associated with the development of sustainable tourism products in the context of globalization
11/1/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
33
HT "Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam"
Invesment environment in the path way to sustainable development in Vietnam
04.11.2013
Trường Đại học Kinh tế
34
HT "Dân số, sức khỏe và y tế ở các quốc gia đang phát triển: Trường hợp Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến nay"
Population, Health and Medicine in Developing countries: the example of Vietnam since the 18 Century"
04-05/11/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
35
Khóa bồi dưỡng "Khởi nghiệp, tư duy sáng tạo và đổi mới"
Entrepreneurship, Creativity and Innovative thingking for administrative Staff"
06.11.2013
Trường Đại học Kinh tế
36
Công nghệ truyền thông và tính toán năm 2013
The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies-RIVF 2013
10-13.11.2013
Trường Đại học Công nghệ
37
Khoa học vật liệu tiên tiến lần thứ 3
Symposium on Frontiers in Materials Science)
10-12.11.2013
Trường Đại học Công nghệ
38
HT "Mạch tích hợp, thiết bị và kiểm chứng năm 2013"
The 2013 IEICE International Conference on Integrated Circuits, Devices and verification - ICDV 2013
15-16/11/2013
Trường Đại học Công nghệ
39
Hội thảo "Thích nghi và giảm thiểu thiệt hại của các tai biến địa chất gây ra bởi biến đổi khí hậu"
Mitigation and Adaaptation to Climate change-Induced Geodisasters
27/11/2013
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
40
Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ-văn hóa Việt Nam-Trung Quốc
The Fourth Conference on Teaching and Researching Vietnamese-Chinese Language and Culture
trung tuần tháng 12/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
41
Triết học Đông-Tây: Cách tiếp cận so sánh
Western and Eastearn Phylosophy: Some comparative Studies and Aproach
02 ngày trung tuần tháng 12/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
42
Cộng đồng đại học Pháp ngữ ngày nay
La Francophonie en question
04-06/12/2013
Trường Đại học Ngoại ngữ
43
Hội thảo "Gia đình đa văn hóa Việt Nam-Đài Loan"
Vietnam-Taiwan Multi-Cultural Families
18/12/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
44
Diễn đàn "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hán trong khu vực Đông Nam Á lần thứ 4
the 4th Forum on Research and Teaching Chinese Language in Southeast Asia
20-22/3/2014
Trường Đại học Ngoại ngữ

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :