Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Báo chí Chuyên ngành: Báo chí học

Mã số: 60 32 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3966/SĐH, ngày 23 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên cao học những kiến thức phù hợp với yêu cầu bậc đào tạo Thạc sĩ, những kiến thức chuyên ngành về truyền thông đại chúng và báo chí học.

- Về năng lực: Kết thúc khoá học, học viên sẽ được nâng cao về trình độ, nghiệp vụ là những cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông đại chúng, có lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập với khu vực và quốc tế.  Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng độc lập nghiên cứu và giảng dạy ngành khoa học này ở các trường đại học, có đủ kiến thức và năng lực để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn của hoạt động báo chí nước ta cũng như tiếp tục học tập để đạt học vị cao hơn.

- Về kĩ năng: Trang bị bổ sung cho học viên cao học phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành và những kĩ năng nghiệp vụ với mục tiêu nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy cũng như trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nói riêng và thực tiễn hoạt động chính trị - xã hội nói chung.

- Về nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu chính:

·        Nghiên cứu các luận cứ khoa học - thực tiễn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động báo chí và truyền thông đại chúng; tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lí của Đảng và Nhà nước ta, những căn cứ khoa học - thực tiễn trong việc hoạch định chiến lược truyền thông quốc gia trong bối cảnh hội nhập đa phương và xu thế toàn cầu hoá.

·        Hệ thống giá trị di sản báo chí Hồ Chí Minh và báo chí cách mạng Việt Nam.

·        Vai trò và cơ chế tác động của báo chí vào đời sống xã hội hiện đại, vấn đề hiệu lực và hiệu quả báo chí.

·        Bổ sung, nâng cao, hiện đại hoá những kiến thức cơ sở, chuyên môn về báo chí học; các phương hướng và phương pháp nghiên cứu báo chí hiện đại.

·        Những vấn đề lí luận và kĩ năng thực hành các loại hình truyền thông đại chúng hiện đại.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Báo chí

- Tên tiếng Anh: Master in Journalism

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin

- Môn thi cơ sở: Lí luận báo chí truyền thông

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                36 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        32 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          4 tín chỉ/ 16 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: