Trang chủ   >   >    >  
Đào tạo tài năng Ngành Hóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG

NGÀNH HÓA HỌC

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Sinh viên Hệ đào tạo Tài năng ngành Hóa học được trang bị những kiến thức cần thiết về khoa học Mác - Lênin, xã hội và nhân văn để giúp họ hình thành nhân cách của thanh niên thế kỷ 21, có lối sống lành mạnh, hăng say làm việc, có hành vi ứng xử văn minh.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về Toán và Vật lý để làm cơ sở trong việc tiếp thu kiến thức chuyên môn.

Trang bị cho sinh viên có kiến thức tốt về ngoại ngữ và tin học. Sinh viên có thể sử dụng thành thạo ở cả 4 kỹ năng trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn. Sinh viên có thể sử dụng các phần mềm về chuyên môn Hóa học trong học tập cũng như nghiên cứu khoa học.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hóa học ở bậc đại học (cơ sở vững vàng về Hóa đại cương, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa hữu cơ, Hóa lý). Bước đầu cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cốt lõi của chuyên ngành để giúp sinh viên có khả năng nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành quan tâm. Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở của ngành, đạt được trình độ chuyên môn giỏi và năng lực sáng tạo cao. Có khả năng tiếp cận nhanh với các kiến thức mới, hiện đại.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên được trang bị kỹ năng về thực hành, thực nghiệm hóa học, có khả năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong nghiên cứu hóa học. Có khả năng tham gia và bước đầu có tư duy sáng tạo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tổ chức, lãnh đạo và khả năng tự học, tự làm việc độc lập.

1.3. Về năng lực

Cử nhân hóa học có đủ năng lực để đảm nhận công tác giảng dạy hóa học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông, làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm, làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh, có khả năng ứng dụng kiến thức hóa học vào sản xuất, đời sống hoặc có thể tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trong giao tiếp cũng như trong hoạt động chuyên môn.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân hóa học có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, có tính trung thực trong khoa học, có đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                159 tín chỉ, trong đó:                                              

 

 

- Khối kiến thức chung:                      

34 tín chỉ

 

(Không tính các môn GDTC và GDQP-AN) 

 

 

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:

+ Tự chọn:           02/08 tín chỉ

02 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

73 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở ngành:

34 tín chỉ

 

- Khối kiến thức chuyên ngành:

06 tín chỉ

 

+ Tự chọn:               06 tín chỉ

 

 

- Khóa luận tốt nghiệp:

10 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS. Nguyễn Xuân Phúc, GS.TS Vũ Đăng Độ, GS.TS Từ Vọng Nghi, GS.TS Trần Văn Nhân, GS.TS Phan Văn Tường, GS.TS Nguyễn Việt Bắc, GS.TS Nguyễn Trọng Uyển, GS.TS Ngô Duy Cường, GS.TS Lâm Ngọc Thiềm, GS.TSKH Trịnh Xuân Giản, GS.TSKH Trần Tứ Hiếu, GS.TSKH Trần Đình Toại, GS.TSKH Phan Tống Sơn, GS.TSKH Nguyễn Xuân Dũng, GS.TSKH Nguyễn Minh Thảo, GS.TSKH Nguyễn Đức Huệ, GS.TSKH Nguyễn Đình Triệu, GS.TSKH Ngô Thị Thuận, GS.TSKH Mai Tuyên, GS.TSKH Lâm Ngọc Thụ, GS.TSKH Đặng Như Tại, PGS.TS Vũ Ngọc Ban, PGS.TS Văn Ngọc Hướng, PGS.TS Trịnh Xuân Sén, PGS.TS Trịnh Ngọc Châu, PGS.TS Trịnh Lê Hùng, PGS.TS Triệu Thị Nguyệt, PGS.TS Trần Thị Như Mai, PGS.TS Trần Thị Mỹ Linh, PGS.TS Trần Thạch Văn, PGS.TS Trần Hồng Côn, PGS.TS Trần Chương Huyến, PGS.TS Phạm Văn Nhiêu, PGS.TS Phạm Luận, PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, PGS.TS Nguyễn Văn Ri, PGS.TS Nguyễn Văn Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Đậu, PGS.TS Nguyễn Thị Huệ, PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang, PGS.TS Nguyễn Đình Thành, PGS.TS Nguyễn Đình Bảng, PGS.TS Ngô Sĩ Lương, PGS.TS Nghiêm Xuân Thung, PGS.TS Lưu Minh Đại, PGS.TS Lê Kim Long, PGS.TS Lê Hùng, PGS.TS Lê Đức Ngọc, PGS.TS Lê Chí Kiên, PGS.TS Lê Bá Thuận, PGS.TS Hoàng Thọ Tín, PGS.TS Hoa Hữu Thu, PGS.TS Đỗ Quang Kháng, PGS.TS Đào Hữu Vinh, PGS.TS Chu Đình Kính, PGS.TS Bùi Duy Cam, PGS.TSKH Lưu Văn Bôi, GS.TSKH Đặng ứng Vận, PGS.TS Lê Như Thanh.

 
 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: