Báo cáo thường niên ĐHQGHN
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Báo cáo thường niên ĐHQGHN  >  
Báo cáo thường niên ĐHQGHN năm 2020

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - VẬN HỘI TRƯỚC MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI - OPPORTUNITIES AHEAD OF A NEW PERIOD

4

CON SỐ NỔI BẬT

KEY STATISTICS

8

SỰ KIỆN & THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

OUTSTANDING EVENTS AND ACHIEVEMENTS

10

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

INNOVATION

36

·          

Tiên phong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Pioneer in comprehensive education and training innovation under the context of the 4th industrial revolution

38

·          

Hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Innovation and research activities

52

·          

Nghiên cứu ứng dụng gắn chặt với thực tiễn ở ĐHQGHN

VNU’s practical application research

56

·          

Ươm tạo và phát triển khởi nghiệp

Startup incubation and development

61

·          

Nhà khoa học tiêu biểu trong công bố quốc tế và đăng kí sở hữu trí tuệ năm 2020

Outstanding scientists with international publications and patent applications in 2020

66

TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA

NATIONAL RESPONSIBILITY

70

·          

Vai trò và uy tín học thuật trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc gia

Good performance of the role and academic reputation in implementing national tasks

72

·          

Trách nhiệm quốc gia và vai trò nòng cột trong khoa học và giáo dục đại học Việt Nam

National responsibility and a pivotal role in Vietnamese science and higher education

76

·          

Hợp tác cùng phát triển

Cooperation for development

79

·          

Các chỉ số quốc tế

International indicators

86

·          

Trách nhiệm thực hiện chính sách an sinh xã hội

Responsibility in implementing social security policies

90

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

94

·          

Quản trị đại học thông minh

Smart university governance

95

·          

Đời sống đại học

University life

110

·          

Xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc

Constructing VNU campus in Hoa Lac

120

 

- Tải về bản đầy đủ Báo cáo thường niên ĐHQGHN 2020 - VNU Annual Report 2020 full download (117Mb)

 

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :