Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Tống Văn Chung, Khoa Xã hội học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm sinh: 1957

Nơi sinh: Bắc Giang

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Thời gian công tác tại trường: từ 1987

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

  1. Một số công việc cần làm để nâng cao chất lượng đào tạo xã hội học ở Việt Nam// Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Xã hội học, 2001.
  2. Nhà ở cho sinh viên ngoại tỉnh - vấn đề bức xúc (Viết chung), Tạp chí Thanh niên, số 17/ 2002.
  3. Vận dụng lý thuyết di động xã hội vào nghiên cứu chuyển cư. Tạp chí Xã hội học, số 1 (89) / 2005.
  4. Vài nét về tâm lý người dân chuyển cư ở vùng xây dựng khu kinh tế trọng điểm// Tạp chí Tâm lý học, số 3 / 2005.
  5. Di chuyển lao động con lắc đến làng nghề// Tạp chí Dân số và Phát triển, số 5 (50) / 2005.
  6. Vấn đề tái định cư người dân vùng lòng hồ thuỷ điện – nhìn từ góc độ xã hội học quản lý// Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 116, tháng 9/2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

  1. Lịch sử Triết học Hi-La (Viết chung). Nxb Đại học Tổng hợp, 1990.
  2. Xã hội học nông thôn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000, 2001.
  3. Xã hội học Đại cương (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   |