Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Hoàng Thị Hoa, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1954

Nơi công tác: Bộ môn Di truyền học, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Chuyên ngành: Di truyền học

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyễn Văn Mùi, Hoàng Thị Hoà, Phạm Kim Trang, Nguyễn Giang Thu, 1992. Nghiên cứu một số isozym ở thực vật bằng phương pháp điện di trên gel polyacrylamit. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng. Số 1 (1992), Tr. 9-11. Hà Nội.
 2. Vũ Văn Vụ, Hoàng Thị Hoà, Trần Đăng Khoa, 1994. Nghiên cứu tính trạng giải phẫu hình thái lá và tỷ lệ Clorophin a/b của các loài thực vật C3 và C4 ở Việt Nam. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, Số 4 (1994), Tr. 20 - 25. Hà Nội.
 3. Hoàng Thị Hoà, Mai Đình Yên, 2001. Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước khu vực thành phố Đà Lạt, suối Đac Ta Dun và sông Đa Nhim. Tạp chí "Sinh học", Tập 23, số 3A, Tr. 69- 75. Hà Nội.
 4. Hoàng Thị Hoà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Biên..., 2004. Sử dụng hệ izozym esteraza để xác định các dòng lúa lai. Tạp chí “Khoa học”, tập xx, số 2PT, Tr. 108- 113, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trang, P.K., L.D.Thanh, N.V. Mui and HoangThi Hoa, 1993. Production of improved characteristics Azolla strains for use in Vietnam agriculture. In “Improvement of soil fertility”, International for Science (IFS) (1993), P.32-42.
 2. Trang, P.K., HoangThị Hoa ,L.D.Thanh, N.P.Vy, 1994. Selection of Azolla strains for agricultural use in Vietnam. In “ Agal Biotechnology in the Asia- Pacific Region” Ed. By P.S. Moi et al.; Institute of advanced studies, University of Malaya, Malaysia (1994), P. 190-193.
 3. Hoàng Thị Hoà, 2001. Quan trắc và đánh giá chất luợng nước khu vực thành phố Đà Lạt, suối Đac Ta Dun và sông Đa Nhim bằng việc sử dụng sinh vật chỉ thị là động vật không xương sống cỡ lớn. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 12/2001, Tr. 63-72. Hà Nội.
 4. Hoàng Thị Hoà, Nguyễn Thị Biên, Ngô thị Hoan..., 2004. Xác định các dòng lúa lai bằng hệ izozym esteraza. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 11/2004, Tr. 90- 100. Hà Nội.
 5. Hoàng Thị Hoà, Nguyễn Văn Mùi, 1991. Nghiên cứu một số isozym ở thực vật bằng phương pháp điện di trên gel polyacrylamid. Hội nghị khoa học hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống toàn quốc lần thứ hai. Hà Nội, 17-18/12/1991.Book of Abstracts : p.51-52.
 6. Mui, N.V., HoangThi Hoa and L.D.Thanh, 1992. Some biochemical characteristics of hybrid between A. microphylla and A. caroliniana. International Workshop on biological nitrogen fixation (BNF), Cantho City, Vietnam, July 28-31, 1992; Abstracts: p.35.
 7. Trang, P.K., HoangThi Hoa ,L.D.Thanh, N.P.Vy, 1992. Selection of Azolla strains for agricultural use in Vietnam. The first Meeting of Algal Biotechnology in the Asia- Pacific Region. Malaysia, 1992. The Second Asia- Pacific Conference on Algal Biotechnology- trends and Opportunities; Singapore 25-27 April 1994. Abstracts.
 8. Trang,P.K., H.T.Hoa and L.D.Thanh, 1992. Effects of temperature and light intensity on growth and nitrogen fixation of Azolla. First Asia -Pacific Conference on Algal Biotechnology ; Univ. of Malaya, Kuala Lumpur, 29 -31 January, 1992; Book of Abstracts : p. 28.
 9. Trang, P.K.,L.D.Thanh, H.T.Hoa, N.P.Vy, 1992. Selection of Azolla strains with good characteristics for use in Vietnames agriculture. International Workshop on biological nitrogen fixation (BNF), Cantho City, Vietnam, July 28 -31, 1992; Abstracts: P.34.
 10. Thanh.L.D., T.V.Tran, D.T.Hang, N.V.Mui, P.K.Trang, H.T.Hoa and N.P.Vy and J.W.Kijne,1992. Interspecific hybridization in Azolla International Workshop on biological nitrogen fixation (BNF), Cantho City, Vietnam, July 28 -31, 1992; Abstracts: P. 36.
 11. Thanh, L.D., T.V. Tran, D.T. Hang, N.V. Mui, P.K. Trang, HoangThi Hoa and N.P. Vy, 1994. Increasing biomass and nitrogen fixation rate of Azolla- Blue green algal symbiosis by means of interspecific hybridization.
 12. Thanh,L.D., T.V.Tran, P.K.Trang, HoangThi Hoa, N.P.Vy and N.V.Mui, 1998. Interspecific hybridization in the genus Azolla. The XVIIIth International Congress of Genetics, Bejing, China, August 10- 15, 1998. Abstracts.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Sử dụng một số hệ isoenzym để nghiên cúu đa dạng di truyền ở một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia, mã số QT-04-15, 2004 - 2005.
 2. Sử dụng một số hệ izoenzym để xác định con lai ở lúa. Đề tài nghiên cứu cấp Trường đại học Khoa học Tự nhiên, mã số TN-02-17, 2002 - 2003.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   |