TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >    >  
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và công bố thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển vòng 2
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/12/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Cơ quan ĐHQGHN; Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Cơ quan ĐHQGHN thông báo như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (vòng 1): Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 16 người, trong đó 14 người đủ điều kiện dự tuyển, 02 trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển (có tên trong danh sách kèm theo).

1. Thời gian và địa điểm tham gia phỏng vấn xét tuyển

- Thời gian: 8h00, ngày 17/01/2020  (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Phòng 901 và Phòng 902, Nhà điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giáy, Hà Nội.

* Lưu ý: Nội quy, quy chế xét tuyển được niêm yết tại địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển trước ngày tổ chức xét tuyển 1 ngày. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
vòng 2 chủ động có mặt để nắm bắt thông tin phục vụ kỳ xét tuyển.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Cơ quan ĐHQGHN trân trọng thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

2. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐHQGHN (VÒNG 1)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí dự tuyển

Trình độ

1

Nguyễn Thị Lệ Thủy

6/11/1980

Chuyên viên quản lý hoạt động liên kết đào tạo quốc tế

Thạc sĩ

2

Lê Đình Bình

14/01/1988

Chuyên viên phụ trách công tác định biên - tuyển dụng

Thạc sĩ

3

Trịnh Thị Huyên

04/5/1991

Chuyên viên phụ trách
công tác chế độ chính sách

Thạc sĩ

4

Trần Quốc Tự Kiều

25/02/1990

Chuyên viên phụ trách
công tác tổ chức bộ máy,
nhân sự lãnh đạo

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thanh Vân

20/11/1980

Chuyên viên phụ trách
công tác giám sát tài chính

Thạc sĩ

6

Phùng Văn Trường

01/8/1992

Chuyên viên phụ trách
công tác thanh tra

Thạc sĩ

7

Mai Hoàng Dũng

11/6/1982

Chuyên viên phụ trách
công tác xây dựng tại Hòa Lạc

Thạc sĩ

8

Nguyễn Thị Việt Linh

06/12/1991

Chuyên viên Văn phòng
Đoàn Thanh niên - Hội
Sinh viên ĐHQGHN

Thạc sĩ

9

Hoàng Thị Thảo

06/6/1990 

Chuyên viên thư ký mảng
đào tạo, kế hoạch tài chính, xây dựng

Đại học

10

Lê Thị Thanh Mai

29/11/1983

Chuyên viên phụ trách
công tác thủ quỹ, theo dõi công nợ và tài sản cố định

Thạc sĩ

11

Kim Huyền Linh

5/12/1989

Chuyên viên phụ trách
công tác kế toán tổng hợp
và thanh toán

Thạc sĩ

12

Phạm Thị Thùy Dương

27/10/1992

Chuyên viên phụ trách

công tác kế toán thanh toán

Thạc sĩ

13

Vũ Thị Sinh

15/3/1988

Chuyên viên phụ trách

công tác Truyền thông
và quản trị website

Thạc sĩ

14

Lê Thị Hằng Nhung

23/10/1987

Chuyên viên phụ trách
công tác văn thư đi

Đại học

   Ấn định danh sách này là 14 người./.

3. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẠT VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 CỦA CƠ QUAN ĐHQGHN

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí dự tuyển

Lý do không đạt

1

Nguyễn Thị Nhàng

24/8/1992

Chuyên viên
phụ trách công tác tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo

Kinh nghiệm công tác không phù hợp với
tiêu chuẩn xét tuyển

2

Tô Thị Tùng Vân

07/01/1985

Chuyên viên phụ trách công tác
giám sát tài chính

Chứng chỉ ngoại ngữ
B1 không hợp lệ
theo quy định xét tuyển

 Ấn định danh sách này là 02 người./.

 VNU - Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :