Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ngành Triết học

     KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngành: Triết học

Chuyên ngành: Triết học

Mã số: 60 22 80

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4042/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về lịch sử và nội dung của các trường phái triết học, mĩ học, đạo đức học, lôgíc học của thế giới và của Việt Nam. Giúp học viên nắm được quan điểm của triết học Mác-Lênin và của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực tiễn đương đại của thế giới và trong nước.

- Về năng lực: Kết thúc khoá học, học viên có khả năng giảng dạy, nghiên cứu triết học, lịch sử triết học, lôgíc học, đạo đức học, mĩ học trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phổ thông trung học, hoặc có thể nghiên cứu lí luận, hoạt động thực tiễn tại các viện nghiên cứu về khoa học xã hội - nhân văn, các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

- Về kĩ năng: Học viên có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề lĩnh vực các khoa học triết học, góp phần phục vụ có hiệu quả công việc chuyên môn của mình.

- Về nghiên cứu: Nghiên cứu cơ bản gồm những vấn đề của lịch sử triết học thế giới; hệ thống các phạm trù của phép biện chứng duy vật; lịch sử phép biện chứng, lôgíc học, những vấn đề triết học của sự phát triển xã hội hiện đại, của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện nay, của ý thức đạo đức và thẩm mĩ.

Nghiên cứu ứng dụng gồm các vấn đề như: Biện chứng của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; biện chứng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay; các quy luật phát triển kinh tế tri thức, giữ gìn và phát triển các giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức, thẩm mĩ, vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, xây dựng con người mới trong điều kiện hội nhập của nước ta và toàn cầu hoá trên thế giới hiện nay.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Triết học

- Tên tiếng Anh: Master in Philosophy

 2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin cho chuyên Triết

- Môn thi cơ sở: Lịch sử Triết học

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                          7 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                40 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        32 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 36 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: