Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS.TS.NGƯT Nguyễn Bá, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1936

Nơi công tác trước khi nghỉ hưu: Bộ môn Thực vật, Khoa sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Chuyên ngành: Thực vật học

 • Các công trình đã công bố trên các tạp chí Quốc gia, Quốc tế:
 1. Nguyễn Bá, 197.Về hệ thống họ Fagaceae qua các dẫn liệu hình thái bên trong. Tạp chí Sinh vật. Địa học, IX, (3-4), tr. 88-93.
 2. Nguyễn Bá, Phùng Đăng Bách, Phan Kế Lộc, 1971. Một số đặc điểm cấu tạo giải phẫu gỗ cây chò nước (Platanus kerrii Gagnep.) Tạp chí Lâm nghiệp
 3. Nguyễn Bá, Phùng Đăng Bách, Phan Kế Lộc, 1972. Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu gỗ cây chò nước (Platanus kerrii Gagnep.) Tạp chí Sinh vật- Địa học, X, (1-2-3-4), tr. 13-20.
 4. Nguyễn Bá, 1974. Đặc điểm cấu tạo gỗ cây giổi thơm (Tsoongiodendron odorum Chun). Tạp chí Sinh vật- Địa học, XIII(1), tr. 44-46.
 5. Nguyễn Bá, Nguyễn Đình Hưng, 1975. Cấu tạo giải phẫu gỗ chi Machilus (họ Long não - Lauraceae). Tạp chí Lâm nghiệp, tr. 26-32
 6. Nguyễn Bá, 1976. Cấu tạo giải phẫu Platycaria longipes. Tạp chí Sinh vật- Địa học, XIV, (1), tr. 28-30.
 7. Nguyễn Bá, 1976. Dẫn kiệu về cấu tạo gỗ một số đại diện họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở Việt nam. Tạp chí Sinh vật- Địa học, XV, (3), tr. 76-87.
 8. Nguyễn Bá, Nguyễn Tề Chỉnh, 1977. Về đặc điểm giải phẫu Hainania trichosperma Merr.. Tạp chí Sinh vật- Địa học, XV, (1), tr. 61-62.
 9. Nguyễn Bá, Nguyễn Tề Chỉnh, 1977. Cấu tạo giải phẫu gỗ Hainania trichosperma Merr.. Tạp chí Sinh vật- Địa học, XV, (2), tr. 24-25.
 10. Nguyễn Bá, 1981. Đặc điểm chẩn đoán cấu tạo gỗ một số loài thuộc họ Trinh n (Mimosaceae). Tạp chí Sinh vật học, 3(3)., tr. , tr.26-28.
 11. Nguyễn Bá, 1985. Bản đinh loại một số cây gỗ bộ Đậu (Fabales) ở tỉnh Gia lai-Kontum theo các đặc điểm cấu tạo giải phẫu. Tạp chí Sinh học 7(2), tr. 44-45.
 12. Nguyễn Bá, 1995. Cấu tạo giải phẫu gỗ một số đại diện họ Magnoliaceae và họ Illiciaceae và ghi chú về đặc điểm phân loại của chúng. Tạp chí Sinh học 17(2), tr. 1-4.
 13. Nguyễn Bá, 1999. Đặc điểm chẩn đoán cấu tạo hiển vi của gỗ một số họ và chi Hạt trần ở Việt nam, Tạp chí Sinh học 21(2), tr.1-8
 14. Nguyễn Bá, Nguyễn Đình Hưng, 2001. Đặc điểm cấu tạo gỗ một số đại diện họ Xoan- Meliaceae ở Việt Nam. Tạp chí Sinh học 23 (3a), tr. 3-11.

 • Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:
 1. Nguyễn Bá, 2000. Đặc điểm cấu tạo gỗ của một số đại diện nhóm Magnoliidae ở Việt nam và mối quan hệ hệ thống giữa chúng. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Báo cáo khoa học, Hội nghị sinh học quốc gia. Nxb Đại học quốc gia Hà nội, tr. 181-185.
 2. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An, 2002. Dẫn liệu về cấu tạo giải phẫu gỗ ba loại trà hoa vàng ở Vườn Quốc gia Tam Đảo. Proceedings of the first Nat. Symposium on yellow Camellias of Vietnam, Tam Dao, tr. 37 -39.
 3. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An, Lê Nhật, 2003. Đặc điểm cấu tạo gỗ một số đại diện họ Dầu - Dipterocarpaceae ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học, Hội nghị sinh học toàn quốc. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr. 291-296.
 4. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An, Nguyễn Đình Hưng, 2004. Đặc điểm cấu tạo gỗ một số đại diện bộ Hamamelidales ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Báo cáo khoa học, Hội nghị sinh học toàn quốc. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội, tr. 45-48.

 • Sách đã xuất bản:
 1. Nguyễn Bá, 1962. Thực tập thực vật. Nhà xuất bản Giáo dục.
 2. Nguyễn Bá (tham gia biên soạn). Những cây mọc hoang dại ăn được. Nxb Quân đội nhân dân, 1971.
 3. Nguyễn Bá, Hình thái học thực vật, I, II. 1974. Nhà xuất bản Đại học & THCN.
 4. Nguyen Ba, Nguyen Dinh Hung, 1995. Plant Resourses of South-East Asia 5(1). Timber trees, tr. Major commercial timbers. Backhuys Publishers, Leiden, (Endospermum-General part).
 5. Nguyen Ba, Nguyen Nghia Thin, 1995. Plant Resourses of South-East Asia 5(2). Timber trees, tr. Minor commercial timbers. Backhuys Publishers, Leiden, tr. 38-39 (General part).
 6. Nguyen Ba, 1998. Plant Resourses of South-East Asia 5 (3). Timber trees, tr. Lesser known timbers. Backhuys Publishers, Leiden,tr. 109-112, 418-420, 537-539 (General part).

· Các đề tài dự án đã và đang chủ trì:

 1. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ. 1990 -1991.
 2. Tính đa dạng sinh học trong cấu tạo giải phẫu gỗ một số đại diện các họ cây gỗ ở Việt Nam. Mã số 62 13, 6213/98, 61 02 01,61 01 04. Đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên về sinh học, chương trình KT-04, 1991-1995 và chương trình NCCB 1996-2000, 2001 -2005, thời gian thực hiện: 1991 - 1995, 1996 - 2000, 2001 - 2003, 2004 - 2005.
 3. Nghiên cứu khoa học và phát triển giảng dạy ở Khoa Sinh học trường Đại học Tổng hợp Hà nội. Đề tài Hợp tác quốc tế Việt nam - Hà lan VH3 giai đoạn 1992-1995.
 4. Nghiên cứu những cây hoang dại ăn được phục vụ bộ đội tại các chiến ở chiến trường. Đề tài của Cục Quân nhu, Tổng cục hậu cần, 1969-1971.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   |