Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Khoa Luật

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1.

QG.15.61

Pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp ở Việt Nam 

TS. Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật

1. Kết quả khoa học

- Thực trạng tình hình ô nhiễm môi trường trên 5-10 khu công nghiệp ở Việt Nam.

- Các kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật môi trường, doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự,  dân sự  nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các khu công nghiệp ở Việt Nam

2. Sản phẩm khoa học

- 02 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

- 01 sách chuyên khảo

- 01 ThS

1/2015-1/2017

 

2.

QG.15.62

Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân

GS. TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật

1. Kết quả khoa học

- Cơ cở lý thuyết, vai trò, vị trí, chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam.

- Thực trạng về thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân ở 3 tỉnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.  

- Các đề xuất tăng cường hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân.

2. Sản phẩm khoa học

- 01 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

- 01 sách chuyên khảo

- 01 ThS

1/2015-1/2017

 

3.

QG.15.63

Cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất xây dựng Luật Biểu tình ở Việt Nam

TS. Đặng Minh Tuấn, Khoa Luật

1. Kết quả khoa học

- Thực trạng về pháp luật biểu tình ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.

- Kiến nghị xây dựng luật biểu tình ở nước ta phù hợp với Hiến pháp sửa đổi 2013

2. Sản phẩm khoa học

- 02 bài báo đăng tạp chí khoa học quốc gia

- 01 bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế (SCOPUS)

- 01 chuyên đề giảng dạy cho đào tạo SDH ở Khoa Luật

- 01 ThS

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :