Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Lê Văn Chiều, Trung tâm CNMT & PTBV, ĐHKHTN

Năm sinh: 7 - 8 - 1970

Nơi công tác: Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững

Chuyên ngành: Hóa Môi trường

Các công trình đã đăng trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế

 1. Lê Văn Chiều, Phạm Hùng Việt, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Mạnh Hoài, Lưu Văn Diệu, Anders Thuren. Đánh giá hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu cơ clo trong môi trường và trong hệ sinh thái tại khu vực cửa sông Hồng. Tạp chí Hóa học (Việt Nam). Số 3. Tập 34. 1996.
 2. Le Van Chieu, Pham Hung Viet, Nguyen Viet Hung, Pham Manh Hoai, Luu Van Dieu, Anders Thuren. Evaluation of the organochlorinated pesticide residues in environment and ecosystem of the Red river mouth. Journal of Chemistry (Vietnam). No. 3. Vol. 34. 1996.
 3. Lê Văn Chiều, Hà Sĩ Uyên, Trần My Thanh, Vũ Đức Nam. Nghiên cứu và chế tạo ống mao dẫn thủy tinh dùng trong phân tích môi trường. Tạp chí Hóa học (Việt Nam). Số 3, Tập 29, 1996.
 4. Le Van Chieu, Ha Si Uyen, Tran My Thanh, Vu Duc Nam. Study and preparation of glass capillary columns applied on environmental analysis. Journal of Chemistry (Vietnam). No.3. Vol. 29. 1996.
 5. Lê Văn Chiều, H. Siegrist, I. Brunner, G. Koch, Phan Linh Côn. Sự suy giảm tốc độ phân hủy của sinh khối trong các điều kiện thiếu khí và kỵ khí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ về Nước, Tập 39, Số. 1, tr. 129-137, 1999.
 6. Van Chieu Le, H. Siegrist, I. Brunner, G. Koch, Linh Con Phan. Reduction of biomass decay rate under anoxic and anaerobic conditions. Water Science and Technology Journal, Vol.39, No. 1, pp129-137, 1999.
 7. Lê Văn Chiều, Satoshi Soda, Masafumi Tateda, Michihiko Ike, Phạm Hùng Việt, Masanori Fujita. Ảnh hưởng của tỉ lệ chia dòng lối vào và nhiệt độ đến hiệu quả xử lý nitrơ trong quá trình bùn hoạt tính thiếu khí-ưa khí. Tạp chí Xử lý nước bằng công nghệ sinh học Nhật Bản, Tập 37, Số 1, tr. 19-27, 2001.
 8. Le Van Chieu, Satoshi Soda, Masafumi Tateda, Michihiko Ike, Pham Hung Viet, and Masanori Fujita. Effect of step feed ratio and temperature on nitrogen removal in an anoxic-oxic activated sludge process. Japanese Journal of Water Treatment Biology, Vol. 37, No.1, pp 19-27, 2001.
 9. T. Ishigaki, M. Tateda, Lê Văn Chiều, C.T.Hà, P.H.Việt, M. Ike, M. Fujita. Khảo sát hiện trường và công nghệ xử lí oxi hóa tiên tiến cho xử lý nước rác tại Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Hiệp hội Môi trường nước Nhật Bản. Tập 25, Số 11, tr. 629-634, 2002.
 10. T. Ishigaki, M. Tateda, Le Van Chieu, C.T.Ha, P.H.Viet, M. Ike, M. Fujita. Field survey and advanced oxidation treatment of waste landfill leachate in Hanoi, Vietnam. Journal of Japan Society on Water Environment. Vol. 25, No.11, pp 629-634, 2002.
 11. Lê Văn Chiều, Phạm Hùng Việt, Cao Thế Hà, Hoàng Thọ Tín. Xác định amoni, nitrit và nitrat bằng phương pháp phân tích dòng chảy dùng detector hấp thụ quang. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, Tập 7, Số 1 (2002) tr. 47-52
 12. Le Van Chieu, Pham Hung Viet, Cao The Ha, Hoang Tho Tin. Determination of ammonium, nitrite and nitrate by flow injection analysis (FIA) using spectrophotometric detector Journal of Analytical Sciences, Tập 7, Số 1 (2002) pp. 47-52
 13. Lê Văn Chiều, Phạm Hùng Việt, Cao Thế Hà, Hoàng Thọ Tín. Áp dụng phương pháp phân tích dòng chảy xác định sự chuyển hoá của NH4+, NO3- và NO2- nhằm đánh giá hiệu quả hệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật bùn hoạt tính cải tiến. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Tập 7, Số 2 (2002) tr. 34-38
 14. Le Van Chieu, Pham Hung Viet, Cao The Ha, Hoang Tho Tin. Application of flow injection analysis (FIA) for determination of conversion of NH4+, NO3- and NO2- for the evaluation of performance of enhanced biological activated sludge systems for municipal wastewater treatment. Journal of Analytical Sciences. Vol.7, No. 2 (2002), pp. 34-38
 15. Lê Văn Chiều, Phạm Hùng Việt, Cao Thế Hà, Hoàng Thọ Tín. Ứng dụng phương pháp phân tích dòng chảy xác định sự chuyển hoá của octo photphat nhằm đánh giá hiệu quả hệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật bùn hoạt tính cải tiến. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Tập 7, Số 3 (2002), tr 14-19.
 16. Le Van Chieu, Pham Hung Viet, Cao The Ha, Hoang Tho Tin. Application of flow injection analysis method (FIA) for determination of conversion of phosphorus compounds and evaluation of performance of enhanced biological activated sludge systems in municipal wastewater treatment). Journal of Analytical Sciences. Vol.7, No. 3 (2002), pp.14-19.
 17. Lê Văn Chiều, Phạm Hùng Việt, Cao Thế Hà, Hoàng Thọ Tín. Ảnh hưởng của các chu kỳ COD giảm tại lối vào đến hiệu quả xử lý nitơ và photpho của hệ thống xử lý nước thải bằng kỹ thuật bùn hoạt tính cải tiến. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Tập 7, Số 4 (2002), tr 31-37.
 18. Le Van Chieu, Pham Hung Viet, Cao The Ha, Hoang Tho Tin. Effects of reduced carbon supply on enhanced biological phosphorus removal and denitrification. Journal of Analytical Sciences. Vol.7, No.4 (2002), pp.31-37.
 19. Tomonori Ishigaki, Lê Văn Chiều. Hiện trạng công nghệ xử lí nước thải hiện nay tại Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Nước và Chất thải. Tập 45, Số 10, ISSN 0513-5907, 2003, tr. 975-979.
 20. Tomonori Ishigaki, Le Van Chieu. Current Situation on the Technology of Wastewater Treatment in Hanoi, Vietnam. Journal of Water and Waste. Vol. 45, No. 10, ISSN 0513-5907, 2003, pp 975 – 979.
 21. Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Nguyễn Văn Khôi, Bùi Văn Mật, Ngô Ngọc Anh, M. Berg. Hà Nội: Nâng cao chất lượng nước cấp. Phần I: Hiện trạng chất lượng nước cấp, những thách thức về mặt công nghệ xử lý. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Tháng 7/2005, tr. 31-35
 22. Cao The Ha, Le Van Chieu, Nguyen Van Khoi, Bui Van Mat, Ngo Ngoc Anh, M. Berg. Hanoi: Improvement of Supply Water Quality. Part I: Current situation of supply water and challenges for treatment technology. Magazine of Vietnam Water supply and Sewerage Association (VWSA). July 2005, p.31-35
 23. Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Nguyễn Văn Khôi, Bùi Văn Mật, Ngô Ngọc Anh, M. Berg. Hà Nội: Nâng cao chất lượng nước cấp. Phần II: Xử lý nhằm nâng cao chất lượng nước cấp về hàm lượng amoni. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Tháng 9/2005, tr. 38-40
 24. Cao The Ha, Le Van Chieu, Nguyen Van Khoi, Bui Van Mat, Ngo Ngoc Anh, M. Berg. Hanoi: Improvement of Supply Water Quality. Part II: Ammonium removal for improving supply water quality. Magazine of Vietnam Water supply and Sewerage Association (VWSA). September 2005, pp.38-40
 25. Cao Thế Hà, Vũ Ngọc Duy, Lê Văn Chiều, Kiều Anh Trung, Phạm Nghiêm Việt Dũng, Nguyễn Viết Tùng, Nguyễn Văn Khôi, Trần Đức Hạ, Nguyễn Văn Tín, Bùi Văn Mật, Ngô Ngọc Anh, Urs von Gunten, M. Berg. Hà Nội: Nâng cao chất lượng nước cấp. Phần III: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của hai hệ xử lý sắt trong nước ngầm bằng phương pháp lọc tiếp xúc và lắng với lớp cặn lơ lửng ở qui mô pilot. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Tháng 11/2005, tr. 28-33
 26. Cao The Ha, Vu Ngoc Duy, Le Van Chieu, Kieu Anh Trung, Pham Nghiem Viet Dung, Nguyen Viet Tung, Nguyen Van Khoi, Tran Duc Ha, Nguyen Van Tín, Bui Van Mat, Ngo Ngoc Anh, Urs von Gunten, M. Berg. Hanoi: Improvement of Supply Water Quality. Part III: Evaluation of performance of the contact and suspended settling filtration pilot systems for iron removal in groundwater. Magazine of Vietnam Water supply and Sewerage Association (VWSA). November 2005, p. 28-33
 27. Michael C. Dodd, Vũ Bgọc Duy, Adrian Ammann, Lê Văn Chiều, Reinhard Kissner, Michael Berg, Phạm Hùng Việt, Cao The Hà, Urs von Gunten. §éng häc vµ c¬ chÕ cña qu¸ tr×nh oxy hãa As(III) bằng clo dung dịch, cloramin và ozôn: Mối liên hệ đến công nghệ xử lý nước cấp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập. 40, Số. 10, tr. 3285 -3292, 2006
 28. Michael C. Dodd, Vu Ngoc Duy, Adrian Ammann, Le Van Chieu, Reinhard Kissner, Michael Berg, Pham Hung Viet, Cao The Ha, Urs von Gunten. Kinetics and Mechanistic Aspects of As(III) Oxidation by Aqueous Chlorine, Chloramines, and Ozone: Relevance to Drinking Water Treatment. Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 40, No. 10, pp3285 -3292, 2006

Các công trình đã công bố trên Tuyển Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Lê Văn Chiều, Phạm Hùng Việt, Trịnh Lê Hùng, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hùng Minh. Xác định lượng vết dư lượng thuốc trừ sâu và nguồn gây ô nhiễm nước ở Việt Nam. Hội nghị Quốc tế ACIAR, Indonesia. Tuyển tập ACIAR, Tháng 1 năm 1998.
 2. Le Van Chieu, Pham Hung Viet, Trinh Le Hung, Nguyen Viet Hung, Nguyen Hung Minh. Tracing Aquatic Pesticides Pollution to its sources in Vietnam. ACIAR International Workshop, Indonesia. ACIAR Proceeding, January 1998.
 3. Lê Văn Chiều, H. Siegrist, G. Koch. Xử lý chất dinh dưỡng trong các hệ thống bùn hoạt tính. Báo cáo hàng năm EAWAG 1997.
 4. Le Van Chieu, H. Siegrist, G. Koch. Report: Nutrient elimination in activated sludge systems. EAWAG Annual Report 1997.
 5. Lê Văn Chiều, Phạm Hùng Việt, H. Siegrist, G. Koch. Xử lý chất dinh dưỡng trong các hệ thống bùn hoạt tính. Hội thảo Khoa học Quốc gia. Tuyển tập toàn văn báo cáo khoa học: Hoá học và Công nghệ hoá học với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. tr.105-115, 1998
 6. Le Van Chieu, Pham Hung Viet, H. Siegrist, G. Koch. Nutrient elimination in activated sludge systems. National Seminar: Chemistry and Chemical Engineering for Clean Water Supply and Environmental Sanitary Program. p.105-115, 1998
 7. Lê Văn Chiều, Hansruedi Siegrist, and Gerhard Koch. Chuẩn hóa và đánh giá các mô hình trạng thái dừng trong các hệ bùn hoạt tính sinh học. Kỉ yếu Hội nghị lần thứ 10, Ban quản lí chất thải Nhật Bản. Internal Session, tr.45-47, 1999.
 8. Le Van Chieu, Hansruedi Siegrist, and Gerhard Koch. Calibration and verification of steady state models for nutrient removal in activated sludge systems. Proceeding of the 10th Annual Conference of The Japan Society of Waste Management Experts. Internal Session, pp 45-47, 1999.
 9. Lê Văn Chiều, Nguyễn Trọng Uyên, Trần Hồng Côn, Phạm Hùng Việt, Hoàng Văn Hà, Nguyễn Thị Chuyên. Nghiên cứu khả năng hấp phụ của limonit tự nhiên và hiệu quả xử lý asen tron trong nước cấp. Ký yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Tháng 11 năm 2000.
 10. Le Van Chieu, Nguyen Trong Uyen, Tran Hong Con, Pham Hung Viet, Hoang Van Ha, Nguyen Thi Chuyen. Research on arsenic adsorbent ability of the natural limonite and arsenic removal from drinking water during adsorption. Proceeding: the Scientific Conference of Hanoi University of Science. November 2000.
 11. Lê Văn Chiều, Nguyễn Thị Chuyên, Trần Hồng Côn, Hoàng Văn Hà, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Thu Thủy, Phạm Hùng Việt, Michael Berg, Roland Schertenleib. Kim loại nặng trong các tầng trầm tích phù sa vùng châu thổ sông Hồng và ảnh hưởng của chúng lên chất lượng nước ngầm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội, Tháng 11 năm 2000.
 12. Le Van Chieu, Nguyen Thi Chuyen, Tran Hong Con, Hoang Van Ha, Nguyen Thi Thuy Hang, Le Thu Thuy, Pham Hung Viet, Michael Berg, Roland Schertenleib. Heavy metals in soil alluvial sediment layers of the Red river delta, their effects on ground water quality. Proceeding: the Scientific Conference of Hanoi University of Science, November 2000.
 13. Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Nguyễn Văn Khôi, Bùi Văn Mật, Ngô Ngọc Anh. “Hiện trạng chất lượng nước cấp cho thành phố Hà Nội và những giải pháp nhằm tăng cường chất lượng”. Báo cáo giữa kỳ các kết quả nghiên cứu của Dự án xử lý amoni trong nước ngầm qui mô pilot tại Hà Nội. Hà Nội, tháng 8 năm 2004, tr 32 - 112.
 14. Cao The Ha, Le Van Chieu, Nguyen Van Khôi, Bui Van Mat, Ngo Ngoc Anh. Current situation of Hanoi supply water and some solutions for the improvement of water quality. Mid-term report on research results of the Project “Ammonium removal in groundwater at pilot scale in Hanoi”. August 2004, p. 32 - 112.
 15. Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Đàm Văn Vệ, Vũ Ngọc Duy, Trương Phước Lai (2004) Loại bỏ asen khỏi nước ngầm bằng phương pháp kết tủa sắt trong bình lọc tiếp xúc. Hội thảo lần thứ 5 của Chương trình các Trường đại học trọng điểm. Hội thảo lần thứ 2 về các vấn đề khoa học công nghệ liên quan tới sự phát triển của các vùng đô thị và miền duyên hải. tr. 184-191
 16. Cao The Ha, Le Van Chieu, Dam Van Ve, Vu Ngoc Duy, Truong Phuoc Lai. Arsenic removal from groundwater by iron co precipitation in contact filter. The 5th General Seminar of the Core University Program. The 2nd Seminar on Environmental Science and Technology Issues Related to the Urban and Coastal Zones Development. pp. 184-191, 2004
 17. Lê Văn Chiều, Cao Thế Anh, Vũ Ngọc Duy, Nguyễn Viết Tùng, Trương Phước Lai, Trương Thị Miền, Đoàn Văn Vệ, Vũ Đức Chung, Kiều Anh Trung Lê Thu Hương, Cao Thế Hà, Phạm Văn Quâni. Hội thảo lần thứ 5 của Chương trình các Trường đại học trọng điểm. Hội thảo lần thứ 2 về các vấn đề khoa học công nghệ liên quan tới sự phát triển của các vùng đô thị và miền duyên hải, tr. 184-191, tr. 248-258, 2004
 18. Le Van Chieu, Cao The Anh, Vu Ngoc Duy, Nguyen Viet Tung, Truong Phuoc Lai, Truong Thi Mien, Doan Van Ve, Vu Duc Chung, Kieu Anh Trung, Le Thu Huong, Cao The Ha, Pham Van Quan. Ammonium removal in pilot scale in Phap Van water plant, Hanoi. The 5th General Seminar of the Core University Program. The 2nd Seminar on Environmental Science and Technology Issues Related to the Urban and Coastal Zones Development. pp. 184-191 tr. 248-258, 2004
 19. Lê Văn Chiều, Võ Thành Lê, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Phạm Hùng Việt, Yasuaki Maeda. Xác định thành phần các glyxerit và dẫn xuất của axit béo trong sản phẩm của phản ứng chuyển este dầu thực vật bằng kỹ thuật siêu âm nhằm điều chế điezen sinh học. Hội nghị Khoa học phân tích Hoá. Lý và Sinh học lần thứ hai. 14-15/12/2005. tr. 489-495, 2005
 20. Le Van Chieu, Vo Thanh Le, Nguyen Thi Hong Duyen, Pham Hung Viet, Yasuaki Maeda (2005). Determination of glycerides and Derivatives of fatty acids in Transeserification of vegetable oils using Ultrasound technique to produce biodisel. The Second National Conference on Analytical Sciences. 14-15/12/2005. p. 489-495
 21. Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Kiều Anh Trung, Cao Thế Anh, Kenji Furukawa, Phạm Khắc Liệu, Takao Fujii. Một minh chứng cho sự đóng góp của quá trình anammox trong việc xử lý nitrơ khỏi nước ngầm. Hội thảo lần thứ 6 của Chương trình Đại học trọng điểm – Khoa học và Công nghệ môi trường vì sự bền vững của khu vực Châu Á. Kumamoto, 2-3 tháng 10 năm 2006
 22. Cao The Ha, Le Van Chieu, Kieu Anh Trung, Cao The Anh, Kenji Furukawa, Pham Khac Lieu, Takao Fujii. An evidence for the contribution of anammox process in nitrogen removal from groundwater. The 6th General Seminar of the Core University Program – Environmental Science and Technology for Sustainability of Asia, Kumamoto, 2-3 October 2006
 23. Lê Văn Chiều, Vũ Ngọc Duy, Cao Thế Hà, Võ Thị Thanh Tâm, Trương Thị Miền, Michael Berg, Urs von Gunten. Xử lý asen trong nước ngầm bằng sự kết hợp của quá trình clo hóa, hấp thụ trên hydroxit sắt và lọc cát. Hội thảo lần thứ 6 của Chương trình Đại học trọng điểm – Khoa học và Công nghệ môi trường vì sự bền vững của khu vực Châu Á. Kumamoto, 2-3 tháng 10 năm 2006
 24. Le Van Chieu, Vu Ngoc Duy, Cao The Ha, Vo Thi Thanh Tam,Truong Thi Mien, Michael Berg, Urs von Gunten. Arsenic removal from groundwater by a combination of chlorination, adsorption on ferric hydroxide and sand filtration. The 6th General Seminar of the Core University Program – Environmental Science and Technology for Sustainability of Asia, Kumamoto, 2-3 October 2006
 25. Kiều Anh Trung, Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Phạm Nghiêm Việt Dũng. Chế tạo than hoạt tính từ lignin thu hồi từ dịch đen nhà máy giấy bằng phương pháp hoạt hóa hóa học với ZnCl2. Hội thảo lần thứ 6 của Chương trình Đại học trọng điểm – Khoa học và Công nghệ môi trường vì sự bền vững của khu vực Châu Á, Kumamoto, Ngỳa 2-3, tháng 10 năm 2006
 26. Kieu Anh Trung, Cao The Ha, Le Van Chieu, Pham Nghiem Viet Dung. Preparation of activated carbon from lignins recovered from pulping black liquor by chemical activation with ZnCl2. The 6th General Seminar of the Core University Program – Environmental Science and Technology for Sustainability of Asia, Kumamoto, 2-3 October 2006

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   |