KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Khoa học - Công nghệ

 

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA ĐHQGHN ĐANG CÓ HIỆU LỰC:

 

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Hiệu lực

1.      

286/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN

Từ ngày 16/01/2015

2.      

628/QĐ-KHCN

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (bản sửa đổi)

Từ ngày 16/02/2012

3.      

3839 /QĐ-ĐHQGHN

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ ngày 24/10/2014

4.      

2970/QĐ-ĐHQGHN

Quy định tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên ĐHQGHN

Từ ngày 17/8/2015

5.      

4633/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở ĐHQGHN

Từ ngày 26/11/2015

6.      

2988/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển ấn phẩm khoa học quốc tế ở ĐHQGHN

Từ ngày 18/8/2015

7.      

274/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn ĐHQGHN

Từ ngày 22/01/2018

8.      

1650/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN

Từ ngày 21/5/2018

9.      

3009/QĐ-ĐHQGHN

Hướng dẫn kiểm tra tiến độ, nghiệm thu kết quả và kết thúc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thành phần Nhiệm vụ Quốc Chí

Từ ngày 11/10/2021

10.   

3273/QĐ-ĐHQGHN

Hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ ngày 25/10/2021

11.   

3416/QĐ-ĐHQGHN

Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ ngày 02/11/2021

12.   

3828/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về công nhận, quản lý và phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ ngày 30/11/2021

13.   

286/QĐ-ĐHQGHN

Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2030

Từ ngày 08/02/2022

14.   

418/QĐ-ĐHQGHN

Điều chỉnh thành viên các Hội đồng chuyên môn Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ ngày 23/02/2022

15.   

633/QĐ-ĐHQGHN

Hướng dẫn tạm thời việc sử dụng kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Từ ngày 16/03/2022

 

 

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

STT

Số, mã hiệu

Nội dung

Ghi chú

1

29/2013/QH13

Luật Khoa học và công nghệ

 

2

21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao

 

3

18/2008/QH12

Luật Năng lượng nguyên tử

 

4

68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật

 

5

50/2005/QH11

Luật Sở hữu trí tuệ

 

6

36/2009/QH12

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

 

7

36/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

 

8

07/2017/QH14

Luật chuyển giao công nghệ

 

9

 08/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ

 

10

11/2014/NĐ-CP

Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

 

11

78/2014/NĐ-CP

Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

 

12

60/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

 

13

95/2014/NĐ-CP

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

 

14

105/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

15

74/2017/NĐ-CP

Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

 

16

76/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

 

17

78/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

 

18

13/2019/NĐ-CP

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

19

51/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

 

 

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

STT

Số, mã hiệu

Nội dung

Ghi chú

1

18/2012/TT-BKHCN

Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao

 

2

06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

3

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

 

4

39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

5

16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

6

19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH

Quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật

 

7

21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

 

8

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

9

01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

 

10

05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

 

11

12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

 

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :