Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành CNXH khoa học

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Ngành: Triết học

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã số: 62 22 85 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4042/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Người học được trang bị những kiến thức chuyên sâu, có hệ thống về CNXHKH và những kiến thức cơ bản  của các khoa học liên ngành gắn với CNXHKH, bảo đảm tính khoa học, hiện đại, tính tư tưởng, đạt trình độ chuyên sâu về CNXHKH.

- Về năng lực: Người được đào tạo ra có năng lực độc lập, sáng tạo  trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; phát hiện và giải quyết được những vấn đề của lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu, tuyên huấn, tuyên giáo, lãnh đạo, quản lí trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương tới địa phương.

- Về kĩ năng: Người học được trang bị những kĩ năng, phương pháp hiện đại, khoa học về nghiên cứu; về gắn lí luận với thực tiễn; về khái quát kinh nghiệm thực tiễn thành lí luận; về nâng cao trình độ tư duy lí luận; về khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; về giao lưu học thuật quốc tế.

- Về nghiên cứu:  NCS có thể đi sâu nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau đây:

·                Những vấn đề chính trị - xã hội của công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam như: Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; giai cấp công nhân Việt Nam và vai trò lịch sử của nó; giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH và ở Việt Nam hiện nay; vấn đề dân chủ và dân chủ hoá đời sống xã hội; vai trò của Đảng cộng sản; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; định hướng XHCN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; vấn đề dân tộc, tôn giáo…

·                 Những vấn đề chính trị - xã hội của thế giới trong thời đại quá độ lên CNXH như: Giai cấp công nhân hiện đại và sứ mệnh lịch sử thế giới của nó; chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội thế giới - thành tựu, khủng hoảng và triển vọng ; những vấn đề chính trị - xã hội của toàn cầu hoá, cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại; tính phổ biến và tính đặc thù trong đường lối đổi mới của các nước XHCN,…

·                Những khuynh hướng, trào lưu XHCN ngoài mácxít hiện đại.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Triết học

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Philosophy

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin cho chuyên triết (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Chủ nghĩa xã hội khoa học đại cương (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học chuyên ngành

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/16 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  60 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           40 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        30 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                   10/26 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/16 tín chỉ

          - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: