Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Hải dương học

Mã số: 60 44 97

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3592/SĐH, ngày…20 tháng…9…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Thạc sỹ ngành Hải dương học có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tư duy độc lập cao trong tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu triển khai tại các cơ sở nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ biển và giảng dạy tại các các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân lực biển.

1. Về kiến thức:

Học viên được trang bị những kiến thức nâng cao, các kiến thức bổ sung theo các chuyên ngành và kiến thức cập nhật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển.

2. Về kỹ năng:

Trang bị các kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và lựa chọn các giải pháp khoa học đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và biết tổ chức triển khai giải quyết chúng.

3. Về năng lực:

Học xong chương trình học viên có khả năng chủ động làm việc theo chuyên ngành lựa chọn, có thể đảm nhận các vị trí yêu cầu tính độc lập cao, tính tổ chức chặt chẽ trong các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực biển.

4. Về nghiên cứu:

  Các hướng nghiên cứu chủ yếu bao gồm:

·   Thủy thạch động lực học biển: nghiên cứu các quá trình hải dương học cơ bản: vật lý, thủy văn, động lực, khí tượng-khí hậu, địa chất và địa mạo biển, tương tác biển-khí quyển và đất liền.

·   Hóa học biển: Nghiên cứu các chu trình địa-sinh-hóa học liên quan đến hình thành và biến đổi của thành phần hóa học của nước biển, của trầm tích biển, chú trọng các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường biển, thoái hóa hệ sinh thái biển, các tai biến hóa học môi trường biển, v.v..

·   Tài nguyên và môi trường biển: nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hiện trạng, khả năng khai thác, quản lý, bảo vệ và tái tạo các nguồn tài nguyên biển và môi trường biển: tài nguyên sinh vật và phi sinh vật, tài nguyên năng lượng, tài nguyên du lịch, v.v...

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

            + Tiếng Việt: Thạc sĩ Hải dương học

+ Tiếng Anh: Master in Oceanography

2. Môn thi tuyển sinh

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp 1

+ Môn cơ sở: Vật lý biển

+ Môn ngoại ngữ trình độ B: Một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ  phải tích luỹ:                                      54 tín chỉ

trong đó:

-    Khối kiến thức chung (bắt buộc):                       11 tín chỉ

-    Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:               28 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                          22 tín chỉ

+ Lựa chọn:                                                      6/15 tín chỉ

-    Luận văn thạc sĩ:                                                     15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :