Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ngành: Chính trị học Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

Mã số: 62 31 27 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4013/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức chuyên sâu về Hồ Chí Minh học, đảm bảo tính cơ bản, tính dân tộc, tính hiện đại và tính thực tiễn.

- Về năng lực: Kết thúc khóa học, nghiên cứu sinh sẽ là chuyên gia có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, có lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế; có thể làm các công việc nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học trong các trường đại học và cao đẳng, làm tư vấn chính trị trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - xã hội, làm nhà bình luận chính trị trong các cơ quan báo chí xuất bản.

- Về kĩ năng: Trang bị bổ sung cho nghiên cứu sinh phương pháp nghiên cứu khoa học chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành cùng những kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và trong hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội.

- Về nghiên cứu: NCS có thể tham gia nghiên cứu khoa học theo những hướng chủ yếu sau đây:

·            Thân thế, sự nghiệp của Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới - Hồ Chí Minh.

·            Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam.

·            Các nhân tố thực hiện con đường cách mạng Việt Nam.

·            Phương pháp cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

·            Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề đạo đức, văn hóa, con người.

·            Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Chính trị học

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Politics

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Chính trị học đại cương (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/10 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  50 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           30 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        22 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     8/18 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/10 tín chỉ

          - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: