Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ngành: Chính trị học

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số: 62 31 20 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4013/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị cho NCS những kiến thức chuyên sâu về Chính trị học, cập nhật với tư duy chính trị hiện đại, phù hợp với thực tiễn chính trị-xã hội của đất nước trong bối cảnh mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.

- Về năng lực: Kết thúc khóa học, NCS sẽ là chuyên gia có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, có đạo đức cách mạng, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh mở cập, hội nhập khu vực và quốc tế.

- Về kĩ năng: Trang bị bổ sung cho NCS phương pháp nghiên cứu khoa học chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành cùng những kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học và trong hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội.

- Về nghiên cứu: NCS có thể tham gia nghiên cứu khoa học theo những hướng chủ yếu sau đây:

·            Tìm hiểu những giá trị và sáng tạo lớn trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh.

·            Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

·            Tư tưởng chính trị Việt Nam truyền thống và đời sống chính trị Việt Nam đương đại.

·            Các lí thuyết chính trị tiêu biểu.

·            Chính trị so sánh các quốc gia và khu vực tiêu biểu.

·            Chính trị và phát triển…

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Chính trị học

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Politics

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Chính trị học đại cương (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Lí luận về đảng cầm quyền

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/10 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  50 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           30 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        22 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     8/18 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/10 tín chỉ

          - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: